Ocena brak

Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Zawieszenie postępowania to jest taki stan, w którym pojawiły się przeszkody przejściowe, które uniemożliwiają prowadzenie postępowania natomiast umorzenie postępowania ma miejsce gdy wystąpią zdarzenia prawne, które ze względu na ich trwałe, a nie przejściowe skutki prawne powodują, że postępowanie nie może dalej toczyć się w celu rozstrzygnięcia sprawy .

Umorzenie postępowania następuje:

- jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

- w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot posterowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłą, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania;

- gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Zawieszenie postępowania może wystąpić we właściwym tego słowa znaczeniu oraz zawieszenie wskutek zgodnego wniosku stron lub ich bezczynności określane jako spoczywanie procesu. Zawieszenie postępowania następuje: 1) z mocy prawa; 2) na podstawie orzeczenia sądu.

Zawieszenie postępowania na mocy orzeczenia podjętego z urzędu przez sąd następuje obligatoryjnie:

  1. w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;

  2. jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej strona zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

  3. jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej w skutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedziba sądu.

  4. jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości;

  5. w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu;

  6. w razie wniesienia skargi po wszczęciu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania.

Zawieszenie postępowania następuje fakultatywnie na mocy orzeczenia sądu podjętego z urzędu:

  1. jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministr, sądowego, lub przed TK;

  2. jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy;

  3. jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń niemożna nadać sprawie dalszego biegu;

  4. w razie śmierci pełnomocnika, chyba ze strona działa przed sądem osobiście.

Podobne prace

Do góry