Ocena brak

Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.

Autor /coubsEncoca Dodano /06.06.2005

Joanna Elendt Wejherowo, 05.03.2006 r.
Semestr. VIII A
Liceum Ekonomiczne Zaoczne

PRACA KONTROLNA Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW


Temat: Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i
rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.


AKTYWA 01.01.2002 31.12.2002 PASYWA 01.01.2002 31.12.2002
A. Aktywa trwałe 24600 17010 A. Kapitał własny 28150 31650
I. WNiP 250 610 I. Kapitał podstawowy 21150 21150
II. Rzeczowe aktywa trwałe 18350 10250 II. Kapitał zapasowy 3250 5350
III. Należności długoterminowe 300 270 III. Pozostałe kapitały międzyokresowe 1250 1800
IV. Inwestycje długoterminowe 5400 5770 IV. Zysk netto 2950 3650
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 750 560
B. Aktywa obrotowe 18900 32290 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15350 650
I. Zapasy 5170 5490 I. Rezerwy na zobowiązania 550 650
II. Należności krótkoterminowe 9650 5550 II. Zobowiązania długoterminowe 390 330
III. Inwestycje krótkoterminowe 4150 21470 III. Zobowiązania krótkoterminowe 14550 16740
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 380 230 IV. Rozliczenia międzyokresowe 310 380
SUMA AKTYWÓW 44400 50200 SUMA PASYWÓW 44400 50200


Informacje dodatkowe:
Stan wybranych składników na 01.01.2001 r.
Kapitał własny 32000
Zobowiązania 23000
Przychody za sprzedaży w 2001 r.
89000
Przychody ze sprzedaży w 2002 r.
98000

Środki pieniężne 4000 2800

I. WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Wskaźnik płynności bieżącej

na początek okresu

18900 = 1,29 Interpretacja Na początek okresu aktywa obrotowe
14550 wskaźnika stanowiły 1,29 zobowiązań krótkoterminowych

na koniec okresu

32290 = 1,93 Interpretacja Na koniec okresu aktywa obrotowe
16740 wskaźnika stanowiły 1,93

zmiana 1,93 – 1,29 = 0,64

Zarówno na początek jak i na koniec okresu wskaźnik mieści się w przedziale wzorcowym, co oznacza,
że jest w stanie spłacić zobowiązania krótkoterminowe.

2. Wskaźnik szybkiej płynności

na początek okresu

18900 – 5170 – 380 = 0,92 Interpretacja Na początek okresu wskaźnik
14550 wskaźnika wyniósł 0,92

na koniec okresu

32290 – 5490 – 380 = 1,58 Interpretacja Na koniec okresu wskaźnik
16740 wskaźnika wyniósł 1,58

zmiana 1,58 – 0,92 = 0,66

Na początku okresu wskaźnik mieści się w przedziale wzorcowym, co oznacza pełną możliwość spłaty zobowiązań krótkoterminowych, natomiast na koniec okresu jest wyższy od wielkości wzorcowej, co może świadczyć o nieproduktywnym gromadzeniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub wysokim poziomie należności.

Podobne prace

Do góry