Ocena brak

Układ zbiorowy pracy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Układ zbiorowy jest swoistym Kodeksem Pracy dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy bądź kilku pracodawców. Odgrywa niejednokrotnie ważniejsza role od obowiązującego innych pracowników w kraju Kodeksu Pracy. Zakładowy układ zbiorowy może, bowiem wprowadzać i w tym tkwi jego siła "regulacje korzystniejsze" dla pracowników. Zawiera się go w formie pisemnej na czas nieokreślony lub określony, w zależności od woli jego stron. Jest to instytucja, która ulęgła zmianie w regulaminach prawnych. Stanowi bardzo ważne miejsce wewnątrz zakładowych źródłach pracy. Jest to porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami na mocy, którego określa się warunki, jakim powinno odpowiadać treść umowy pracy oraz wzajemne zobowiązania stron układu (stosowanie, przestrzeganie trybu wyjaśniającego spory).

Inne postanowienia to:

- nienaruszanie przepisów bezwzględnie obowiązujących,

- nienaruszanie praw osób trzecich,

Od l stycznia 2001 roku obowiązują wyłączenia z właściwości układowych przede wszystkim:

- odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa,

- urlopy wychowawcze,

- ochrona pracowników przed zwolnieniami z pracy,

-uprawnienia związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o prace,

Właściwość podmiotowa

Po zmianach I stycznia 200 l roku stan prawny układów ponad zakładowych przedstawia się następująco:

a/ zawiera ze strony pracowników właściwy statusowo organ ponad zakładowej organizacji związkowej,

b/ z właściwym statusowo organem pracodawców i działa w imieniu zrzeszonych w tej organizacji pracodawców,

Układ zakładowy

Zgodnie z art.241 ze znaczkiem 23 KP zawierany jest pomiędzy pracodawca i organizacja związkowa. Jeżeli na terenie danego zakładu występuje więcej związków zawodowych rokowania prowadza wspólnie przedstawiciele wszystkich organizacji (18 organizacji, z czego 16 wspólnie a 2 na uboczu to wtedy powstają dwa układy). Organizacja reprezentująca będzie ta organizacja, która skupia w sobie: 7% pracowników, lub 10% pracowników, Reprezentacja zrzesza w sobie największą liczbę pracowników, (jeżeli niema charakteru reprezentacyjnego wg powyższych przepisów). Układ zbiorowy mole określać obowiązki pracownika j pracodawcy w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy. Układy zbiorowe pracy są podstawowym, choć nie jedynym aktem ustalającym warunki wynagrodzenia za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z praca.

Układ zakładowy podobnie jak układ, ponad zakładowy określa:

l. warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunków prawa pracy, zastrzeżenie praw wyłączonych z materii układowej.

2.Wzajemne zobowiązania stron układu.

3. Inne sprawy pod warunkiem jednak, ze nie są one uregulowane w prawach pracy w sposób bezwzględnie obowiązujących i ze taka jest wola stron układu.

Układy mogą wprowadzać dodatki funkcyjne, dodatkowe wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych, czy wynagrodzenie za czas przestoju lub w okresie pierwszych 35 dni choroby na zasadach korzystniejszych od przewidzianych w KP. Mogą tez być wprowadzane inne dodatki np.: za prace zmianowa, za szkodliwość lub uciążliwość pracy, za znajomość języków obcych, dodatki za staż pracy oraz nagrody jubileuszowe, dodatki dla radcy prawnego za stopień naukowy. Wiele układów zbiorowych zawiera regulacje dotycząca czasu pracy, przerw w pracy, a także urlopowania pracowników dodatkowymi dniami wolnymi od pracy.

Układ nie może określać:

- zasad szczególnej ochrony pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy.,

- uprawnień przysługujących w razie nieuzasadnionego lub niezbędnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, z wyjątkiem przysługującego z tego tytułu wynagrodzenia lub odszkodowania,

- odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej,

- urlopów macierzyńskich i wypoczynkowych,

-ochrony wynagrodzenia za prace.

Mechanizm działania norm układowych

Jaką moc oddziaływania maja postanowienia:

a. układ - jest to relacja układu wyższego do niższego rzędu, układ zakładowy i układ pozazakładowy niemo że być mniej korzystne, są to dwie niezależne drogi nabywania praw (właściwości) po stronie pracowniczej,

b. układ - akt wyższy relacja układu do przepisu, układy nie mogą być mniej korzystne od aktów wyższego rzędu,

c. umowa - układ zbiorowy pracy z chwila wejścia w życie zastępuje warunki umowy, które były budowane z przepisów prawa, ale tylko wtedy, gdy jest korzystniejszy, (aneks),

Wszystkie minusy (cos odbierają lub obniżają) zostają w zakładzie i obowiązują tylko nowych pracowników, (jeżeli strona wypowiada umowa zmieniająca), jeżeli dajemy więcej niz. w układzie to nie zadziała art18 KP. Regulamin (wynagrodzenia, premiowanie), charakter świadczenia decyduje o jego tytule. Premie są to świadczenia roszczeniowe, ale zdarza się, ze odwrotnie, jeżeli zaistnieją pewne przesłanki. Wszelkie źródła musza dotyczyć praw i obowiązków. Zakresem podmiotowym układu są objęci pracownicy będący adresatami postanowień normatywnych określających warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy oraz pracodawcy i organizacje związkowe. Pracodawca i organizacje związkowe to uczestnicy układu - jego strony, które zawarły układ i są kompetentne do jego rozwiązania.. Układ zakładowy dotyczy z reguły jednego pracodawcy. Może jednak obejmować więcej niejednego pracodawcę, jeżeli pracodawcy ci tworzą organizacje gospodarcza. Układem mogą być objęci np. nakładcy agenci, zleceniobiorcy itp. A także emeryci i renciści.

Układ rozwiązuje się:

l. na podstawie zgodnego oświadczenia stron, a wiec w drodze porozumienia.

2. z upływem okresu, na który został zawarty.

3. z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedna ze stron.

Podobne prace

Do góry