Ocena brak

UKŁAD PRZEWODZĄCY SERCA

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

W mięśniu sercowym oprócz mięśniówki właściwej wykonującej całą pracę występuje drugi swoisty układ mięśniowy, tzw. układ przewodzący bodźce ; reguluje on rytmiczne ruchy serca, prawidłową kolejność skurczów przedsionków i komór. Jeżeli układ ten w doświadczeniu na zwierzętach zostanie zmiażdżony lub przekrajany, czy też u człowieka zniszczony przez sprawy chorobowe, wówczas komory nie biją w tym samym tempie co przedsionki, lecz znacznie powolniej; dowodzi to wielkiego znaczenia tego układu. Układ przewodzący stanowi jedyne połączenie między mięśniówką przedsionków i komór; przekracza on granicę, która dla właściwej mięśniówki serca jest zamknięta przez pierścienie włókniste.

Układ przewodzący jeszcze u płazów stanowi część właściwej mięśniówki serca i dopiero w późniejszym rozwoju rodowym następuje ich zróżnicowanie i podział.

Pod względem budowy histologicznej swoista mięśniówka przewodząca różni się na ogół od właściwej mięśniówki serca większą obfitością sarkoplazmy i ubóstwem włókienek mięśniowych. W sercu zwierząt kopytkowych różnica ta jest szczególnie wyraźna. U nich jasne w;łókna układu przewodzącego gołym okiem bez trudu są widoczne i przeświecają przez wsierdzie. Pod mikroskopem widzimy, że składają się one z szeregów komórek kostkowych, obramowanych tylko wąskim pasmem miofibrilli; poza tym wypełnione są one sarkoplazmą, w środku której leży jądro. W ludzkim sercu różnice te są mniej wyraźne i nie są bezwzględnie pewne; na tej podstawie odróżnienie jednych włókien od drugich jest często trudne. Bardziej miarodajną cechą układu przewodzącego w stosunku do właściwej mięśniówki jest splotowaty układ włókien, łącznotkankowa osłonka, która go otacza i izoluje od właściwego mięśnia pracy.

Liczne bezrdzenne włókna nerwowe i komórki zwojowe są przypuszczalnie nieodzowne dla przewodnictwa. Pomimo to dziś już nie jest kwestią sporną, że przewodnictwo odbywa się przez mięśnie, a nie przez nerwy. W sercu zarodka regularne uderzenia serca możliwe są bez udziału nerwów. Nie znaczy to, że w sercu ukształtowanym komórki zwojowe i nerwy są zbędne; zapewne w dorosłym sercu stanowią one składnik konieczny. Nie jest rzeczą pewną, czy włókna układu przewodzącego mogą się kurczyć.

Z punktu widzenia anatomicznego układ przewodzący składa się z dwóch różnych części : jedna — część zatokowo-przedsionkowa, położona na granicy zatoki żył głównych i właściwego przedsionka prawego, składa się z węzła zatokowo-przedsionkowego; druga — bardziej złożona — część przedsionkowo-ko mor o w a, wspólna dla przedsionków i komór, składa się z węzła przedsionkowo-komorowego oraz pęczka przedsionkowo-komorowego. Węzły jako ośrodki układu przewodzącego mają szczególne znaczenie.

Podobne prace

Do góry