Ocena brak

Udział stron w posiedzeniu sądu zażaleniowego (464§ l)

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Sąd rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu, skoro ustawa nie wymaga przeprowadzenia kontroli na rozprawie. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie kończące postępowanie. Mają oni prawo udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego także wtedy, gdy przysługuje im prawo udziału w posiedzeniu sądu pierwszej instancji. W innych wypadkach sąd rozpoznający zażalenie może zezwolić tym osobom na wzięcie udziału w posiedzeniu. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego w trzech przypadkach:

1. Gdy sąd ten rozpoznaje zażalenie na postanowienie kończące postępowanie art.464§ l zd. l

2. Gdy sąd ten rozpoznaje zażalenie na postanowienie o takim charakterze, który uzasadniał prawo stron do udziału w posiedzeniu przed sądem pierwszej instancji art.464§l zd.2; w art. 249§5, z przyczyn gwarancyjnych, dodatkowo i osobno mowa jest o prawie obrońcy do udziału w posiedzeniu sądu, na którym rozpoznawane jest zażalenie na postanowienie o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania.

3. W odniesieniu do rozpoznawania zażaleń na postanowienia inne niż wymienione w pkt. a i b - gdy sąd odwoławczy zezwoli na wzięcie udziału w posiedzeniu art. 464§2. Można zatem mówić o udziale stron i ich przedstawicieli w posiedzeniu zażaleniowym z mocy prawa( pkt. a i b ) oraz za zezwoleniem sądu odwoławczego, tj. w uwzględnieniu wniosku o dopuszczenie do udziału w posiedzeniu ( pkt. c)

Podobne prace

Do góry