Ocena brak

Udział stron w posiedzeniu sądu pierwszej instancji

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Art. 102§7 Przyjęty wniosek strony doręcza się pozostałym stronom, ich obrońcom i pełnomocnikom, którzy w terminie 14 dni od doręczenia mogą przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko. Sąd rozpoznaje kwestię nieważności na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi inaczej. Art. 249§3 przed zastosowaniem środka zapobiegawczego sąd albo prokurator stosujący środek przesłuchuje oskarżonego, chyba, że jest to niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju.

Należy dopuścić do udziału w przesłuchaniu ustanowionego obrońcę, jeżeli się stawi; zawiadomienie obrońcy o terminie przesłuchania nie jest obowiązkowe, chyba że oskarżony o to wnosi, a nie utrudni to przeprowadzenia czynności. §5 Obrońcę zawiadamia się o terminie posiedzenia sądu dotyczącego przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego. Niestawiennictwo obrońcy należycie zawiadomionego o terminie nie tamuje rozpoznania sprawy.

Art.339§l Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli:

1. Prokurator złożył wniosek o orzeczenie środków zabezpieczających.

2. Zachodzi potrzeba rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania.

3. Prokurator złożył wniosek o którym mowa w art. 3 3 5

§3 Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie także wtedy, gdy zachodzi potrzeba innego rozstrzygnięcia przekraczającego jego uprawnienia, a zwłaszcza:

1. Umorzenia postępowania na podstawie art. 17§lpkt 2-11

2. Umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

3. Wydania postanowienia o niewłaściwości sądu lub o zmianie wskazanego w akcie oskarżenia trybu postępowania.

4. Zwrotu sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego.

5. Wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania.

6. Wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub innego środka przymusu.

7. Wydania nakazu karnego.

§4 Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie ponadto, gdy zachodzi potrzeba rozważenia możliwości przekazania jej do postępowania mediacyjnego; przepis art.320 stosuje się odpowiednio.

§5 jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, udział prokuratora w posiedzeniach wymienionych w §1, 3 i 4 jest obowiązkowy. Inne strony, obrońcy i pełnomocnicy mogą w nich wziąć udział jeżeli się stawią; zawiadomienie ich nie jest obowiązkowe, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Art.354 pkt.2 Wniosek kieruje się na rozprawę, chyba że w świetle materiałów postępowania przygotowawczego popełnienie czynu zabronionego przez podejrzanego i jego niepoczytalność w chwili czynu nie budzą wątpliwości, a prezes sądu na wniosek obrońcy uzna za celowe rozpoznanie sprawy na posiedzeniu z udziałem obrońcy i podejrzanego; podejrzany nie bierze udziału w posiedzeniu, jeżeli z opinii biegłych wynika, że byłoby to niewskazane, chyba że sąd uzna jego udział za konieczny; pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w posiedzeniu.

Art. 420§3 Strony mają prawo wziąć udział w tym posiedzeniu. Oskarżonego aresztowanego sprowadza się na posiedzenie tylko wtedy, gdy prezes sądu lub sąd uzna to za konieczne.

Art. 544§3 W kwestii wznowienia postępowania sąd orzeka na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi inaczej.

Art.550§l W kwestii podjęcia postępowania warunkowo umorzonego orzeka sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy.

§2 W posiedzeniu ma prawo wziąć udział oskarżony i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik

Art. 603 § l Sąd wojewódzki wydaje na posiedzeniu postanowienie w przedmiocie wniosku państwa obcego. Przed wydaniem postanowienia należy umożliwić osobie ściganej złożenie wyjaśnień ustnie lub na piśmie, a w razie wniosku o wydanie w celu przeprowadzenia postępowania karnego należy na uzasadniony wniosek tej osoby przeprowadzić dowody znajdujące się w kraju. §2 W posiedzeniu ma prawo wziąć udział obrońca.

Art. 608§1 W razie prawomocnego skazania obywatela polskiego przez sąd państwa obcego na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu. Minister Sprawiedliwości może wystąpić do właściwego organu tego państwa z wnioskiem o przejęcie skazanego w celu wykonania kary pozbawienia wolności w RP.

§4 Przed wystąpieniem z wnioskiem Minister Sprawiedliwości zwraca się do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalności przejęcia.

§5 Sąd wydaje postanowienia na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział obrońca skazanego.

Art. 609§1 Po przejęciu skazanego kwalifikację prawną czynu wg prawa polskiego oraz karę albo środek wychowawczy lub poprawczy podlegające wykonaniu określa Sąd Wojewódzki w Warszawie.

§3 Sąd orzeka na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział skazany i jego obrońca.

Art.610§l W razie prawomocnego skazania cudzoziemca przez sąd polski na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu. Minister Sprawiedliwości może wystąpić do właściwego organu państwa, którego skazany jest obywatelem, z wnioskiem o przejęcie go w celu odbycia kary.

§2 Przed wystąpieniem z wnioskiem Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego sądu wojewódzkiego o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalności przekazania.

§3 W posiedzeniu ma prawo wziąć udział skazany i jego obrońca.

Stronom (czasem tylko niektórym ze stron) przysługuje prawo do udziału w posiedzeniu sądu pierwszej instancji (mowa jest tu tylko o tych posiedzeniach, na których zapadają postanowienia zaskarźalne w drodze zażalenia), a w konsekwencji i w posiedzeniu, na którym rozpoznawany jest za żalenie, w następujących wypadkach:

1. Posiedzenie, na którym sąd rozstrzyga w przedmiocie nieważności orzeczenia art. 102 §5,

2. Posiedzenie poprzedzające zastosowanie środka zapobiegawczego - prawo udziału ustanowionego obrońcy, jeżeli stawił się na posiedzenie, oraz oskarżonego art. 249§3,

3. Posiedzenie dotyczące przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania - prawo udziału ustawionego obrońcy, wynikające z obowiązku powiadomienia go o terminie posiedzenia art. 249§5,

4. Posiedzenie w kwestii przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięcia sumy poręczenia - prawo udziału oskarżonego (pozbawionego wolności sprowadza się tylko wówczas, gdy prezes sądu lub sąd uzna to za potrzebne) i poręczyciela art. 270§2.

5. Prawo stron i ich przedstawicieli (ale tylko tych, którzy się stawią, zawiadomienie nie jest obowiązkowe) do udziału w posiedzeniu wyznaczonym w trybie art. 339§ l, 3 i 4 (art. 339§5),

6. Posiedzenie w kwestii warunkowego umorzenia postępowania - prezes sądu lub sąd mogą zarządzić obowiązkowy udział oskarżonego art. 341 §1,

7. Posiedzenie wyznaczone celem uzupełnienia wyroku, jeżeli nie zawiera on rozstrzygnięcia co do zaliczenia tymczasowego aresztowania, zatrzymania lub środków zapobiegawczych albo dowodów rzeczowych bądź też jeżeli w skutek braku informacji lub błędnej informacji o odbywaniu przez oskarżonego kary pozbawienia wolności w innej sprawie sąd nieprawidłowo zaliczył okres tymczasowego aresztowania na poczet kary orzeczonej art. 420§3,

8. Posiedzenie w kwestii wznowienia postępowania art. 544§3,

9. Posiedzenie w kwestii podjęcia postępowania warunkowego umorzonego art. 550§2,

10. Posiedzenie w przedmiocie wniosku państwa obcego o wydanie - prawo udziału obrońcy art. 603 §2 i osoby ściganej, jeśli stawi się w celu złożenia ustnych wyjaśnień art. 603 § l,

11. Posiedzenie w przedmiocie przejęcia skazanego w celu wykonania kary - prawo udziału art. 608§5,

12. Posiedzenie w celu określenia kwalifikacji prawnej czynu wg prawa polskiego oraz określenia kary albo środka wychowawczego lub poprawczego, podlegającego wykonaniu w wypadku przejęcia skazanego -prawo udziału skazanego i jego obrońcy art. 609§3,

13. Posiedzenie w przedmiocie dopuszczalności przekazania prawomocnie skazanego cudzoziemca – prawo udziału skazanego i jego obrońcy art. 610§3,

Prawo do udziału w posiedzeniu wynikać może bądź z wyraźnego sformułowania ustawowego („w posiedzeniu ma prawo wziąć udział", „mogą wziąć w nim udział", „należy dopuścić do udziału" i podobne określenia), bądź z opisu czynności, które powinny być dokonane na posiedzeniu („należy umożliwić osobie ściganej złożenie wyjaśnień ustnie", „sąd [...] przesłuchuje oskarżonego chyba, że jest to niemożliwe"), bądź też wreszcie z obowiązku zawiadomienia o terminie posiedzenia.

Podobne prace

Do góry