Ocena brak

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011

Definicja

Uchwała budżetowa jest aktem prawnym podejmowanym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zachowaniem wymogów procedury budżetowej, który zawiera regulację podstawowych zagadnień finansów jednostki samorządu terytorialnego w roku kalendarzowym.

Z punktu widzenia art. 184 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa, zawiera dwojakiego rodzaju treści prawne: postanowienie o wielkościach i strukturze ogółu środków publicznych pozyskiwanych i rozdysponowywanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym oraz postanowienia około-budżetowe, w tym upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją budżetu rocznego.


Ustalenia

Ustalenia zastrzeżone dla uchwały budżetowej:

 1. postanowienia o prognozowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, określonych w uchwale, według najważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej,
 2. postanowienia o planowanych wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyróżnieniem:
 3. wydatków bieżących z wyróżnieniem: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez tą jednostkę,
 4. wydatków majątkowych: wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz wydatków kapitałowych np. poprzez zwiększenie udziału w spółkach,
 1. ustalenia dot. źródeł pokrycia deficytu budżetowego lub o przeznaczeniu planowanej nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,
 2. ustalenia o wyodrębnionych dochodach i wydatkach, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych tej jednostce,
 3. ustalenia o wyodrębnionych dochodach i wydatkach, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 4. ustalenia o wyodrębnionych wydatkach, które związane są z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 5. w przypadku budżetów gmin i województw, wyodrębnione dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki, na związany z nimi program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii,
 6. ustalenia o zakresie i kwotach, udzielanych z budżetu, dotacji przedmiotowych oraz dotacji inwestycyjnych dla zakładu budżetowego,
 7. inne ustalenia dotyczące dotacji z budżetu,
 8. ustalenia o planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz planach przychodów i wydatków funduszy celowych, a także o planach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
 9. ustalenia dot. limitów dla nowych zobowiązań w przedmiocie zaciągnięcia nowego długu publicznego,
 10. limity dla zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym a płatnych z budżetu roku następnego, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
 11. upoważnienia w zakresie zaciągania umów związanych z włączonymi do uchwały budżetowej, limitami dla zobowiązań z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych.
Charakterystyka

W praktyce budżetowej ostatnich lat przyjęło się że w uchwale budżetowej zamieszczane są upoważnienia organu wykonawczego do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym. Bardzo często towarzysząca projektowi budżetu wstępna prognoza kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego przyjmowana jest przez organ stanowiący, jako załącznik do uchwały budżetowej.

W przypadku gmin i samorządu województwa, uchwała budżetowa, musi być podana do publicznej wiadomości, poprzez jej ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego, powinna zostać uchwalona do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego ona dotyczy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uchwałę tą można uchwalić w bieżącym roku budżetowym - nie później niż do dnia 31 marca. W takiej sytuacji podstawą prowadzenia gospodarki finansowej w jednostce samorządu terytorialnego jest projekt uchwały budżetowej przedłożony organowi stanowiącemu samorządu i regionalnej izbie obrachunkowej. Dochody i wydatki wykonane (na podstawie projektu) przed uchwaleniem budżetu należy wówczas odpowiednio uwzględnić w uchwalanej po dniu 1 stycznia uchwale budżetowej.

Uchwała budżetowa nie jest aktem normatywnym powszechnie obowiązującym. Adresatem i wykonawcą ustaleń uchwały budżetowej jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Ustalenia finansowe uchwały budżetowej, uszczegóławiane są przez organ wykonawczy za pomocą układu wykonawczego budżetu.

Wykonanie rocznej uchwały budżetowej, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, poddane jest ocenie ze strony organu stanowiącego, w ramach absolutorium budżetowego.

Bibliografia
 • Malinowska E.,Misiąg W.,'Finanse publiczne w Polsce Przewodnik 2002,wyd. oddk Gdańsk 2002, s. 470-480
 • Malinowska-MIsiąg E.,Misiąg W.,'Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis,Warszawa-Rzeszów 2006, s. 595-602

 • Autor: Katarzyna Szlachta
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry