Ocena brak

Tryb pracy Sejmu i Senatu

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Tryb pracy parlamentu odpowiada współcześnie jednej z dwóch zasad:

  1. zasada sesyjności – polega na tym, że w ramach kadencji parlamentu wyodrębnia się krótsze (z reguły kilkumiesięczne) odcinki czasowe (tzw. sesje), w ramach których izby mogą się zbierać na posiedzenia plenarne. Natomiast w okresie międzysesyjnym nie ma możliwości zwoływania izby, chyba że zostanie zwołana tzw. sesja nadzwyczajna. Współcześnie terminy zwoływania sesji są zwykle regulowane przez prawo. W wielu krajach izba samodzielnie decyduje o zamknięciu sesji. System sesyjny występuje obecnie w większości państw, stosowany był też w Polsce do 1989 r.

  2. zasada permanencji – polega na tym, że kadencja parlamentu ma – z punktu widzenia trybu pracy jego izb – charakter jednolity, a tym samym nie istnieje podział na okresy sesji i okresy międzysesyjne. W całym okresie kadencji przewodniczący izby lub jej prezydium może zwoływać jego posiedzenia. Zasada permanencji została wprowadzona w Polsce nowelą kwietniową z 1989 r., obecnie daje jej wyraz art. 109 K, który stanowi: Sejm i Senat obradują na posiedzeniach.

Obowiązujący regulamin Sejmu stanowi w art. 173 ust. 1, że posiedzenia odbywają się w terminach ustalonych przez Prezydium Sejmu (konieczne jest wówczas wysłuchanie opinii Konwentu Seniorów) lub przez całą Izbę (wówczas na zakończenie poprzedniego posiedzenia Sejm postanawia o terminie posiedzenia następnego). Natomiast samo zwoływanie posiedzeń należy do Marszałka. Obrady Sejmu i Senaty toczą się według zasad określonych w ich regulaminach.

Podobne prace

Do góry