Ocena brak

Tryb powoływania zarządu powiatu i zarządu województwa

Autor /Seller002 Dodano /23.01.2005

TRYB POWOŁYWANIA ZARZĄDU POWIATU I ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

? Powiat ? zarząd powiatu a nie stojący na jego czele starosta (nie jest on stricte wykonawczym organem powiatu tylko organem wewnętrznym zarządu powiatu).
? Województwo ? zarząd województwa a nie marszałek województwa będący przewodniczącym zarządu województwa.

- Ustawy samorządowe zgodnie przewidują funkcjonowanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego odrębnego od organu uchwałodawczego.
-Statut każdego powiatu i samorządu województwa określa liczebność zarządu.
-Zasady wykonywania swych obowiązków przez zarząd powiatu czy też zarząd województwa wymagają regulacji statutowej.

Organ wykonawczy podmiotu samorządowego, czyli zarząd powiatu czy zarząd województwa jest obsadzany personalnie albo w drodze wyborów pośrednich. Wyborem pośrednim jest wybór zarządu (odpowiednio) powiatu lub województwa przez radę powiatu lub sejmik województwa. Organ uchwałodawczy JST jest wyłącznie kompetentny do wyboru zarządu jednostki, ale nie musi wybierać go ze swojego składu. Cały skład zarządu może być wybrany spośród osób nie będących radnymi. W tym zakresie w odniesieniu do członków zarządu powiatu i zarządu województwa obowiązują dwa ograniczenia. Po pierwsze członkiem zarządu nie może zostać przewodniczący ani wiceprzewodniczący organu uchwałodawczego, a po drugie członkiem zarządu nie może być członek komisji rewizyjnej.
Do zgłaszania kandydatur na stanowisko starosty powiatu czy marszałka województwa stosuje się ogólne zasady inicjatywy uchwałodawczej w tych organach, z naturalnymi ograniczeniami wynikającymi z braku zarządu. Dopiero po wybraniu przewodniczącego zarządu rada lub sejmik może przystąpić do wyboru pozostałych członków zarządu, dlatego że tylko przewodniczącemu przysługuje prawo przedkładania propozycji, co do uzupełnienia składu zarządu. Stąd też do czasu wybrania przewodniczącego zarządu nie jest możliwe przystępowanie do ważnego wyboru członków zarządu.
Nie ma również przeszkód prawnych, żeby do zarządu wybrani zostali pracownicy urzędu pomocniczego (jak starostwo powiatowe i urząd marszałkowski). Podobnie jest w związku łączenia członkowstwa z zarządem w kierowaniu samorządową jednostką organizacyjną, nawet w tej jednostce samorządu terytorialnego, w której jest członkiem zarządu.

Generalnie członkowstwa w zarządzie powiatu i zarządzie województwa nie można łączyć z:
a) Członkowstwem w organach JST, w tym w ? swojej? jednostce samorządu terytorialnego,
b) Zatrudnieniem w administracji rządowej,
c) Mandatem posła lub senatora.
Obsada personalna organu wykonawczego musi być dokonana na początku kadencji . Statystycznie najczęściej jest tak, że kadencja rady oraz sejmiku lub zarządu niemal dokładnie pokrywają się ze sobą.

Podobne prace

Do góry