Ocena brak

TREŚCI I FORMY SZKOLEŃ JAKO ODPOWIEDŹ NA PROBLEMY GOSPODAROWANIA

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

W związku ze wzrastającą konkurencją na rynku, zwiększającą się liczbą przedsiębiorstw mających rozmaite trudności i coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami wobec nich szkolenia ukierunkowane są obecnie przede wszystkim na kształcenie umiejętności gospodarowania kadrami pracowniczymi, skuteczność działań kierowniczych, stosunek wobec zmian oraz przywództwo w zespołach pracowniczych. Najważniejsze treści pojawiające się w tych szkoleniach to:

1. Gospodarowanie zasobami ludzkimi i zapewnienie ich optymalnego wykorzystania przez:

•    selekcję, rekrutację i zatrudnianie pracowników na podstawie aktualizacji rynku, opisu wymaganego profilu pacy, wywiadów z kandydatami do pracy itp.;

•    ocenę możliwości i potencjału na podstawie kontroli działań pracowników, systemu ocen, testów, rozmów oceniających itp. oraz dobór stanowisk do poszczególnych osób (m.in. planowanie karier, wytyczanie tzw. ścieżki kariery);

•    informowanie pracowników - przekazywanie dyrektyw, instrukcji, zapoznawanie z metodami i procedurami, przedstawianie i wyjaśnianie pojawiających się problemów poprzez: konsultacje, procedury wyrażania opinii, wysłuchiwanie, prowadzenie dyskusji i negocjacji;

•    ustawiczne szkolenie pracowników, opracowanie działań poszerzających szeroko rozumiane kompetencje, umożliwienie im wyboru form szkolenia (we własnym zakresie, eksperci z zewnątrz);

•    zwiększanie motywacji pracowników - integrowanie pracowników z przedsiębiorstwem, wpajanie im poszanowania dla reguł (dyscyplina, kontrola obecności, program urlopów i zastępstw, nagany i sankcje); docenianie wysiłku pracowników -prowadzenie rozmów „bilansujących”, wzbogacanie funkcji, delegowanie uprawnień, stwarzanie możliwości i zachęcanie do współuczestnictwa oraz wspólnego zarządzania, system nagród i premii, promowanie zmian; doskonalenie komunikacji - ciągły dialog z pracownikami, wzajemne „aktywne” słuchanie, codzienne kontakty interpersonalne, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność obiektywnego spojrzenia na spory i rywalizację między zespołami, podtrzymywanie dobrego klimatu i spójności organizacji, efektywne kierowanie zespołami;

•    znajomość zagadnień i rozwiązań prawnych, ich skuteczne wykorzystywanie z zachowaniem praw pracowniczych i ludzkich.

2. Skuteczność działań kierowniczych:

•    troska o działania w konkretnej rzeczywistości, realizm

i twarde stąpanie po ziemi;

•    skupienie na konstruktywnej stronie zadań, na tym, co można zrobić, a nie na tym, co zrobiono źle;

•    gotowość do ponoszenia odpowiedzialności i podejmowania ryzyka;

•    niezawodność, zdyscyplinowanie, osobista gwarancja jakości wyniku;

•    ciągła koncentracja na kliencie i rozwinięty zmysł marketingowy;

•    świadomość priorytetów, przejrzystość celów i strategii działania;

•    umiejętność natychmiastowego wychwytywania okazji;

•    hasło Jak robić pieniądze dla firmy” jako naczelne zadanie dla menedżera;

•    systematyczne działanie na rzecz godzenia w organizacji celów ekonomicznych, technologicznych, handlowych i społecznych przedsiębiorstwa;

•    kształtowanie „etyki długotrwałego wysiłku”, odraczania nagród, umiejętności czekania na efekt i sukces w pracy.

3.    Przygotowanie do zmian, które wymaga:

•    zaakceptowania niepewności i tolerowania wieloznacznych sytuacji, umiejętności działania bez gotowych recept;

•    umiejętności myślenia twórczego i innowacyjności, otwartości umysłu, umiejętności wyprzedzania biegu wydarzeń;

•    mobilności - przygotowania się do zmiany zawodu, ciągłego budowania swoich własnych kompetencji zawodowych, szkolenia;

•    nabywania nowej formy profesjonalizmu, czyli oparcia się nie na sztywnych kompetencjach, lecz na własnych spostrzeżeniach i odczuciach; umiejętności szybkiej analizy faktów i w ślad za nią syntezy zjawisk.

4.    Przywództwo zespołowe

W przyszłości menedżerowie będą musieli przede wszystkim zarządzać dynamicznymi zbiorowościami ludzi, którzy w coraz wyższym stopniu będą poinformowani, wykształceni, zdolni do refleksji, podejmowania własnych inicjatyw i wydawania opinii. Współczesny pracownik pragnie być traktowany jak podmiot działań, osoba dorosła, rozumiejąca rzeczywistość, mająca wpływ na decyzje, które jej dotyczą. W działaniach przywódczych mają więc szczególne znaczenie:

•    wzbudzanie zaufanie i wiarygodność;

•    uwzględnianie zarówno materialnych, jak i pozamaterial-nych potrzeb pracowników;

•    pobudzanie aspiracji pracowników, odkrywanie nowych możliwości, stymulacja kreatywności;

•    ustawiczny dialog z pracownikami, włączanie ich do odpowiedzialności przez delegowanie kompetencji;

•    wprowadzenie zespołowych form pracy;

•    konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Do góry