Ocena brak

Treść stosunku pracy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Treścią stos. pracy są prawa i obowiązki stron, tj. pracownika i pracodawcy. Podstawowym obowiązkiem pracownika wynikającym ze stos. pracy jest świadczenie pracy na rzecz pracodawcy, a podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest obowiązek zapłaty wynagrodzenia za prace. Te prawa i obowiązki często występują w ścisłej współzależności tzn. każdemu prawu odpowiada stosowny obowiązek drugiej strony. Treścią stos. pracy są tylko te prawa i obowiązki, które strony stos. pracy maja względem siebie a nie np. wobec podmiotów trzecich ( zakresem treści stos. nie są objęte np. obowiązki pracodawcy wobec załogi przedsiębiorstwa państwowego czy wobec zakładowej organizacji związkowej).

Treścią stos. pracy są objęte wyłącznie indywidualne (a nie zbiorowe) prawa i obowiązki. Rozumiane są one jedynie w znaczeniu prawnym a nie np. społecznym lub moralnym. Treść stos. pracy określa zawarta umowa, która jest warunkiem nawiązania stos. pracy. Treść stos. pracy to jest to co zawiera art. 29 KP, a w szczególności oznacza, że można zawrzeć każde inne porozumienie, które ma związek z praca. Art.29 KP odnosi się do każdej podstawy nawiązania stos. pracy. Treść w/w art. uzasadnia przyjęcie, ze urnowa o prace powinna zawierać dwa rodzaje składników:

1. materialne - dotyczy warunków pracy i płacy,

2. formalne - określają strony urnowy, rodzaj umowy i date jej zawarcia.

Zasadnicza treścia urnowy o prace są dane o charakterze materialno-prawnym. Materialne składniki treści ukmowy o prace dotyczą warunków pracy i płacy i można je podzielić na cztery kategorie:

I składniki obowiązkowe - wynikają bezpośrednio z treści art. 29 KP, które są dla każdej umowy o prace. Rodzaj pracy i miejsce je wykonywania nie może być jednostronnie zmieniane przez pracodawcę, -termin rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenie za prace.

Zasadnicze znaczenie na określenie w umowie rodzaju pracy. a wiec tego składnika, który wyznacza granice umownego podporządkowania pracownika. Rodzaj pracy powinien być określony w umowie w sposób rzeczowy i dokładny. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy o prace postanowienia, które upoważniałoby pracodawcę do swobodnego wyznaczania rodzaju pracy odmiennego od ustalonego w umowie. Wynagrodzenie za prace jest świadczeniem ze stos. pracy i nie może stanowić treści zobowiązania podmiotu nie będącego pracodawcą. Postanowienie umowy w przedmiocie ustajania wynagrodzenia za prace i jego składniki maja charakter kształtujący.

II Składniki nieobowiązkowe - objęte zakresem odniesienia art29 KP nie zostały wyodrębnione przez ustawodawcę jako podstawowe i obligatoryjne, np. wymiar czasu pracy dotyczy przerywanego czasu pracy, wydłużenia okresu wypowiedzenia urnowy o prace dokonanego przez pracodawcę. Urnowa o prace może zawierać w swej treści klauzule zakazu konkurencji - jest to instytucja PP. Zakaz konkurencji może być też przedmiotem odrębnej umowy - o zakazie konkurencji. Elementem treści umowy o pracę może być także zgoda pracownika na potracenie wynagrodzenia za prace. Mogą być również przedmiotem ustaleń autorskie prawa majątkowe.

III Składniki, które przenikaja do treści umowy o prace z korzystniejszego od urnowy ukladu zbiorowego pracy art.24 l 13§ 1 KP lub regulaminu wynagrodzenia art. 772 § 5 KP. Istniejar6wniez inne podstawy prawne, które pozwalają przenikac do tresci urnowy o prace. Istotne znaczenie w procesie przenikania norm zawartych w przepisach prawa do urnowy o prace ma art.56 KC w związku z art.3 KP. Stanowi on, ze czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrazone, .lecz równiez te, które wynikaja z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów.

Problem stanowi wyjscie przepisów ustawy z zapisów urnowy w przypadku zmiany ustawy. Wówczas należy zastos. instytucje wypowiedzenia umowy o prace. Ochronny charakter ma art.18 § 2 KP, który stanowi ze postanowienia umów o prace (i innych aktów na podstawie których powstaje stos. pracy) mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne. Ochronny charakter ma również norma zawarta w art.24113 KP stanowi on, ze korzystniejsze postanowienia ukl. zbiorowego pracy z dniem jego wejscia w życie zastępują wynikajace z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o prace. Wchodzi do ukl. tylko to co jest korzystniejsze.

IV Składniki, które dotyczą warunków, które wynikają z zasad współżycia społecznego, albo mają swoje źródło w ustalonych Zwyczajach lub obowiązku zapewnienia pracownikom odp. warunków pracy. Z wyroku SN wynika że pracodawca ma obowiązek przez zapewnienie odp. warunków pracy sprawować piecze, ochronę rzeczy wniesionych przez pracownika, ale tylko tych które mają związek z praca. Chociażby takiego zapisu nie było w umowie to na podst. zwyczaju na pracodawcy ciąży obowiązek ochrony.

Podobne prace

Do góry