Ocena brak

Transport samochodowy

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

Transport samochodowy to jeden z najczęściej wykorzystywanych działów transportu, polegający na przewożeniu osób i/lub towarów przy pomocy samochodów. Transport ten charakteryzuje się dużą szybkością oraz elastycznością, wynikającą z gęstej sieci dróg transportowych umożliwiających dostarczenie pasażerów lub towarów bezpośrednio do miejsca przeznaczenia.

Podsumowując, transport ten może więc oferować bezpośrednie dostawy niemal z każdego miejsca nadania do każdego miejsca odbioru, w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością obsługi, Poniższy rysunek prezentuje ogólny podział środków transportu samochodowego wykorzystywanych przy przewozach ludzi oraz towarów.

Środki transportu samochodowego można podzielić na pojazdy samochodowe oraz przyczepy i naczepy. Pojazdy samochodowe mogą być przeznaczone do przewozu pasażerów oraz towarów (pojazdy specjalne, ciężarowe, ciągniki), Tabor, który przeznaczony jest do przewozy pasażerów, obejmuje samochody osobowe i autobusy. Jednak to autobus jest podstawowym środkiem produkcji pasażerskiego transportu samochodowego. Tabor ten obejmuje:

-— autobusy do przewozów miejskich — występuje w nich podział na miejsca siedzące i stojące,

—    autobusy do przewozów międzymiastowych - tutaj przewiduje się tylko miejsca siedzące, ale o zwykłym standardzie wygody,

—    autobusy do przewozów turystycznych - tutaj oprócz miejsc siedzących o wysokim standardzie wygody, przewiduje się część przeznaczoną do obsługi potrzeb konsumpcyjnych i fizjologicznych podróżujących.

Autobusy można także podzielić, że względu na liczbę pasażerów, którą mogą przewozić. W związku z tym wyróżniamy:

—    mikrobusy - zabierające w wersji standardowej do 12 pasażerów,

—    minibusy - obsługujące potok pasażerski do 20 osób,

—    autobusy średnie - w których liczba miejsc nie przekracza 50,

—    autobusy duże - mogące obsłużyć ponad 50 osób i które dzieli się na; standardowe (maksymalnie 100-110 miejsc) i przegubowe {maksymalnie 135-225 miejsc).

Przejdźmy teraz do omówienia pojazdów wykorzystywanych do przewozu ładunków, Ze względu na cechy techniczno-eksploatacyjne środki te dzielimy na:

—    tabor silnikowy, który obejmuje samochody ciężarowe, specjalne oraz ciągniki samochodowe;

—    tabor bezsilnikowy, który obejmuje przyczepy i naczepy.

Samochód ciężarowy to samodzielna jednostka transportowa o specjalnie dobranym "adwoziu, decydującym o zakresie możliwego do wykonania rodzaju przewozu. Wyróżnić tu można samochody ciężarowe o nadwoziu:

—    uniwersalnym, umożliwiającym przewóz wszystkich ładunków, oprócz tych, które wymagają specjalistycznych dostosowań,

—    specjalizowanym, który jest przeznaczony do przewozu wyłącznie ściśle wybranej grupy ładunków, związanych np. z konkretną dziedziną produkcji,

—    specjalnym, który przeznaczony jest wyłącznie do przewozu jednego rodzaju ładunku, wymagającego niezmiennych warunków przemieszczania lub służącego wykonywaniu jednego rodzaju czynności, np. samochody warsztatowo-naprawcze, samochody strażackie.

Ciągniki samochodowe to pojazdy silnikowe nie posiadające stałego nadwozia. Współpracują one z naczepami lub przyczepami, tworząc pojazdy członowe. Klasyfikacja ciągników wyróżnia:

—    ciągniki siodłowe, które współpracują z naczepami,

—    ciągniki balastowe, przystosowane do holowania przyczep o dużej ładowności,

—    ciągniki rolnicze, które mogą być również wykorzystywane do ciągnięcia przyczep z nadwoziem konwencjonalnym.

Dodatkowo tabor samochodowy można podzielić również ze względu na grupę ładowności. Wyróżniamy tutaj:

—    tabor dostawczy - jednostki mające ładowność do 1,9 tony,

—    tabor niskotonażowy - jednostki o ładowności od 2 do 4 ton,

—    tabor średniotonażowy - jednostki o ładowności od 4 do 12 ton,

—    tabor wysokotonażowy - jednostki, których ładowność przekracza 12 ton.

Warto także pamiętać, że proces organizacji przewozu jest wspierany przez maszyny i urządzenia wykorzystywane do zmechanizowanych robót ładunkowych. Maszyny te dynamizują procesy załadunku, wyładunku i przeładunku, co wpływa na wydajność i intensywność pracy w całym transporcie samochodowym.

Specyficznym rodzajem nadwozia jest nadwozie wymienne ciągników samochodowych umożliwiające ich wykorzystanie w przewozach intermodalnych, głównie szynowo-drogowych. Nadwozia za pomocą ww, maszyn i urządzeń zostają załadowane na wagony platformy, skąd dalszą drogę pokonują już transportem kolejowym.

Jak już dowiedzieliśmy się na początku rozdziału, transport samochodowy jest bardzo szybki i elastyczny dzięki temu, że wykorzystuje zróżnicowaną sieć dróg. Dodatkowo pamiętajmy o cechach wyróżniających transport samochodowy. Są to m.in. nieograniczona dostępność do jego podstawowych środków, dzięki czemu można podstawić tabor w dowolne miejsce, dyspozycyjność dużej liczby środków przewozowych, duża szybkość przewozu, co ma szczególne znaczenie na trasach krótkich i średnich, oraz terminowość i punktualność wykonania usług. Aby te cechy można było osiągnąć, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. Można podzielić ją na:

— Hniową, której istotą jest istniejąca w państwie sieć drogowa, rozumiana jako:

• każdy wydzielony pas terenu, przeznaczony do mchu lub postoju pojazdów,

• każdy wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami pojazdowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami, krzewami i urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

   punktową, do której zaliczyć można wyodrębnione przestrzennie obiekty, służące stacjonarnej obsłudze:

» pasażerów - zaliczamy tu dworce autobusowe, przystanki dworcowe oraz przystanki,

•    ładunków - należą do nich wyładownie ogólnodostępne, stacje, place i punkty przeładunkowe,

•    środków przewozowych transportu samochodowego: stacje techniczne, stacje zaopatrzenia materiałowo-technicznego samochodów.

Infrastrukturę liniową transportu można podzielić, biorąc pod uwagę dwa kryteria; pierwsze to funkcja w sieci drogowej, drugie - stopień dostępności ś obsługi przyległego terenu,

Rozpatrując pierwsze kryterium, wyróżnić można:

—    trasy europejskie, umożliwiające organizowanie procesów transportowych na terenie Europy. W niektórych krajach oznaczenie tras europejskich występuje równolegle z oznaczeniami narodowymi (np. droga krajowa nr 5 jest także trasą europejską E 261);

—    drogi krajowe, które mają istotne znaczenie gospodarcze czy turystyczne, umożliwiają utrzymanie ciągłego połączenia między miastami wojewódzkimi;

—    drogi wojewódzkie - zaliczyć do nich można pasy drogowe zapewniające połączenia między głównymi ośrodkami życia poszczególnych województw;

—    drogi powiatowe - to podstawowe drogi w obrębie powiatów, uzupełniają lokalnie układ dróg wojewódzkich;

—    drogi lokalne miejskie - łącznie z wymienionymi wyżej drogami stanowią sieć ulicj po których odbywać się może obsługa potrzeb komunikacyjnych ludności razem z wyodrębnioną technicznie i eksploatacyjnie komunikacją miejską;

—    drogi gminne - to sieć pasów drogowych leżących na terenie gminy, ale poza obszarami miejskimi;

—    drogi zakładowe - to wszystkie ogólnodostępne pasy drogowe, stanowiące dojazdy do dróg publicznych, np. z jednostek gospodarczych, jak również piace umożliwiające komunikację z punktami infrastruktury transportowej, m.in. dworcami lotniczymi, portami morskimi lub punktami ładunkowymi.

Ze względu na kryterium dostępności i obsługi przyległego terenu spośród dróg publicznych można wyróżnić:

—    drogi ogólnodostępne,

—    drogi ekspresowe,

—    autostrady.

Zagadnienie podziału dróg w Polsce reguluje rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na zakończenie przejdźmy do omówienia czynników, dzięki którym transport samc--hodowy jest tak często wykorzystywany. Charakterystyczną cechą transportu samochodowego są przewozy ładunków na bliskie i średnie odległości. Wpływ na tak dużą Dopularność transportu samochodowego mają następujące czynniki: 

-    najlepsza dostępność przestrzenna wynikająca z największej spośród wszystkich gałęzi transportu gęstości i spójności sieci,

-    najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia rynków zaopatrzenia i zbytu,

-    bardzo korzystna oferta z punktu widzenia czasu transportu, będąca efektem stosunkowo dużej szybkości eksploatacyjnej oraz najkorzystniejszej dostępności w czasie,

-    specjalistyczny tabor przystosowany do przewozu ładunków o zróżnicowanej podatności transportowej,

-    najlepsze możliwości dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu,

-    możliwość wykonywania przewozów typu door-to-door- „dom-dom" bez czasochłonnych pośrednich czynności przeładunkowych, 

-    przystosowanie środków transportu do przewozu prawie wszystkich rodzajow ładunków (specjalnością transportu samochodowego są ładunki drobnicowe o wysokiej wartości jednostkowej).

Czy wiesz, że ...

W transporcie samochodowym 60-75% kosztów wynika tylko z trzech grup rodzajowych tzn. amortyzacji środków transportowych 5-10%. zużycia paliw 15-20% i wynagrodzę do 45% środków finansowych.

Transport samochodowy polega na przewożeniu Ludzi lub towarow za pomocą pojazdów samochodowych. Zaletą tej gałęzi transportu jest możliwość dowiezienia ładunku do bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. Jego wadą zaś szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Podsumowanie

Szeroka problematyka środków transportu i technologii przewozu pasażerów i ładunków transportem samochodowym obejmuje wszelki tabor przeznaczony do ich przewozu oraz różne technologie procesu transportowego. Podstawowym środkiern produkcji w transporcie pasażerskim jest autobus. Natomiast w transporcie ładunków samochody ciężarowe ciągniki samochodowe oraz tabor bezsilnikowy (przyczepy i naczepy). N procesach realizacji przewozów pasażerskich i towarowych transportem samochodowym stosowane są różne technologie, w zależności od rodzaju potrzeb przewozowych.

Podobne prace

Do góry