Ocena brak

Traktaty założycielskie, traktaty rewizyjne, akcesyjne i inne. Ogólna charakterystyka

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

W tym punkcie wymienię jedynie definicje i konkretne traktaty należące do każdej z grup. Natomiast ich dokładniejszy opis znajduje się w dalszych pytaniach.

Traktaty założycielskie- są to traktaty, na podstawie których powstały Wspólnoty Europejskie:

Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zawarty w Paryżu w 1951 r,;

Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zawarty w Rzymie w 1957 r.;

Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zawarty w Rzymie w 1957r.;

Według Jana Barcza do tej kategorii należy również Traktat z Maastricht natomiast według Ziemowita Pietrasia należy on do traktatów nowelizujących.

Traktay rewizyjne/nowelizujące są źródłami prawa pierwotnego i wprowadzają poprawki do traktatów założycielskich. Należą do nich:

Jednolity Akt Europejski z 1986 r.

Traktat z Maastricht z 1992 r.

Traktat Amsterdamski z 1997 r.

Traktat Nicejski z 2001 r.

Traktat Lizboński 2009 r.

Traktaty akcesyjne są to traktaty, na mocy których do Unii Europejskiej zostają przyjęte nowe państwa.

1972 Wielka Brytania, Dania, Irlandia

1979 Grecja

1985 Hiszpania i Portugalia

1994 Austria, Finladnia, Szwecja

2004 Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

2007 Bułgaria, Rumunia

W traktatach akcesyjnych, a także w aktach akcesyjnych będących ich załącznikami, oprócz licznych postanowień określających szczegółowe warunki przystąpienia danego państwa do Unii, znajdują się także postanowienia zmieniające przepisy traktatów założycielskich Wspólnot i Unii, np. dotyczące liczebnego składu organów oraz wymagań większości głosów, niezbędnych do podjęcia uchwały.

Inne traktaty pierwotne:

Dwa budżetow:

1970 r. O utworzeniu wspólnego budżetu trzech wspólnot.

1975 r. Wzrosła rola Parlamentu dzięki wprowadzeniu procedury koncyliacyjnej.

Traktat fuzyjny ustanawiający wspólną Radę i Komisję z 1965 r.

Porozumienie z państwami EFTA.

Podobne prace

Do góry