Ocena brak

Tqm, kaizen i 5s

Autor /illishZek Dodano /26.12.2006

TQM (Total Quality Management) - Kompleksowe Zarządzanie Jakością
Koncepcje, których myśl przewodnią stanowi powszechne zaangażowanie w spra¬wy jakości, uznają, że o jakości produktów czy skuteczności działań w procesach decyduje człowiek, jego motywacje, kultura, gotowość do pracy zespołowej itp. Takie podejście stanowi podstawę koncepcji TQM.
Geneza TQM wiąże się z powołanym w latach czterdziestych XX stulecia przez Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów komitetem mającym na celu inicjowanie przedsięwzięć wspierających działania na rzecz poprawy efektywności japońskich przedsiębiorstw. Do współpracy z Komitetem zaproszono amerykańskich ekspertów W.E Deminga i J. Jurana, których nowatorskie poglady w kwestiach jakości nie wzbudziły zainteresowania w USA. Wykorzystując wiedzę i zaangażowanie tych uczonych sformułowano w Japonii nową konepcję rozumienia jakości i jej roli w tworzeniu przewag konkurencyjnych. Zasady tej koncepcji stały się pierwozworem TQM .

TQM tłumaczy się na język polski w różny sposób, jako: Kompleksowe (Totalne) Zarządzanie Jakością lub Kompleksowe Zarządzanie Przez Jakość, najczęsciej jednak używa się formy Zarządzanie Przez Jakość, co należy rozumieć jako zarządzanie organizacją, w którym głównym kryterium oceny efektywności zarządzania jest jakość produktów i działań (skuteczność działań).
Każdy wyraz w nazwie Total Quality Management jest ważny i ma konkret¬ne znaczenie. Poszczególne wyrazy oznaczają odpowiednio :
 Total (kompleksowa) oznacza możliwość zastosowania tego systemu we wszystkich rodzajach przemysłu i usług, w całej organizacji, w każdej jej ko¬mórce, na każdym stanowisku, w sposób nieograniczony.
 Quality (jakość) oznacza skoncentrowanie się na kliencie, spełnienie jego wymagań, w pełni zadowalający sposób, zarówno w przypadku klientów we¬wnętrznych (w ramach organizacji), jak i zewnętrznych (poza nią).
 Management (zarządzanie) oznacza metodę rozwiązywania problemów i osiągania znacznej poprawy poprzez dążenie do wyższej jakości pracy i jej efektów, czyli podejmowanie decyzji podporządkowanych ciągłej poprawie jakości produktów.

Total Quality Management przedstawiono jako sposób zarządzania organizacją skoncentrowany na jakości, oparty na udziale wszystkich członków organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i dla społeczeństwa. Uwzględnia się w niej w zrównoważony sposób wszystkie najważniejsze czynniki decydujące o powodzeniu przedsię¬biorstwa, a zwłaszcza takie jak: przywództwo, satysfakcja klientów, procesy, powią¬zania z dostawcami, motywacja pracowników i ich kwalifikacje, zasoby. Komplek¬sowość oznacza, że TQM odnosi się do wszystkich celów przedsiębior¬stwa, a tym samym do wszystkich działań w sferze zarządzania.

Podobne prace

Do góry