Ocena brak

Testy osiągnięć szkolnych

Autor /fghi700 Dodano /14.11.2006

TESTY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH
Wysoce obiektywną i stale doskonaloną metodą sprawdzania osiągnięć szkolnych jest pomiar dydaktyczny przeprowadzony z zastosowaniem testów, które są próbą, zbiorem zadań do wykonania, identycznym dla wszystkich badanych. B. Niemierko stwierdza, że test osiągnięć szkolnych jest zbiorem zadań przeznaczonych do rozwiązania w toku jednego zajęcia szkolnego reprezentujących wybrany zakres treści kształcenia w taki sposób by z ich wyników można było wnioskować o poziomie opanowania tej treści. Jest narzędziem pomiaru dydaktycznego zbudowanym w celu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów.”Cechy testów: trafność, czułość, rzetelność i diagnostyczność.
Obiektywizm testu polega na stworzeniu sytuacji, w której uczniowie będą udzielali określonych i jednoznacznych odpowiedzi na identyczne pytania z jednakowymi kryteriami, obiektywizm eliminuje subiektywizm osób sprawdzających.
Trafność testu polega na wykazywaniu zgodności wyników z wynikami uzyskanymi niezależnie za pomocą innych sprawdzianów.
Czułość testu – różnicowanie uczniów ze względu na zasób posiadanych umiejętności i wiadomości.
Rzetelność testu- występuje wówczas, gdy wyniki uzyskane przy powtórnym pomiarze tych samych osób w tych samych warunkach są jednakowe.
Diagnostyczność testu- polega na tym, iż test wykrywa to, co uczeń umie z badanego materiału oraz wszystkie braki i luki w tym zakresie. Na podstawie wyników testów nauczyciel dokonywać może samokontroli własnej pracy w celu jej doskonalenia.
Rodzaje testów:
Test ustny- uczeń wymawia słowa i zdania stanowiące odpowiedzi na zadania testowe.
Test pisemny- uczeń zapisuje swoje rozwiązania zadań w formie krótkich odpowiedzi, rysunków, zakreśleń lub wskazuje gotowe odpowiedzi.
Test praktyczny- uczeń demonstruje sposób wykonania działań lub wytwór fizyczny jego pracy.
• Sprawdzający- układem odniesienia wyniku są wymagania programowe.
• Różnicujący- układem odniesienia wyniku każdego ucznia są wyniki innych uczniów)
Test standaryzowane- to testy profesjonalne, są przygotowywane przez profesjonalistów w zakresie konstrukcji testów.
Test nieformalny- nie jest on poddawany próbnym zastosowaniom.
Test stosowany wyłącznie przez jego autora nazywamy testem nauczycielskim, przygotowanie takich testów winno poprzedzać szczegółowe opracowanie wymagań programowych.
Taksonomia ułatwia ustalanie celów, stanowi wytyczną do wyrażania celów w postaci zadań, czynności i operacji. Taksonomia może obejmować następujące kategorie celów: zapamiętanie wiadomości i ich rozumienie, stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych.
Zadania testowe jest najmniejszym elementem testu. Może mieć postać polecenia, pytania, wypowiedzi niekompletnej lub twierdzenia poddawanego w wątpliwość. Półturzycki wyróżnia 3 rodzaje testów: test wyboru, testy luk i uzupełnień, testy mieszane(kombinowane). B.

Podobne prace

Do góry