Ocena brak

Terminy

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

W postępowaniu cywilnym możemy wyróżnić następujące rodzaje terminów:

ustawowe, są terminy wyznaczone z góry przez ustawę.

sądowe, są wyznaczane przez sąd lub przewodniczącego.

umowne,

instrukcyjne.

Zarówno terminy ustawowe, jak i sądowe są terminami zawitymi, co oznacza, że ich uchybienie powoduje bezskuteczność danej czynności procesowej.

Istnieją jednak zasadnicze różnice co do charakteru obu wyżej przed­stawionych terminów. Terminy ustawowe nie mogą być przez sąd ani przedłużane, ani skracane. Natomiast terminy sądowe mogą być przedłu­żane lub skracane przez przewodniczącego na wniosek zgłoszony przed ich upływem, gdy zachodzi ważna przyczyna ich zmiany.

Terminy ustawowe biegną od momentu początkowego, oznaczonego w odpowiednim przepisie ustawy, natomiast bieg terminu sądowego rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia.

Terminem umownym jest termin oznaczony w umowie stron postę­powania. Termin ten wchodzi w grę tylko w jednym wypadku, a miano­wicie w razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron.

Terminy o charakterze instrukcyjnym, przewidziane dla czynności sądu, mają zapewnić sprawność jego działania w postępowaniu cywil­nym.

Podobne prace

Do góry