Ocena brak

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Terenowymi organami administracji ogólnej są wojewodowie i podporządkowanie im organy. Zarządzają oni na terenie województwa tymi sprawami, które nie należą do kompetencji samorządu terytorialnego działającego w gminach i – w postaci sejmików – na szczeblu wojewódzkim oraz które nie zostały przekazane organom administracji specjalnej.

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji państwowej. Wice wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody.

Wojewoda może powierzyć prowadzenie niektórych spraw, należących do jego kompetencji, organom samorządu terytorialnego, a więc organom gminy.

Wojewoda realizuje zadania zlecone przez Radę Ministrów. Wojewoda jako przedstawiciel rządu:

  1. Koordynuje działalność wszystkich organów administracji rządowej na terenie województwa w zakresie zgodności z polityką rządu

  2. Organizuje kontrolę wykonywania zadań wyznaczonych przepisami przez wymienione organy

  3. Zapewnia współdziałanie jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa w zakresie utrzymania porządku publicznego oraz zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków

  4. Może przedstawić pod obrady rządu projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa

  5. Reprezentuje rząd na uroczystościach państwowych i w trakcie wizyt składanych przez przedstawicieli państw obcych na terenie województwa.

Wojewoda wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego. Urząd dzieli się na wydziały i inne komórki organizacyjne, zależnie od potrzeb. Na czele urzędu stoi dyrektor. Wojewoda może tworzyć delegatury urzędu w wybranych miejscowościach województwa. Organizację urzędu wojewódzkiego określa statut ustalony przez wojewodę.

Przy wojewodzie działa kolegium jako organ opiniodawczy i doradczy. W skład kolegium wchodzą: wojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, dyrektorzy wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych urzędu oraz inne osoby powołane przez wojewodę. Do udziału w posiedzeniach kolegium zaprasza się przewodniczącego sejmiku samorządowego.

Terenowymi organami rządowej administracji ogólnej są również kierownicy urzędów rejonowych. Wykonują oni zadania przewidziane w ustawach szczegółowych. Kierownika urzędu rejonowego i jego zastępcę powołuje i odwołuje wojewoda.

Podobne prace

Do góry