Ocena brak

Teorie związane z pojemnością zadłużeniową firm

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Uwzględniające koszty bankructwa (koszty bankructwa powodują wzrost średnioważonego kosztu kapitału i zmniejszenie rynkowej wartości firmy, ważne jest poznanie wysokości tych kosztów, zarówno bezpośrednich: prawnych i administracyjnych oraz pośrednich - koszty specyficzne umów wynikające ze zmienności polityki inwestycyjnej firmy i decyzji dotyczących alokacji jej zasobów) jako ograniczenie dla korzystania z kapitałów obcych - finansowanie kapitałami obcymi powiększa ryzyko wystąpienia trudności finansowych. Firma może być traktowana jako wypadkowa wartości odsetkowych tarczy podatkowej i kosztów bankructwa.

Będzie ona zastępowała kapitały własne kapitałami obcymi lub odwrotnie, aż do momentu, w którym jej wartość będzie maksymalna. Możliwość utraty przez firmę części lub całości wartości odsetkowej tarczy podatkowej w okresie trudności finansowych (bankructwa) z powodu zaniechania ciągłości firmy, odgrywa dużą rolę w określeniu wpływu struktury kapitały na wycenę firmy.

Do góry