Ocena brak

Teologia Janowa

Autor /PimenII Dodano /05.12.2012

Teologia wyprowadzona z czwartej Ewangelii i z Pierwszego Listu św. Jana, w mniej-szym stopniu z Drugiego i Trzeciego Listu św. Jana i z Apokalipsy. Ewangelia św. Jana posługuje się symbolami (np. chleb, woda i pasterz, itp.), przeciwstawnymi obrazami (np. prawda - kłamstwo, miłość - nienawiść), a ogólnie rzecz biorąc, językiem rozmodlonym, wewnętrznie przeżytym i trynitarnym; celem jej jest rozbudzenie wiary w Jezusa jako Chrystusa i Syna Bożego (J 20, 31).

Język tej Ewangelii jest bogaty w słownictwo zaczerpnięte z objawienia (np. chwała, znaki, prawda i świadectwo), nie pomija jed-nak tego, co Chrystus -prawdziwy “krzew winny”, z którym jesteśmy złączeni jako latorośle (J 15, 1-8)-czyni, udzielając życia wiernym i dając im moc, by się stali dziećmi Bożymi (J 1, 12-13). Prolog do Ewangelii (J 1, 1-18) zapowiada walkę między światłością i ciemnością.

Początkowe życzliwe nastawie-nie do Jezusa, który przychodzi jako Boże “światło świata” (J 8, 12; 9, 5; 12,46), skończyło się powsta-niem podziału między (a) tymi, którzy pozostali duchowo ślepi, nienawidzą światła (J 1, 5; 3, 19; 9, 39-41) i pogrążają się w ciemnościach nocy (J 13, 30), (b) a tymi, którzy odzyskali zdrowie i widzą prawdę (J 1, 39; 9, 1-38; 20, 29).

Po ostatniej mowie Jezusa skierowanej do najbliższych zwolenników, po złoże-niu obietnicy zesłania Ducha Świętego i po modlitwie arcykapłańskiej (J 13, 1-17, 26) moce ciemności zdają się przeważać podczas męki, ale ustępują przed oślepiającym zwycięstwem podczas zmartwychwstania.

Żeby odrzucić głoszone przez doketów fałszywe rozumienie prawdy o tym, że Słowo się stało Ciałem (J 1, 14), pierwszy List św. Jana kładzie jeszcze raz nacisk na rzeczywistość wcielenia (l J 4, 2-3), podczas którego Bóg się nam objawił jako Miłość (1 J 4, 7-12). Kościół wschodni czci św. Jana jako teologa par excellence. Patmos, miejsce, na którym zgodnie z tradycją miał napisać Apokalipsę, jest celem pielgrzymek.

Zob. chwała, doketyzm, objawienie, Syn Boży, trzej teologowie.

Podobne prace

Do góry