Ocena brak

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Tajemnica wcielenia

Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011

Pomimo grzechu pierworodnego Bóg nie odstąpił od swego zamiaru, by prowadzić ludzkość do wiekuistego zjednoczenia ze sobą. Następnym etapem Bożego planu zbawienia była obietnica przyjścia Odkupiciela. Ponieważ odkupienie dokonane zostało przez wcielenie Syna Bożego, więc próbowano dociekać, jak to mogło wyglądać w pierwotnym planie Bożym. W swym planie zbawienia Bóg grzesznej ludzkości zapowiada przyjście Chrystusa. Zapowiedź przyjścia Chrystusa – Odkupiciela powtarza się wiele razy w Starym Testamencie. Najważniejsze proroctwa:

  1. Obietnica dana pierwszym ludziom po grzechu pierworodnym, zwana „protoewangelią” K Rdz 3,15. wynika z niej, że szatan zostanie ostatecznie pokonany.

  2. Proroctwo dane Abrahamowi, praojcu narodu izraelskiego o błogosławieństwie dla wszystkich narodów ziemi K Rdz 12,3; 22,18.

  3. Proroctwo Jakuba o przyjściu króla z pokolenia Judy K Rdz 49,10.

  4. Obietnica dana królowi Dawidowi, że jego potomek będzie panował na wieki 2 Sm 7,12-16.

  5. Proroctwa Izajasza:

    • o Pannie rodzącej Syna, któremu na imię „Bóg z nami” Iż 7,14.

    • O słudze Bożym, który przez swoje cierpienie ocali lud Iż 42, 1-7; 49, 1-9

We wszystkich tych proroctwach pozostawało tajemnicą, kim będzie ten Zbawiciel, przedstawiony jako potomek ludzi, ale o cechach ponad ludzkich. Przyjścia samego Boga w postaci człowieka było dla oczekujących nań izraelitów niepojętą nowością. Mieli oni pojęcie o Bogu jedynym, absolutnie przewyższającym świat i Pan Jezus miał bardzo trudne zadanie wyjaśnić im, że będąc człowiekiem jest Bogiem.

Pan Jezus przypisuje sobie Bóstwo, ale jest też niewątpliwie człowiekiem, przeżywa bowiem wszystko, jak człowiek; rodzi się, pracuje, cierpi, umiera. Jest przy tym kimś jedynym, bo jednocześnie przypisuje sobie przymioty Boga i cechy człowieka.

Przyjęcie pełnej naturę ludzkiej przez Syna Bożego świadczy, że odkupienie i uświęcenie obejmuje całego człowieka, co do duszy i ciała. Prawdziwe Bóstwo Pana Jezusa jest dla nas zapewnieniem o miłości Boga, który sam, a nie przez stworzenie dokonuje odkupienia człowieka z grzechu. Jedność Osoby Chrystusa jest istotną treścią naszej religii, bo jej Założyciel jest też przedmiotem najwyższego kultu, objawia Boga ludziom i sam jest Bogiem.

Jeśli w Chrystusie sa dwie natury, to są też dwa rodzaje działania, bo natura oznacza właśnie podstawę działania. Więc Chrystus ma wiedzę ludzką i wiedzę Boską: jako Bóg „wie” wszystko, jako człowiek „poznaje”. Ale trzeba zwrócić uwagę, że Pan Jezus jako człowiek ma poznanie podwójne: ma wiedzę udzieloną przez Boga, bo Jego natura ludzka należy do Jego Osoby Boskiej; i ma wiedzę nabytą stopniowo przez doświadczenia i rozumowanie. Obok poznania istnieje w człowieku wola. Chrystus Pan jako człowiek jest święty. Jego ludzka wola jast całkowicie zgodna z wolą Boga.

Podobne prace

Do góry