Ocena brak

TEATR - czasopisma

Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012

TEATR:

1) Ilustrowany dwutygodnik artyst., wyd. w Krakowie 1912-13, przez M. Kannenberga, pod kier. artyst.-lit. K. Krzyżanowskiego. Pismo pośw. krytyce teatr., zamieszczało artykuły teoret., fragm. pamiętników (L. Stępowskiego), informacje o teatrach warsz., kijowskich, lwow., pozn., odeskich, także franc., rum., niem.; do współpracowników należeli m. in. R. Dyboski i K. Estreicher.

2) Czasopismo wyd. przez Teatr Pol. i Mały w Warszawie 1918-20 (nieregularnie), pod red. A. Szyfmana i L. Schillera, kontynuowane 1928-31 jako miesięcznik, pod red. J. Relidzyńskiego. Pismo miało charakter informatora o działalności obu scen, zawierało fragm. utworów dram. i komentarze do nich, szkice poświęcone twórczości wystawianych dramaturgów (np. Szekspira; zeszyt monogr. poświęcony W. Bogusławskiemu, 1919/20 z.6). Ukazywały się tu artykuły nt. polityki repertuarowej, także recenzje książek. Do współpracowników należeli m. in.: W. Horzyca, J. Kleiner, J. Lorentowicz, K. Makuszyński, S. Papee, M. Rulikowski, A. Szyfman, M. Szyjkowski; drukowano też prace obce (np. B. Brechta, K. Weilla).

3) Miesięcznik, wyd. w Warszawie 1934 — 39, organ Tow. Krzewienia Kultury Teatr, w Polsce. W piśmie stałe miejsce zajmowała kronika teatrów TKKT oraz in. scen krajowych i zagranicznych; ukazywały się tu szkice biogr., artykuły pośw. zagadnieniom teoret. oraz twórczości poszczególnych dramatopisarzy (m. in. L.H. Morstina, J. Szaniawskiego, B. Winawera, T. Wildera); publikowali tu m. in. T. Boy-Żeleński, L. Chwistek, K. Górski, W. Horzyca, K. Irzykowski, Z. Łempicki, A. Grzymała-Siedlecki, L. Simon, T. Terlecki, A. Tretiak, T. Trzciński; zamieszczano przedruki rozpraw A. Artauda, J. Romainsa, T. Wildera.

4) Czasopismo wyd. w Warszawie i Krakowie 1945 (1 nr), pod red. J.N. Millera, komitet red. warsz.: W. Borowy, E. Kozikowski, A. Szyfman, komitet krak.: T. Breza, K. Grzybowska; było pierwszym po II wojnie świat, pismem poświęconym studiom nad teatrem, zamieściło m. in. artykuły Borowego, J. Cierniaka, L.H. Morstina, Testament S. Jaracza. 5) Czasopismo wyd. w Warszawie od 1946, pocz. miesięcznik, od 1952 dwutyg. (1957/58 pt. ,,T. i Film"); red. nacz.: Miller (1946), J.A. Szczepański (1949-51), E. Csató (1952-68), J. Koenig (1968-71), W. Filier (1972-75), H. Bieniewski (od 1975); czł. kolegium red. 1947-51: L. Schiller, B. Korzeniewski, M. Rulikowski, W. Balicki, Csató. Poświęcone krytyce teatr., problemom teorii i historii teatru. Ma liczną grupę współpracowników z kraju i z zagranicy, ogłasza wypowiedzi teatrologów, historyków literatury, dyrektorów teatru, reżyserów, aktorów. Wiele numerów specjalnych poświęconych było pol. dramatopisarzom, także dramaturgii obcej.

Podobne prace

Do góry