Ocena brak

TANK MAKSYM, właśc. Jauhienij Skurko

Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012

TANK MAKSYM, właśc. Jauhienij Skurko, ur. 17 IX 1912 w Pilkowszczyźnie pod Mołodecznem, białorus. poeta i działacz polit., tłumacz literatury polskiej. Uczył się w pol. szkole powsz. i gimnazjum ros. w Wilnie. Aktywny działacz młodzieżowego ruchu komunist. i KP Zach. Białorusi, dwukrotnie więziony. Współpracował z lewicowymi pismami pol.  > „Poprostu" i „Kartą". Pierwszy zbiorek poet. Na etapach (1936) został skonfiskowany przez cenzurę sanacyjną, tak samo poemat o buncie rybaków Naracz (1937). Wczesna twórczość T. pod względem formalnym bliska była tzw. Drugiej Awangardzie, zwł. zaś wil. > „Żagarom". Podejmował też tematykę pol., np. wpoemacie Kastuś Kalinouski (1938) ukazał sylwetkę bohatera powstania styczniowego. Nowatorska, podejmująca szeroko pojętą problematykę etyczno-filozoficzną, społ. i nar., poezja T. zajmuje wybitną pozycję w literaturze białoruskiej. W 1966-67 ukazało się zbiór, wydanie utworów T. pt. Zbór tworau, w którym t. 4 jest antologią przekładów z literatury pol. - zawiera mistrzowskie przekłady poet. Mickiewicza (fragm. Dziadów, Pana Tadeusza, wybór z Sonetów krymskich, Lilie, Farys), Słowackiego (W Szwajcarii), W. Broniewskiego, J. Tuwima, B. Jasieńskiego, L. Staffa, K.I. Gałczyńskiego, J. Przybosia, S.R. Dobrowolskiego, T. Różewicza, J. Harasymowicza, S. Grochowiaka, W. Szymborskiej i in. Szermierz białorus.-pol. współpracy kult.; odznaczony nagrodą ZAiKS (1969).

Wiersze wybrane, oprac, i wstęp. I. Sikirycki, Ł. 1974; Kartki kalendarza, przekł. S. Atlas, wstęp F. Nieuważny, W. 1977. W. HAPAWA M.T. - pierekładczyk sławiańskich paetau, w: Staronki litaruturnych suwiaziej (zbiór.), Mińsk 1970.

Podobne prace

Do góry