Ocena brak

Sztuka wczesnych cywilizacji

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

U podstaw rozwoju cywilizacji legły dwa odkrycia. Pierwszym było wykształcenie się osiadłego rol­nictwa. Nadwyżki żywności umożliwiły tworzenie się miast. Ludzie, którzy nie musieli się już zajmo­wać rolą, osiedlali się w tych ośrodkach i stworzyli klasę rzemieślników i robotników - w ten sposób powstały pierwsze wielkie dzieła architektury, mię­dzy innymi piramidy egipskie. Niektóre monumen­talne budowle starożytności na przykład kamienne kręgi na zachodzie Europy stworzyli ludzie, któ­rzy nie budowali jeszcze miast. Drugim elemen­tem, który doprowadził do rozwoju cywilizacji, było opanowanie obróbki metali. Wtedy to poja­wiły się pierwsze wyroby jubilerskie i bogato zdo­biona broń.
Rozwój miast doprowadził do powstania no­wych grup społecznych - urzędników, kupców i kapłanów. Wszystkie te grupy musiały w jakiś sposób utrwalać niezbędne informacje - stąd też pomysł zapisywania ich w postaci graficznej. W ten sposób z czasem pojawiło się pismo, a potem pierwsze utwory literackie. Oprócz zapisów boha­terskich czynów władców, najstarsze zachowane dzieła literackie opowiadają zwykle o początkach świata. Jednym z najsłynniejszych przykładów tych pierwszych historii świata jest babiloński epos o Gilgameszu.
Olbrzymie budowle starożytności, takie jak pała­ce, świątynie i monumenty, miały budzić podziw, były więc zdobione freskami,płaskorzeźbami, rzeź­bami i mozaikami.
Nie wolno też zapomnieć o muzyce i-instru­mentach do jej wykonywania. Muzyka początkowo była kojarzona głównie z obrzędami religijnymi, to one również stały się zalążkiem teatru.
W czasach współczesnych, wskutek pojawienia się nowych technologii powstały, różne dziedziny sztuki: fotografia, film, grafika komputerowa. Dzięki nowym technologiom można też powielać dzieła sztuki - przykładem mogą być płyty z nagra­niami czy reprodukcje obrazów.
Jednocześnie, na świecie żyją jeszcze ludy, któ­rych sztuka uległa stosunkowo niewielkim zmia­nom od czasów prehistorycznych. Ludy te wciąż śpiewają rytualne pieśni z okazji świąt, tańczą oraz przyozdabiają swoje ciała tatuażami i farbami.

Podobne prace

Do góry