Ocena brak

Sytuacja prawna urzędników państwowej służby cywilnej w RP

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Ustawa z 1982 r. - wielokrotnie nowelizowana - reguluje nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stos. pracy urzędników państw., ich prawa i obowiązki, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną oraz rozpatrywanie sporów o roszczenia urzędów ze stos. pracy. Ustawa dzieli urzędników państw. na mianowanych i niemianowanych oraz innych. Ustawa z 2.12.1994 r. wprowadziła zmianę - urzędnicy państwowi zatrudnieni mogą być na podstawie umowy o pracę lub z mocy przep. szczególnych, na podstawie powołania. Określiła kryteria doboru urzędników: posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończone 18 lat życia i pełna zdolność do czyn. pr., nieskazitelny charakter, odpowiednie wykształcenie i ukończona aplikacja adm., określony stan zdrowia. Urzędnik ponosi odpowiedzialność za wykonywane obowiązki służbowe.  

Odpowiedzialność porządkowa (inni pracownicy) - karą porządkową może być upomnienie i nakładane jest ono przez kierownika urzędu za przewinienie mniejszej wagi. Od tej kary służy odwołanie w ciągu 3 dni do kierownika jednostki nadrzędnej.

Karami dyscyplinarnymi dla mianowanych urzędników są: nagana, nagana z ostrzeżeniem, nagana z pozbawieniem możliwości awansowania do 2 lat, wydalenie z pracy w urzędzie. Odpowiedzialność cywilną (majątkową) i karną urzędnicy państwowi ponoszą wówczas, gdy naruszą przepisy prawa cywilnego i prawa karnego. Jest to odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Urzędnikiem państwowym będzie każda osoba zatrudniona w urzędzie adm. na podstawie mianowania, umowy o pracę bądź powołania - poza pracownikami na stanowiskach pomocniczych i obsługi, spełniająca wymogi określone w ustawie, wykonująca zadania z zakresu adm. państwowej. Urzędników państw. łączy wspólny katalog powinności i specjalny status prawny.

Podobne prace

Do góry