Ocena brak

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE ZATRUĆ I ZAKAŻEŃ POKARMOWYCH

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie wskazuje, że mimo tendencji malejących, zatrucia i zakażenia pokarmowe stanowią znaczący odsetek wszystkich zachorowań. Obserwacja wieloletnich trendów dowodzi, że wyraźnie wzrasta liczba zakażeń wirusowych, podczas gdy zakażenia bakteryjne oraz zakażenia o nieustalonej etiologii wykazują tendencją spadkową.

W Polsce w okresie od 1986 do 2005 r. liczba przypadków salmonello/ obniżyła się z 62.5 tys. przypadków rocznie do 41,9 tys.. a liczba innych zatruć pochodzenia bakteryjnego z 90,6 tys. do 11,2 tys. Wzrosła natomiast liczba przypadków biegunek, szczególnie wirusowych, z 209.1 tys. do 242,9 tys. zachorowań. Jak wskazują wyniki badań laboratoryjnych, maleje liczba zatruć i zakażeń wywołanych przez „tradycyjne” dotychczas czynniki bakteryjne, takie jak: Stapln-lococcus aureus, Hue i Hus cereus, Clostridium perfringens czy Clostridium batidi-nu/n. a wzrasta liczba zachorowań wywołanych przez „nowe” bakterie, jak np. Salmonella enteritidis, Campybha-ter jejuni subsp.jejuni, l.istrria ntoiwcytogenesoraz Yersinia i Pseudomonas uenąinosa. Jako potencjalnie narastający problem należy- potraktować zakażenia pokarmowe enterotoksyczną Lscheridua coli iylub enterokrwotoczną Escherichia coli 0157:117 (F.HF.C) (łącznic 77 zachorowań w roku 2004 w skali kraju). Taka sytuacja może być skutkiem zróżnicowania nakładów na zwalczanie poszczególnych patogenów lub też świadczyć o ewolucji procesów występowania i aktywności drobnoustrojów w środowisku.

Rozprzestrzenianiu się zatruć pokarmowych i innych chorób przenoszonych przez żywność sprzyjają uchybienia w handlu międzynarodowym i w transporcie żywności, szybkie i częste przemieszczanie się ludności, większa niż dotychczas gęstość zaludnienia w aglomeracjach miejskich oraz wiele innych czynników niedokładnie jeszcze rozpoznanych.

Należy podkreślić, że pomimo znacznej poprawy, w ostatnich latach, diagnostyki i wykrywalności zatruć pokarmowych, a także sprawozdawczości w tym zakresie, nadal wiele przypadków zachorowań pozostaje poza kontrolą. O ile ogniska dużych, zbiorowych zatruć pokarmowych są szybko wykrywane, rozpatrywane. rejestrowane i zwalczane, o tyle zachorowania indywidualne lub małe zachorowania rodzinne wymykają się spod kontroli i są nierzadko leczone metodami domowymi. W przypadku mniej nasilonych objawów zglaszalność chorych do lekarza jest niewielka. Szacuje się, że rzeczywista liczba przypadków zatruć pokarmowych może być nawet dc 101)0 razy większa niż podają to statystyki.

W Stanach Zjednoczonych według danych z roku 2000 dochodzi do kilkudziesięciu milionów przypadków zatruć pokarmowych rocznie, w wyniku których kilkaset tysięcy osób jest hospitalizowanych, a kilka tysięcy przypadków kończy się zgonem. Dla porównania, zatrucia i zakażenia pokarmowe w krajach będących na drodze rozwoju ekonomicznego są przyczyną 1.8 miliona zgonów rocznic, w tym głównie dzicci. Większa liczba rejestrowanych zatruć i zakażeń pokarmowych w USA niż w krajach europejskich, gdzie zapada na nie rocznie od 7 do 15% populacji, wynika prawdopodobnie głównie z odmiennego sposobu rejestracji zatruć i zakażeń pokarmowych, jako że system bezpieczeństwa żywności w USA jest uznawany przez ekspertów za jeden z najbardziej sprawnych w tym zakresie na świccic.

Warto również podkreślić, że zatrucie pokarmowe, jak każda inna choroba wiąże się także z pewnymi kosztami moralnymi, negatywnymi emocjami i pogorszeniem samopoczucia, co sprawia, że potrzeba czasu, aby chory mógł wrócić do dawnej kondycji i efektywności pracy. Do kosztów, które zmniejszają ryzyko zatruć i zakażeń pokarmowych, należy również zaliczyć nakłady na prowadzenie systematycznego nadzoru w tym zakresie w ramach kontroli wewnętrznej w zakładach produkcji żywności oraz koszty urzędowej kontroli żywności w całym łańcuchu żywnościowym. W krajach europejskich nadzór taki jest obligatoryjny. Polega on m.in. na gromadzeniu danych dotyczących liczby przypadków zachorowań, przebiegu ich leczenia, liczby zgonów, identyfikacji przyczyn zatrucia, prowadzeniu badań laboratoryjnych, w tym identyfikacji szczepów bakteryjnych, analizie oraz interpretaci wyników badań, prowadzeniu zbiorczych zestawień, ocenie bieżącej sytuacji lub wyznaczaniu długoterminowych trendów, itp.


Podobne prace

Do góry