Ocena brak

System zarządzania środowiskowego

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011

Charakterystyka

System Zarządzanie Środowiskowego jest odpowiedzią na politykę ekologiczną państwa, zakładając skuteczne i efektywne rozwiązanie problemów środowiskowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.


Geneza oraz rodzina norm środowiskowych

W 1990 roku rząd Wielkiej Brytanii, jako pierwszy w historii skierował do Brytyjskiego Instytutu Standaryzacyjnego wniosek dotyczący opracowania standardu systemu ocen zakładów przemysłowych pod katem ich wpływu na środowisku naturalne. W trakcie prac nad zleconym zadaniem eksperci British Standard Institution stwierdzili, iż stopień oddziaływania na środowisko w znacznym stopniu skorelowany jest ze sposobem zarządzania przedsiębiorstwem. Wynikiem powyższego wniosku było przyjęcie za punkt odniesienia normy BS 5570 stanowiący pierwowzór standardów ISO 9000. Prace te zaowocowały wydaniem w marcu 1992 roku normy BS 7750, która po dwóch latach pilotażowych została znowelizowana. Znowelizowana norma mimo, że miała charakter tylko krajowy spotkała się ze sporym zainteresowaniem organizacji na całym świecie. Międzynarodowy sukces rozwiązań normalizacyjnych w zakresie zarówno zarządzania jakością, jak i zarządzania środowiskowego oraz zaangażowanie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO w działania podejmowane przez Organizacje narodów Zjednoczonych, a dotyczące ochrony środowiska, zaowocowały opracowaniem norm ISO serii 14000. Opracowana w 1996 roku seria norm ISO 14000 obejmowała:

  • ISO 14001:1996 "System zarządzania środowiskowego. Specyfikacje i wytyczne stosowania".
  • ISO 14004:1996 " System Zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających".

Powyższe normy zostały znowelizowane w 15 listopada 2004 roku przez Międzynarodową Organizację normalizacyjną. Nowa wersja ISO 14001:2004 wymaga w mniejszym stopniu niż jej pierwowzór dokumentowania procedur z wyjątkiem procedur dotyczących nadzoru operacyjnego. Pojawiają się w niej jednak nowe dokumenty w tym miedzy innymi: " Zakres systemu", " Aspekty środowiskowe", "Stosowanie nadzoru operacyjnego"


Założenia systemu zarządzania środowiskowego

Koncepcja systemu zarządzania środowiskowego zapisanego w normie ISO 14001 bazuje na zasadach koncepcji kompleksowego zarządzania jakością. Krytycy zarzucali normie ISO 14001 przede wszystkim brak sprecyzowania konkretnych wymagań dotyczących oddziaływania na środowisko naturalne. Norma ta powiem w swym zamyśle koncentruje się sposobach zarządzania podejmowanym problemem, a nie ostatecznym wyniku działań. Implementacja ISO 14001 ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko poprzez usprawnienie zarządzania. Podstawowymi założeniami zarządzania środowiskowego jest poprawa relacji między skutkami działalności człowieka a środowiskiem. Zachowanie w nim równowagi wymaga jednolitego zarządzania dostępem do zasobów środowiskowych, eliminacja negatywnych efektów działalności gospodarczej oraz racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. Strategia zarządzania środowiskowego powinna obejmować:

  • zapobieganie powstawaniu odpadów,
  • redukcje ilości odpadów u źródła,
  • ograniczenie zanieczyszczeń,
  • zagospodarowanie odpadów.
Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego ma na celu głównie uporządkowanie i ujednolicenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zademonstrowanie działań organizacji opinii publicznej.


Autor: Lukasz Rej
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry