Ocena brak

System władzy w starożytnym Rzymie

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Nieco bardziej skomplikowany system władzy, aniżeli w Grecji, panował w starożytnym Rzymie. Obywatele mają­cy udział w rządach dzielili się na trzy grupy. Rzymski senat był ciałem ustawodawczym, w któ­rym zasiadali najznamienitsi (najbogatsi i najlepiej urodzeni) obywatele Rzymu. Spośród senatorów wybierano najwyższych urzędników państwowych, którzy przewodniczyli obradom senatu, mieli uprawnienia sądowe i wojskowe. Urzędnicy byli wybierani na zebraniach wszystkich obywateli, czyli tzw. zgromadzeniach ludowych. Swój sys­tem rządów Rzymianie określali mianem res pub­lico. - czyli rzeczpospolita lub republika - w ten sposób pojawiła się pierwsza forma władzy ugrun­towanej w całym społeczeństwie.
Istotnym elementem rzymskiego ustroju było prawo. Podobnie jak Grecy, również Rzymianie byli przekonani, że wszyscy obywatel są równi wo­bec prawa, jednak o ile prawa stanowione przez Greków dotyczyły jedynie niewielkich obszarów miast-państw, o tyle Rzymianie musieli opraco­wać takie regulacje prawne, które obowiązywały w całym imperium. Funkcjonowanie tak ogrom­nego państwa wymagało stworzenia sprawnego aparatu biurokratycznego.

Podobne prace

Do góry