Ocena brak

System władzy w starożytnej Grecji

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Pierwszym człowiekiem, który dokonał klasyfika­cji systemów politycznych pod względem formy sprawowania rządów był grecki filozof - Arysto­teles. Na podstawie politycznych doświadczeń Gre­ków wyróżnił cztery formy sprawowania władzy; monarchię (jedynowładztwo) - system, w którym władza (najczęściej dziedziczna) spoczywa w rę­kach jednego człowieka; arystokrację (władza naj­lepszych) - władzę sprawuje grupa najbogatszych, obywateli wyróżniających się szczególnym typem kultury; oligarchię, czyli rządy niewielkiej grupy uprzywilejowanej arystokracji, rodowej albo naj­częściej majątkowej. Oligarchia różniła się od ary­stokracji tym, że o władzy decydowały wyłącznie kryteria formalne, na przykład status majątkowy. Ostatnią formą rządów była demokracja, czyli wła­dza ludu, sprawowana przez dorosłych, wolnych obywateli, którzy podejmują decyzje na powszech­nych zebraniach.
Demokracja starożytnych Greków miała jesz­cze jeden bardzo istotny element - izonomię, czyli równość wobec prawa. Zgodnie z tą zasadą, żaden obywatel, nawet wysoki urzędnik państwowy, nie mógł stawiać się ponad prawem. W pewnym mo­mencie każdy dostojnik musiał rozliczyć się ze swojej działalności, a za postępowanie wbrew prawu groziła kara.

Podobne prace

Do góry