Ocena brak

System prawa

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

System jest to pewna całość rzeczy, zjawisk bądź twierdzeń na ich temat. o systemie możemy mówić wówczas, gdy mamy do czynienia z całościowym ujęciem myślowym elementów znajdujących się w rzeczywistości. Jeszcze inaczej- systemem jest pewna konstrukcja myślowa porządkująca w oparciu o pewne kryteria zjawiska rzeczywistości, dając w ten sposób jej uporządkowany obraz. A najprościej - system to uporządkowanie jakiejś zróżnicowanej całości w oparciu o pewne kryteria.

System prawny danego państwa to zaś całokształt obowiązujących w nim norm prawnych obowiązujących w określonym czasie, uporządkowany w oparciu o przyjęte kryteria.

System prawny danego państwa wyróżniają od innych zbiorów norm prawnych pewnego rodzaju właściwości- cechy systemu prawa. Należą do nich:

  1. Jednolitość systemu- oznacza, że ten zbiór norm prawnych jest dziełem jednego państwa, choć reprezentowanym przez różne organy. Jest zatem tworem jednorodnym pod względem zamierzeń prawodawczych, celów, które za pomocą prawa chce osiągnąć prawodawca.

  2. Różnorodność systemu- jest następstwem tworzenia norm obowiązujących w różnych obszarach stosunków społecznych. Prawodawca reguluje zachowania się podmiotów w szeroko rozumianym wymiarze cywilno- prawnym, kamo- prawnym itp.

  3. Zupełność systemu- istota jej polega na tym, że system prawny danego państwa powinien być tak skonstruowany, aby zbiór uregulowań, którym on jest, mógł zawierać unormowania stanowiące podstawę kwalifikacji prawnej dla każdego stanu faktycznego, który w rzeczywistości społecznej zaistnieje, czyli taki zbiór uregulowań, który wolny jest od luk w prawie.

  4. Określony stopień niesprzeczności- dopuszcza możliwość wystąpienia w systemie prawnym sprzeczności dwojakiego rodzaju:

a) wewnętrzne- wynikają z kolizji norm w ramach jednego działu prawa, bądź miedzy działami prawa, ich przyczyną są najczęściej wady techniki prawotwórczej, ale można je usunąć w praktyce stosowania prawa,

b) zewnętrzne- wynikają ze zderzenia się dwu różnych jakości statyczne ze swej natury prawo i dynamiczne, ciągle zmieniające się życie społeczne, które reglamentowane jest przez to statyczne prawo.

Podobne prace

Do góry