Ocena brak

System finansowy gospodarki

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011

Definicja


System finansowy to niezwykle skomplikowany mechanizm i co za tym idzie, jego zdefiniowanie nie jest zadaniem łatwym. Według Z. Polańskiego system finansowy to mechanizm, dzięki któremu świadczone są usługi, pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce. Zdecydowanie bardziej rozbudowaną i skomplikowaną definicję podaje A. Matysek. Według niej "system finansowy jest układem wzajemnie powiązanych instytucji finansowych, rynków finansowych oraz elementów infrastruktury systemu finansowego; poprzez ten układ podmioty sfery realnej (przede wszystkim gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd) mogą pozyskiwać fundusze, inwestować oszczędności oraz zaspokajać pozostałe potrzeby związane z finansową sferą funkcjonowania." (A. Matysek-Jędrych, 2007, s. 41)


System finansowy w systemie społecznym


System finansowy to jeden z elementów szeroko rozumianego systemu społecznego. Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, system finansowy to element sfery finansowej, która zaś jest częścią systemu ekonomicznego. Dopiero system ekonomiczny, wraz z systemem prawnym, politycznym i innymi systemami, tworzy system społeczny.</div>


Struktura systemu finansowego


System finansowy może zostać podzielony na rynkowy oraz publiczny system finansowy. Rozróżnienie wynika z faktu, iż usługi finansowe mogą być dostarczane podmiotom sfery realnej właśnie za pomocą mechanizmów rynkowych lub publicznych. Na pełnowartościowy rynkowy system finansowy składają się:


<google>ban728g</google>


- instrumenty finansowe (akcje, obligacje, skarbowe|bony skarbowe, opcje, terminowy|kontrakty terminowe etc...)


- finansowy|rynki finansowe


- instytucje finansowe (kantory, maklerski|domy maklerskie, banki, emerytalny|fundusze emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowe}towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi finansowe jak na przykład faktoring etc.)


- zasady działania oraz regulacjePubliczny system finansowy tworzą zaś:


- instytucje budżetowe (centralne, lokalne, celowe)


- instrumenty fiskalne (podatki, opłaty, cła, składki społeczne, dotacje, poręczenia skarbowe, gwarancje skarbowe, górne limity wydatków)


- publiczne instrumenty finansowe


- instytucje fiskalne


Funkcje systemu finansowego w ujęciu szerokim


Monetarna. Polega na dostarczeniu gospodarce pieniądza i umożliwieniu jego obiegu. Wiąże się ściśle z zapewnieniem płynności finansowej gospodarki


Kapitałowo-redystrybucyjna. Polega na umożliwieniu przepływu wolnych środków pieniężnych.


Kontrolna. Sprawny system finansowy daje kontrolę nad strumieniami pieniężnymi (na przykład nad inwestycjami i pożyczkami). Dzięki temu system finansowy staje się narzędziem nadzorującym efektywność wykorzystania majątku, a co za tym idzie przyczynia się do poprawy jakości działań gospodarczych.


Funkcje i zadania systemu finansowego w ujęciu szczegółowym


Włączenie niefinansowych podmiotów gospodarczych w proces tworzenie pieniądza.


Zapewnienie przepływu strumieni pieniężnych pomiędzy poszczególnymi uczestnikami życia gospodarczego. Innymi słowy zapewnienie transferu środków ekonomicznych w czasie i przestrzeni.


Zapewnienie mechanizmów rozliczania środków i dokonywania płatności. Z tym wiąże się również bardzo ważna funkcja obniżania kosztów transakcyjnych.


Dostarczanie usług, które będą sprzyjać rozwojowi sfery realnej gospodarki.


Zapewnienie skutecznych metod i procedur zarządzania ryzykiem.


Zapewnienie informacji o cenie.


Zapewnieni mechanizmów gromadzenia środków pieniężnych i dzielenia własności przedsiębiorstw.


Bibliografia

Podobne prace

Do góry