Ocena brak

Swoboda przepływu pracowników – Zakres podmiotowy

Autor /michol Dodano /22.07.2011

- Zakres podmiotowy

Podmiotowy zakres swobody przepływu pracowników obejmuje obywateli państw członkowskich poruszających się wewnątrz Wspólnoty. Każde z panstw samo określa, kto jest jego obywatelem. Prawo wspólnotowe przyznaje im natomiast prawo swobodnego przemieszczania się. Lista tych osób uprawnionych podlegała modyfikacjom, polegającym na stałym jej poszerzaniu w aktach prawa pochodnego.

Obecnie ze swobody korzystają:

1) Aktualni pracownicy etatowi

Podstawowa grupa uprawnionych osób; zatrudnienie dotyczy pracowników najemnych. Oznacza ona sytuację, w której osoba fizyczna wykonuje prace dla kogoś, kto wydaje jej polecenia i nadzoruje ich realizację, w zamian za wypłacenie wynagrodzenia

2) Przyszli pracownicy odbywający szkolenie zawodowe lub studia

Czyyli tacy, którzy odbywają studia lub szkolenie zawodowe na poziomie pomaturalnym.

Zgodnie z art.1 dyrektywy 93/96, osoby dopuszczone do studiów w szkole wyższej innego państwa członkowskiego uzyskują prawo do pobytu w tym państwie na okres trwania studiów. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie oświadczenia, iż student posiada wystarczające zasoby finansowe i ubezpieczenie zdrowotne oraz że nie będzie ciężarem dla systemu opieki społecznej państwa, w którym studiuje. Taka osoba nie może się więc ubiegać o pomoc finansową ze strony państwa pobytu, jednocześnie państwo przyjmujące studenta nie może stosować wobec niego żadnych działań dyskryminacyjnych, np. domagać się specjalnych opłat , niepobieranych od studentów krajowych

3) Byli pracownicy

A więc renciści, emeryci oraz osoby trwale niezdolne do pracy. We wszystkich tych przypadkach wymagane jest posiadanie wystarczających środków finansowych . Ponadto osoby te powinny mieć prawo do opieki zdrowotnej z tytułu posiadanego ubezpieczenia

4) Członkowie rodzin wymienionych wyżej grup

Do członków rodziny pracowników aktualnych w art10 rozporządzenia 1612/68 zaliczono, niezależnie od posiadanego przez nich obywatelstwa, jedynie bliska rodzinę, czyli współmałżonków, zstępnych i wstępnych. W pierwszej grupie znajdują się współmałżonkowie oraz wstępni (dzieci i wnuki), jeśli nie ukończyli 21 roku życia lub ukończyli, ale pozostają na utrzymaniu pracownika. W grupie drugiej umieszczono jedynie wstępnych, czyli rodziców i dziadków bądź pracownika, bądź jego współmałżonka, ale pod warunkiem pozostawania na ich utrzymaniu.

Pozostali członkowie rodzin pracownika mogą uzyskać takie uprawnienia dopiero wtedy, gdy państwo przyjmujące wyrazi na to zgodę. Warunkiem sprowadzenia rodziny jest zgodnie z ust.3 art.10 rozporządzenia, posiadanie odpowiedniego mieszkania. W wypadku migrujących studentów, definicja rodziny jest jeszcze węższa, obejmuje jedynie współmałżonka i dzieci pozostające na utrzymaniu studenta.

Do góry