Ocena brak

Świnie i dziki

Autor /Jana Dodano /31.01.2012

Świnie i dziki, włącznie z guźcem (Phacochoreus aethiopicus), są stosunkowo mało wyspecjalizowa­nymi ssakami, które występują w różnych rejonach klimatycznych i różnych środowiskach, takich jak lasy, stepy, sawanna i bagna. Introdukowane do Australii, Ameryki Północnej i Południowej tak się tam rozmnożyły, że ich dzikie populacje w niektó­rych miejscach zaczęły wyrządzać szkody i stały się zagrożeniem dla upraw.
Chroniąc się w krzakach, trzcinowiskach lub wysokiej trawie, świnie pomyślnie egzystują nawet na obszarach o dużym zaludnieniu. Potrzebują przede wszystkim wody. Ma ona dla nich ogrom­ne znaczenie, gdyż świnie, aby zachować zdrowie, muszą kąpać się w błocie.
Świnie mają nadzwyczaj dobry węch i mogą szybko odnaleźć pokarm, nawet jeśli jest on zagrze­bany głęboko pod ziemią. Za pomocą silnego, twar­dego ryja, docierają do pokarmu, ryjąc w glebie. Chociaż żywią się głównie pokarmem roślinnym (trawa, liście, korzenie, bulwy, żołędzie i inne owoce), to jednak znaczną część ich diety stanowią grzyby i zwierzęta - świnie mogą być drapieżni­kami i zdarza się, że pożerają króliki, gryzonie, węże, żaby Jaszczurki, jaja i pisklęta ptaków oraz wiele bezkręgowców. Nierzadko jedzą padlinę lub atakują większe zwierzęta.
Życie rodzinne.
Świnie są ssakami towarzyskimi i żyją w stadach lub w parach. Lubią ocierać się o siebie i dotykać ryjami. Przez większą część roku wiodą spokojne życie, czasami może dochodzić w grupie do małych niesnasek o pokarm. Jednak w okresie rui niejedno­krotnie dochodzi pomiędzy samcami do krwawych walk. W rejonach stref umiarkowanych kopulacja ma miejsce jesienią, a młode rodzą się wczesną wiosną. W tropikach świnie rozmnażają się przez cały rok. W miocie może być od 1 do 12 prosiąt.
Zagięte szablasto w górę kły dzików nic są uży­wane do zdobywania pokarmu. Pełnią one funkcję socjalną i są wyznacznikiem siły i wieku zwierzę­cia. Pokazując je, zwierzę odstrasza potencjalnych rywali. Chociaż zagięte w górę duże kły guźca wy­glądają groźnie, to jednak nie one, a mniejsze i ost­rzejsze kły szczęki dolnej, zadają rany.

Od kiedy człowiek zaczął posługiwać się bronią, polował na dziki. W czasach historycznych agre­sywna natura dzików była wyzwaniem dla myśli­wych i polowania na te ssaki stały się ulubioną roz­rywką europejskich królów i ich poddanych, którzy w trakcie łowów starali się wykazać odwagą. Chociaż świnie domowe wydają się być spokojnymi zwierzętami,dzika natura ich przodków przejawia się u osobników, które uciekły i zdziczały.
Wsiedlenia dzików i zdziczałych świń domo­wych wyrządziły wielkie, nie dające się oszaco­wać szkody w faunie i florze Nowej Zelandii i Aus­tralii. Świnie są odpowiedzialne za zmniejszenie liczebności unikalnego gada - hatterii, zwanej też tuatarą - a także wielu gniazdujących na ziemi gatunków ptaków, które w efekcie stały się gatun­kami zagrożonymi wyginięciem.
Świnie, które wykopują jaja i pożerają młode osobniki, stały się przyczyną tego, że wiele gatun­ków lądowych żółwi Madagaskaru znalazło się na skraju wymarcia.

DZIKIE ŚWINIE
Świnie należą do rodziny Suidae.
Istnieje 8 gatunków należących do 5 rodzajów:
Dzik (Sus scrofa)
Świnia karłowata (Sus salvanicus)
Świnia jawajska (Sus verrucosus)
Świnia brodata (Sus barbatus)
Świnia celebeska (Sus celebensis)
Babirussa (Babyrousa babyrussa)
Świnia leśna (Hylochoerus meinertzhageni)
Guziec (Phacochoreus aethiopicus)
Świnia rzeczna (Potomochoerus porcus)

Podobne prace

Do góry