Ocena brak

Świetlice środowiskowe

Autor /Oscinnano Dodano /24.01.2007

Świetlice środowiskowe

Świetlice- placówki te są przeznaczone szczególnie dla uczniów z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Obejmują one uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych. Wychowanków do świetlic przyjmuje się na prośbę rodziców lub wniosek szkoły, pogotowia opiekuńczego, sądu, a także osób prawnych i fizycznych, które uznają potrzebę udzielania pomocy przez taką placówkę. Warunkiem przyjęcia jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub pogotowia opiekuńczego.
Świetlice i kluby otaczają dzieci i młodzież opieką wychowawczą, tworzą warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównują braki wychowawcze rodziny i eliminują zaburzenia zachowania.
Cel główny:

Podjęcie wobec dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej działalności z zakresu przeciw działania patologią społecznym.

Cele szczegółowe:

1- Wspieranie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku,
2- Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych,
3- Rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów,
4- Wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości,
5- Profilaktyka uzależnień,
6- Wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny,
7- Dożywianie dzieci i młodzieży.

Adresaci:

Sieć Świetlic Środowiskowych jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat uczęszczających do szkół na terenie miasta Kielce. W wyjątkowych przypadkach do placówki mogą być przyjmowane również dzieci młodsze. Decyzję podejmuje jednorazowo kierownik placówki. Dzieci i młodzież mogą zgłaszać się do placówki same lub być kierowane przez pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych. Każdorazowo przy przyjęciu dziecka do placówki rodzice są zobowiązani do rozmowy z wychowawcą prowadzącym w celu przeprowadzenia wywiadu i wypełnienia karty informacyjnej.

Zadania placówki:

1- Działalność edukacyjna i reedukacyjna, mająca na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności poszczególnych wychowanków,
2- Działalność wychowawcza skierowana przede wszystkim do dzieci zaniedbywanych i zagrożonych uzależnieniem,
3- Działalność wychowawczo- motywująca wyrabiająca u dzieci postawy prospołeczne, a także asertywność i dbałość o rozwój własnych talentów i zainteresowań,
4- Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków,
5- Dożywianie dzieci i młodzieży.

Rodzaje zajęć prowadzonych w sieci świetlic:

1- Działania edukacyjne:
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- zajęcia reedukacyjne,
- zajęcia rewalidacyjne,
- gry i zabawy świetlicowe rozwijające myślenie logiczne,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia informatyczne.
2- Działania profilaktyczne:
- zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny,
- ćwiczenia umiejętności odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach zmuszania i przymuszania,
- nauka techniki rozładowywania stresu,
- wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
- trening mediacji konfliktów, aktywnego słuchania.
3- Działania wychowawcze:
- praca na rzecz placówki ( dbanie o czystość, przygotowanie dekoracji ),
- nauka zasad zachowania się w różnych sytuacjach.
- organizowanie i aktywizowanie wychowanków do udziału w konkursach i zawodach,
- organizowanie imprez okolicznościowych do wychowanków i ich rodzin,
- rozwijanie u wychowanków ducha wolontariatu poprzez udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych,
- nauka współdziałania w grupie.
4- Działania opiekuńcze i współpraca z rodziną:
- aktywna współpraca wychowanków z instytucjami wspierającymi rodzinę,
- prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych z rodzicami wychowanków dotyczących właściwego modelu wychowania,
- systematyczne dożywianie dzieci i młodzieży,
- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć.

Teraz przedstawię program zajęć wychowawczo- profilaktycznych „ Spójrz inaczej’’, napisany na potrzeby świetlicy środowiskowej „ Cztery kąty” do której zaglądam jako wolontariuszka.

Celem zajęć jest budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie się rozpoznawania i nazywania uczuć. Ponadto uczestnik zajęć nabywa wiedzę niezbędną do pokonywania sytuacji problemowych i poznaje skuteczne sposoby radzenia sobie z problemami. Program zawiera ostrzeżenie przed szkodliwym wpływem nikotyny i alkoholu na życie i zdrowie człowieka.

ZAJĘCIA 1

TEMAT: WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ, WZAJEMNE POZNANIE SIĘ OSÓB PROWADZĄCYCH I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ. INTEGRACJA GRUPY.

METODA: burza mózgów, krąg uczuć, dyskusja, gry i zabawy.
MATERIAŁY: arkusze papieru, flamastry.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1- Ustalenie sposobu przywitania się z uczestnikami zajęć,
2- Wzajemne poznanie się dzieci i prowadzących ( zabawa w „Łańcuch imion’’),
3- Zabawa „ Zgadnij o kogo chodzi’’,
4- Ustalenie zasad i norm wspólnych spotkań,
5- Zabawa „Śmieszne kroki’’,
6- Ustalenie sposobu pożegnania się uczestników zajęć,
7- Pożegnanie.


ZAJĘCIA 2

TEMAT: POSTRZEGANIE SIEBIE I ROZUMIENIE SWOICH UCZUĆ.

METODA: rysunek, dyskusja, krąg uczuć, gry i zabawy.
MATERIAŁY: arkusze papieru, kredki, flamastry, nożyczki, karta pracy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1- Powitanie,
2- Dyskusja- Jaki jestem?
3- Wykonywanie rysunków postaci uwzględniając swoje pozytywne strony,
4- Zabawa „Węzeł”,
5- Dyskusja: co to są potrzeby, podział potrzeb, sposoby zaspokajania potrzeb,
6- „Karta potrzeb”,
7- Zabawa „Zwierzęta”,
8- Pożegnanie.

Partnerzy:

- Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach
- Sąd Rejonowy
- Kuratorzy Sądu Rodzinnego
- Pedagodzy szkolni

Podobne prace

Do góry