Ocena brak

Światowa Organizacja Handlu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011

Charakterystyka

WTO - Światowa Organizacja Handlu


WTO istnieje od 1995 roku, kiedy to zastąpiło na mocy postanowień Rundy Urugwajskiej inną organizację- GATT. Statuty obu tych organizacji mówią o podnoszeniu poziomu życia przez "istotną redukcję ceł i innych barier handlowych oraz eliminację dyskryminacyjnego traktowania w handlu międzynarodowym." (P. Samuelson, W. Nordhaus 2004, s. 530)


WTO "dąży do zniesienia barier utrudniających rozwój handlu międzynarodowego i do zapewnienia wszystkim krajom swobodnego dostępu do rynków światowych." (D. Begg 2007, s. 438)


Cel powstania tej organizacji został określony jako "rozwijanie systemu stabilnych reguł handlowych opartych na zasadzie niedyskryminacji państw członkowskich." ( K. Budzowski, S. Wydymus 2000, s.328)</div>


<google>ban728g</google>


Zasady

Zasady, na których opiera się WTO:

 • zasada niedyskryminacji
 • kraje mają działać na rzecz obniżania barier handlowych
 • wszystkie kraje powinny korzystać z, tzw. klauzuli największego uprzywilejowania
 • w wypadku podniesienia przez jakiś kraj ceł powyżej uzgodnionego poziojmu, kraj ten musi zapewnić rekompensatę za doznane szkody ekonomiczne swym partnerom handlowym.

Zadania

Zadania, przed którymi stoi WTO:

 • "nadzór nad stosowaniem przez poszczególne kraje obniżek clenych i eliminowaniem barier pozataryfowych
 • promowanie postulatu, iż gospodarka światowa korzysta na wolnym handlu, redukcji ceł i innych środków polityki protekcjonistycznej
 • rozstrzyganie sporów i konfliktów w zakresie handlu światowego
 • monitorowanie tendencji w handlu międzynarodowym i gospodarce światowej (...)
 • udzielanie pomocy krajom słabiej rozwiniętym w adoptowaniu postanowień Rundy Urugwajskiej" ( K. Budzowski, S. Wydymus 2000, s.30)
 • liberalizacja handlu produktami rolnymi i usługami

Historia


15 kwietnia 1994 r. w Marakeszu w Maroko, na sesji ministralnej kończącej Rundę Urugwajską, sygnowano jej Akt Końcowy, a wraz z nim Porozumienie Ustanawiające WTO- Światową Organizację Handlu. Podjęto decyzję, że organizacja rozpocznie działalność 1 stycznia 1995 r.

Wśród 122 sygnatariuszy była również Polska. Do końca 1994 r. 76 krajów zakończyło procedurę ratyfikacyjną. Z krajów europejskich tylko: Cypr, Turcja, Słowenia, Szwajcaria, Liechtenstein i Polska nie zostały członkami WTO z dniem 1 stycznia 1995 r.

Umowa o ustanowieniu organizacji składa się z preambuły, 16 artykułów, 4 aneksów.


Cele i funkcje


Cele


 • stanowi forum negocjacji dotyczących wielostronnych stosunków handlowych jej członków w dziedzinach, które są objęte porozumieniami wymienionymi w aneksach;
 • stanowi forum do dalszych negocjacji między członkami na temat wielostonnych stosunków handlowych oraz stanowi ramy do wdrażania tych rokowań
 • administruje Uzgodnieniem w Sprawie Reguł i Procedur Dotyczących Rozstrzygania Sporów;
 • zarządza Mechanizmem Przeglądu Polityki Handlowej;
 • Współpracuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Grupą Banku Światowego w celu zapewnienia spoistości w formułowaniu globalnej polityki gospodarczej.

Funkcje


 • Regulacyjna- Forum negocjacji, współpracy oraz rozstrzygania sporów;
 • Kontrolna- Nadzór nad wcielaniem w życie porozumień i ich praktycznym funkcjonowaniem;
 • Operacyjna- Udzielanie pomocy technicznej państwom członkowskim;

Skład i działanie

Do WTO należy 151 krajów, z Polską włącznie. Na czele tej organizacji stoi Przewodniczący, którym aktualnie jest Pascal Lamy. Najwyższą władzą WTO jest Konferencja Ministerialna, która jest organem decyzyjnym.


"Działaność WTO jest finansowana ze składek członkowskich ustalanych na podstawie ich udziału w światowych obrotach towarowych, usługowych i praw własności intelektualnej." ( K. Budzowski, S. Wydymus 2000, s.31)


Siedzibą WTO jest Genewa. Organizacja ta posiada osobowść prawną. Realizuje swe funkcje poprzez szereg konferencji, z których najbardziej sławna pozostaje konferencja w Seattle. Zakończyła się ona niepowodzeniem i naraziła WTO na falę krytyki.


Najnowsza runda negocjacyjna nosi nazwę Doha Development Agenda i wg planów miała być zakończona w 2005 roku, ale trwa nadal.


Struktura


1.Konferencja Ministralna


To najwyższy organ WTO złożony z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich, zwoływany co najmniej raz na dwa lata. Organ ten podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z wielostronnymi porozumieniami handlowymi oraz wszystkimi najważniejszymi sprawami związanymi z WTO.


2.Rada Generalna


Organ wykonawczy składający się z wszystkich państw członkowskich, zbierający się w miarę potrzeby. Wykonuje również czynności Organu Rozstrzygania Sporów oraz Organu Przeglądu Polityki Handlowej


3 Rady podporządkowane Radzie Generalnej:


 • Rada do spraw Handlu Towarami
 • Rada do spraw Handlu Usługami
 • Rada do spraw Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej

Krytyka WTO

Argumentem najczęściej spotykanym przeciwko WTO jest zarzucanie tej organizacji, iż jest instytucją niedemokratyczną, która służy interesom jedynie wielonarodowych korporacji. Inna grupa zarzutów dotyczy negatywnych konsekwencji globalizacji, czyli likwidację krajowych miejsc pracy na skutek upadku niekonkurencyjnych przedsiębiorstw oraz pogłębianie się dysproprocji rozwojowych. Spotyka się również argumenty, że WTO nie dba o ochronę środowiska.


Autor: Obińska Emilia, Jarosław Żerdziński
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry