Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

a)  2 lat;

b)  3 lat, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

c)  6 lat, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym orzeczeniem  o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 10 ust 1 pkt 1, 2  i 3). 

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie (art. 10 ust. 2).

Podobne prace

Do góry