Ocena brak

Susza

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Susza niszczy plony i wypala past­wiska. W krajach rozwijających się, gdzie los wielu ludzi zależy od zbiorów z przydomowych poletek, długotrwałe susze wywołują klęski głodu i śmierć tysięcy ofiar.
Meteorolodzy suszą nazywają okres, w któ­rym przeciętna ilość opadów na danym obszarze spada znacznie poniżej warto­ści typowych dla tego obszaru i stan ten utrzymu­je się przez dłuższy czas. Te „meteorologiczne susze" zwykle wywierają stosunkowo niewielki wpływ na życie społeczności ludzkich, będąc w niektórych krajach jedynie przyczyną takich utrudnień jak zakaz podlewania ogródków itp.
Jednakże długotrwałe susze prowadzą do zmniejszenia zapasów wody w strumieniach, je­ziorach i studniach, które stanowią naturalne zbior­niki wód gruntowych. To może być przyczyną katastrofy, szczególnie gdy następuje obniżenie pozio­mu wilgotności gruntu. Pociąga to bowiem za sobą zmniejszenie wydajności upraw i wysychanie pastwisk dostarczających pożywienia zwierzętom roślinożernym. Tego rodzaju klęski określa się nie­raz mianem „suszy rolniczej".
Po okresach długotrwałej suszy często następu­ją intensywne opady deszczu. Znaczna część wody deszczowej zamiast wsiąkać w glebę, spływa po ogołoconym, wysuszonym gruncie i zasila wody rzek, które przybierając występują z brzegów, co z kolei jest przyczyną powodzi.

Podobne prace

Do góry