Ocena brak

STUMPFF HANS-JURGEN (1889-1968) - generał

Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011

Niemiecki oficer lotnictwa, w 1935 r. objął stanowisko szefa personalnego Luftwaffe, a w czerw­cu 1937 r. - szefa sztabu Luftwaffe. W 1940 r. dowodził działaniami lot­nictwa niemieckiego w czasie kam­panii norweskiej, a po zwycięstwie objął dowodzenie stacjonującej w tym kraju Luftflotte 5. W latach 1941 -43 jako dowódca tej floty i ob­szaru „Północ" kierował atakami lotniczymi na alianckie konwoje przechodzące w pobliżu norweskich brzegów do Związku Radzieckiego oraz dowodził operacjami powietrz­nymi przeciwko radzieckim bazom i wojskom w północnej części ZSRR.

W styczniu 1944 r, objął do­wodzenie Luftflotte „Reich", dźwi­gającej główny ciężar obrony Nie­miec. 8 maja 1945 r. był jednym z trzech niemieckich oficerów (obok feldmarsz. Wilhelma *Keitla i adm. Hansa von *Friedeburga), którzy podpisali akt bezwarunkowej ka­pitulacji. Nie ciążyły na nim żad­ne zarzuty popełnienia zbrodni wojennych.

Podobne prace

Do góry