Ocena brak

Struktura zespołu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011

Charakterystyka

Zespoły są nieodłączną cechą każdej organizacji i każdej zbiorowości jednostek. Są one czymś więcej niż po prostu

sumą jednostek które je tworzą, a jednocześnie nie są prostymi elementami i ułamkami większej całości jaką jest

organizacja. Zespół to grupa społeczna, której głównym celem jest efektywne realizowanie zadań, wynikających z podziału

pracy. Ponadto, zesół stanowią pracownicy, którzy współdziałają ze sobą w taki sposób, że zachowania i działania

jednego są w pewnym sensie wynikiem wpływu, jaki wywierają zachowania i działania innych pracowników tego zespołu.


Pracownicy zespołu posiadają następujące główne cechy:

 • chcą ze sobą współpracować
 • postrzegają siebie(zespół) jako pewną całość, składającą się z wpółdziałających, indywidualnych elementów
(pracowników)

 • uczestniczą w różnym stopniu we wszystkich działaniach i zadaniach zespołu
 • zachowują i stosują pewne przyjęte i akceptowane w zespole formy działania.

Z kolei główne cechy zespołu można określić w następujący sposób:

 • głównym celem jest zbiorowa efektywność wszystkich praconików
 • synergia zespołu wynikająca ze wspólpracy pracowników jest zawsze dodania
 • odpowiedzialność za wykonanie zadania jest indywidualna wewnątrz zespołu, ale wspólna na tle całej organizacji.
 • umiejętności zespołu są uzupełnieniami umiejętności każdego pracownika zespołu

Biorąc pod uwagę czas trwania zespołu, dzieli się je na dwie kategorie:

 • Zespoły doraźne, czyli takie które funkcjonują krócej niż sama organizacja. Sa to zespoły: zadaniowe, projektowe,
awaryjne, itp.

 • Zespoły stałe, czyli zespoły istniejące podczas całego trwania organizacji. Są to zespoły: funkcjonalne,
zarządzające, komitety, itp.


W dzisiejszych organizacjach bardzo istotne i często spotykane są zespoły zadaniowe, które dzieli się na

cztery rodzaje:

 • Zespół problemowy - zespół składający sie na ogół z kilku pracowników o znaczącym statusie w danej organizacji.
Zespół spotyka się kilka razy w miesiącu, aby przedyskutować sposoby poprawy jakości pracy oraz doskonalenia

warunków pracy.

 • Zespół samokierujący - zespół składający się z ok 10-15 pracowników, którzy przejmują zakres odpowiedzialności
swoich dawnych kierowników. Te odpowiedzialności to kontrola nad tempem pracy, wyznaczanie zadań i zbiorowe

dobieranie metod kontroli jakości. Pracownicy takiego zespołu wzajemnie oceniają swoją skuteczność.

 • Zespół interfunkcjonalny - Zespól składający się z pracowników o podobnym statusie w organizacji, ale z różnych
dziedzin działalności. Celem takiego zespołu jest umożliwienie ludziom z różnych organizacji wymiany informacji,

opracownia nowych projektów, rozwiązywnia złożonych problemów oraz koordynowania skomplikowanych zamierzeń.

 • Zespół wirtualny - Zespół składający sie z pracowników znajdującyh się przeważnie w różnych miejscach, i różnych
strefach czasowych. Zespóły takie mogą wykonywać pracę, pomimo tego, że ich członków dzielą tysiące kilometrów.

Związane z tym jest wykorzystywanie najnowszych techologii komunikacji: telefon, internet, faks.


Autor: Jarosław Szot
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry