Ocena brak

Struktura społeczeństwa z podziałem na płeć i pochodzenie społeczne

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Czasem jednostki obdarzone pewnymi szczegól­nymi cechami łączą się w grupy, a stając się ich uczestnikami, przejmują zwyczaje i zachowania typowe dla tej właśnie społeczności. Podziały takie są głębokie i wielowymiarowe, często decydują o strukturze danej społeczności. Takimi właśnie cechami przypisującymi ludzi do określonych grup są płeć i pochodzenie społeczne.

W niemal wszystkich społeczeństwach różnice między kobietami a mężczyznami były doskonale widoczne w podziale zajęć, majątku, statusie spo­łecznym oraz w zespole dopuszczalnych zachowań społecznych. Kobiety tradycyjnie miały też mniej­szy niż mężczyźni dostęp do szkolnictwa i nie­wielki wpływ na politykę.
Bardzo podobnie rzecz się przedstawia z pocho­dzeniem społecznym. Kategoria klasy społecznej jest bardzo trudna do naukowego sprecyzowania, jednak w pewnym przybliżeniu można podzielić klasy na wyższą, średnią i niższą. Zwykle o przy­należności do poszczególnych klas decyduje stan posiadania, rodzaj wykonywanej pracy i wykształ­cenie. Różnice pomiędzy klasami najwyraźniej widoczne są w zasobności materialnej, zachowaniu
1 zwyczajach, a nawet w sposobie wypowiadania się. Zasada jest taka, że z im wyższej klasy spo­łecznej ktoś pochodzi, tym jest bogatszy, lepiej wykształcony. Pochodzenie ma znaczny wpływ na udział w decyzjach politycznych.
Podziały społeczne wynikające z różnic płci i pochodzenia są wprawdzie uniwersalne, tzn. spo­tykane we wszystkich społeczeństwach, jednak w różnych kulturach ich znaczenie może być bar­dzo różne. Istnieją dwa podstawowe czynniki de­cydujące o tym, jak głębokie są to podziały: po pierwsze, niezwykle istotne są wartości skrajne, na przykład rozpiętość dochodów pomiędzy ludźmi najbogatszymi a najbiedniejszymi, istotna jest też elastyczność podziału - chodzi tu o to, czy można, dzięki zdolnościom, wykształceniu i pracy, awan­sować z niższej warstwy do wyższej. Przykładem skrajnie nieelastycznych podziałów są Indie.
System kastowy, choć formalnie zniesiony, lecz wciąż pokutujący, jest hermetyczny, nie ma możli­wości zmiany swojego statusu w obrębie systemu.

Podobne prace

Do góry