Ocena brak

STRUKTURA PRZESTRZENNA BIAŁEK

Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013

Konformacja przestrzenna białek, charakterystyczne ułożenie łańcucha polipeptydowego w przestrzeni. Ostateczna struktura przestrzenna białka warunkowana jest przez kolejność aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym, określaną jako pienwszorzędowa struktura białek. Oprócz sekwencji aminokwasowej można wyróżnić jeszcze kilka nadrzędnych poziomów organizacji tych makrocząsteczek. Fragmenty polipeptydów mogą tworzyć regularne struktury określane jako - helisa i - harmonijka.

Cylindryczna - helisa powstaje w wyniku helikalnego (spiralnego) skręcenia poli-peptydu wokół własnej osi. Struktura ta jest stabilizowana wiązaniami wodorowymi pomiędzy grupami NH i CO reszt aminokwasowych tego samego łańcucha poiipeptydowego (dany aminokwas łączy się z czwartym z kolei aminokwasem). Forma - harmonijki, nazywana również strukturą kartki jest stabilizowana wiązaniami wodorowymi pomiędzy aminokwasami różnych łańcuchów polipeptydowych.

Kolejny poziom organizacji - trzeciorzędowa struktura białka związana jest z określoną konformacją przestrzenną całego łańcucha poiipeptydowego. Jest ona wynikiem oddziaływań bocznych grup aminokwasowych w różnych fragmentach polipeptydu - wiązań wodorowych, oddziaływań elektrostatycznych, hydrofobowych oraz siły Van der Waalsa, a także tworzenia tzw. mostków disiarczkowych, czyli wiązań kowalencyjnych pomiędzy atomami siarki reszt cysteinowych.

Ostatnim poziomem-organizacji cząsteczki białka jest struktura czwartorzędowa. Jest to wzajemne oddziaływanie i dopasowanie przestrzenne co najmniej dwóch, lub większej ilości, odrębnych łańcuchów polipeptydowych tworzących białko (podjednostek białkowych).

Podobne prace

Do góry