Ocena brak

Struktura organizacyjna

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

Struktura organizacyjna jest to ogół takich stosunków między częściami zorganizowanej całości oraz między nimi a całością, które mają znaczenie ze względu na jej organizację. Tak zdefiniowana struktura organizacyjna jest przedstawiona w dwóch ujęciach: statycznym i dynamicznym.

Statyczna struktura organizacyjna wyraża się w rozczłonkowaniu instytucji, czyli w jej podziale na jednostki organizacyjne. Charakteryzują ją następujące kategorie:

 1. hierarchia a zwłaszcza ilość szczebli w hierarchii organizacyjnej

 2. rozpiętość i zasięg kierowania

 3. dominujący w danej organizacji rodzaj więzi organizacyjnych

Struktura organizacyjna w ujęciu dynamicznym obejmuje logiczny i czasowy potencjał czynności oraz przebiegów procesów pracy i zarządzania, który ma miejsce w statycznej strukturze organizacyjnej. Strukturę organizacyjną dynamiczną można scharakteryzować wykorzystując następujące kategorie:

 1. funkcje, obowiązki i uprawnienia decyzyjne

 2. przepływ rzeczy i informacji

 3. przebiegi organizacyjne

 1. struktura organizacyjna jest klasycznym przykładem atrybutowego ujęcia organizacji

 2. strukturę organizacyjną możemy rozpatrywać w aspekcie:

 • społecznym – gdy rozpatruje się zespolenie ludzi

 • technicznym – gdy rozpatruje się zespolenie narzędzi i tworzywa

 • procesów – gdy rozpatruje się zespolenie działań

 • zbiorów – gdy rozpatruje się zespolenie stanowisk pracy, komórek i jednostek organizacyjnych

 • relacji – gdy rozpatruje się zespolenie więzi organizacyjnych

 • zdarzeń – gdy rozpatruje się zespolenie celów, zadań, czynności i funkcji

Przez świadome kształcenie struktury organizacyjnej dąży się do wyznaczenia jej istotnych funkcji, jakie powinna spełnić względem organizacji, którą kreuje.

 • Funkcje struktury organizacyjnej Struktura organizacyjna jest:

  1. Narzędziem kierowania, co oznacza że poprzez strukturę odbywa się proces powodowania zachowania się składników organizacji z wolą kierującego

  2. Scala składniki organizacji w integralną całość

  3. Zapewnia względną równowagę, która może zapobiec destrukcji organizacji

  4. Zapewnia względną i czasową synchronizację realizowanych w organizacji procesów

  5. Wiąże organizację z jej otoczeniem, dzięki czemu następuje szeroko rozumiana wymiana ze środowiskiem

  6. Odgrywa rolę adaptacyjną

Podobne prace

Do góry