Ocena brak

STRUKTURA BYTU LUDZKIEGO. DUCH I MATERIA W CZŁOWIEKU

Autor /Billy Dodano /08.07.2011

Skomplikowana budowa człowieka nie jest łatwa do metafi-zycznego ujęcia. Natrafiamy tu na  ścisłe powiązanie elementów bytowo istotnie róŜnych. Ponadto stwierdzamy, iŜ człowiek jest nieprzypadkowo przyporządkowany transcendentnym względem jego doczesnej kondycji (naturalnego Ŝycia wewnątrz świata rzeczy i ludzi) celom i wartościom. W naturze człowieka jako bytu oso-bowego znajduje swoją podstawę perspektywa indywidualnej nie-śmiertelności.

Podobne prace

Do góry