Ocena brak

Struktura Biznesplanu

Autor /Reiffibre Dodano /23.08.2006

STRUKTURA BIZNES PLANU


Biznes plan zbudowany jest według prostej zasady konstrukcji. Zakres
merytoryczny planu podejmujący wszystkie zagadnienia wewnętrzne
przedsiębiorstwa oraz oddziaływania zewnętrzne zawiera się w trzech
podstawowych grupach tematycznych.
• Pierwszą grupę tematyczną stanowi badanie przedsiębiorstwa, które
obejmuje opis oraz analizę firmy, oszacowuje możliwości wprowadzenia zmian
a także przedstawia ogólną opinię o przyszłej działalności.
• Drugą grupą jest opracowanie zasadniczego planu, w której przeprowadza
się szczegółową analizę oraz plan przekształceń i rozwoju wraz ze
wszystkimi implikacjami.
• Trzecią grupą, obejmującą strukturę biznes planu jest plan wprowadzenia
w życie - plan wdrożenia, polegający na powołaniu zespołów lub osób
odpowiedzialnych za realizację oraz wyznaczanie jej nieprzekraczalnych
terminów.

Biznes plan powinien zawierać szczegółowe informacje o osobie
kredytobiorcy (kim jest, kim był, jakie posiada kwalifikacje, opinia w
środowisku, dotychczasowe osiągnięcia), o jego firmie (jaki jest majątek
firmy, pracownicy, wyroby, kanały dystrybucji, organizacja, sprzedaż,
rentowność, płynność finansowa, wypłacalność, cele firmy oraz sposoby i
środki niezbędne do ich osiągnięcia) albo planowanym przedsięwzięciu
inwestycyjnym (jeżeli jeszcze nie ma firmy a jest pomysł na jej
założenie). Równocześnie biznes plan musi określać sektor w którym firma
funkcjonuje (będzie realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne), perspektywy
jego rozwoju, bariery wejścia i wyjścia, nabywców, odbiorców i
konsumentów. Ponadto powinien pokazywać pozycję firmy na rynku (udział w
rynku, tempo jego zmian, podstawowe czynniki sukcesu) a także przyjętą na
najbliższe lata strategię gwarantującą realizację wyznaczonych celów.
Biznes plan, ze względu na znaczenie objętych nim zamierzeń, powinien być
inspirowany przez naczelnego menedżera lub menedżera marketingu
opracowywany pod ich kierownictwem, przy udziale menedżerów strategicznych
działów przedsiębiorstwa. Dla prawidłowej oceny zamierzenia - pod względem
wymagań strategii marketingu - niezbędne jest uzyskanie odpowiedzi na
następujące pytania:
• w jakiej branży przedsiębiorstwo zamierza podjąć działania?
• jaka jest sytuacja rynkowa tej branży?
• dlaczego podejmuje się przedsięwzięcie właśnie teraz?
• co unikalnego wnosi ono dla nabywców?
• jakie jest zastosowanie projektowanego wyrobu lub usługi?
• jakie są ich wyjątkowe zalety?
• kim będą nabywcy produktu lub usługi?
• jaka jest prawdopodobna chłonność rynku na ten produkt lub usługę?
• z jaką konkurencją należy się liczyć?
• jaką wysokość sprzedaży i w jakim czasie można będzie osiągnąć?
• jakiego poziomu zysku można oczekiwać?
• jakich zmian w przedsiębiorstwie wymaga realizacja zamierzenia i czy
można je będzie przeprowadzić?
• jakie nakłady trzeba będzie ponieść?
• kiedy nastąpi zrównanie wydatków z wpływami?
• na jak długi cykl obiegu produktu na rynku można liczyć i jaką wielkość
sprzedaży można w czasie jego trwania osiągnąć?
• jakie doświadczenie i jakie możliwości realizacji zamierzenia mają
menedżerowie i pracownicy przedsiębiorstwa? Stopień sformalizowania biznes
planu zależy od charakteru przedsięwzięcia i wymagań instytucji
kredytowej.
Przedmiot, treść i forma biznes planu muszą spełniać wymagania ścisłości,
obiektywizmu i konkretności w przedstawieniu celu i sposobu działania,
oczekiwanego ryzyka i spodziewanego zysku stanowiącego właściwą
rekompensatę za pomysł, jego realizację i zaangażowanie niezbędnych
zasobów. Przy prezentacji zamierzonego przedsięwzięcia konieczny jest
maksymalny realizm w ocenie zdolności jego wykonania jak i odniesienia
sukcesu na rynku. Opis przedsiębiorstwa przedstawiony w biznes planie
informuje o historii rozwoju, miejscu zajmowanym na rynku, najważniejszych
nabywcach, rynkach działania i kompetencjach kierownictwa oraz
pracowników. Cele zamierzonego działania określane są w jednostkach
mierzalnych wysokości sprzedaży, udziału w rynku i wysokości oczekiwanego
zysku.
Najistotniejszą częścią biznes planu jest projektowana strategia
realizacji zamierzenia zabezpieczająca przed zagrożeniem ze strony
konkurentów i sprzyjająca pozyskaniu nabywców na oferowany produkt bądź
usługę. Decydujące znaczenie dla powodzenia i uzyskania kredytu ma stan
finansów przedsiębiorstwa i przedstawione zabezpieczenia interesu
kredytodawców. Przy bardziej ryzykownym, ale i wysoce opłacalnym
przedsięwzięciu, konieczne jest przedstawienie w biznes planie pełnego
zabezpieczenia środków finansowych, zarówno własnych jak i zewnętrznych
inwestorów zainteresowanych zwrotem wyłożonych kapitałów, wraz z ich
oprocentowaniem lub udziałem w zyskach. Powinno się to wyrażać w planie
przepływów pieniężnych (cash flow) o zsynchronizowanym z wysokością,
terminami uzyskiwanej sprzedaży i związanymi z nią wydatkami, płatnościami
na materialne wyposażenie produkcji oraz dystrybucji produktów. Nie ma
obowiązującego standardu opracowania biznes planu, są natomiast ogólne
przedstawione zasady i reguły określające jego strukturę i zawartość.

Jeżeli firma rozpoczyna swoją działalność wówczas, biznes plan być
dokumentem umożliwiającym określenie koncepcji jej rozwoju, ocenę
konkurencji, oszacowanie kosztów oraz ryzyka związanego z planowanym
przedsięwzięciem. Biznes plan dla firm we wczesnych stadiach rozwoju, w
wielu przypadkach jest pierwszym krokiem planowania strategicznego.
Przedsiębiorca może użyć planu jako narzędzia ukierunkowania firmy przez
kilka najbliższych lat. Plan określi kroki działania i procesy zachodzące
w firmie w tym okresie.

Konstrukcja biznes planów jest bardzo różna w zależności od rozmiarów
firmy i skali zaplanowanych przedsięwzięć ale ich zakres tematyczny jest
podobny. Wewnętrzna budowa planów ma ścisły związek z ich treścią - od
sposobu podania w planach i wyeksponowania szczególnie istotnych
elementów, jak również od sposobu prezentacji i czytelności jest
uzależniony ich odbiór oraz efektywne wprowadzenie w życie zamierzonych
projektów.

Typowy układ i zakres treści biznes planu, oczekiwany przez najbardziej
wymagających kredytodawców powinien przedstawiać się następująco:
• wstęp (streszczenie),
• opis firmy,
• opis produktu i procesu produkcyjnego,
• opis rynku i konkurencji,
• charakterystyka zarządzania,
• analiza finansowa

Na okładce biznes planu powinny się znajdować podstawowe dane o firmie
(nazwa, adres, numer telefonu, fax) oraz dla podkreślenia aktualności -
datę jego opracowania.

Strona tytułowa biznes planu powinna zawierać takie same dane jak na
okładce, a dodatkowo nazwisko właściciela, jego adres, pesel i numer
telefonu. Dane o właścicielu mogą być potrzebne w przypadku, gdyby
kredytodawca przed ostatecznym spotkaniem chciał poznać jakieś bliższe
szczegóły.


WSTĘP

Biznes plan powinien rozpoczynać się od krótkiego wstępu. Często pierwsze
wrażenie wyniesione z jego czytana decyduje o tym, czy osoba czytająca
biznes plan ustosunkuje się przychylnie do przedłożonej propozycji. Dobrze
napisany wstęp będzie miał wpływ na to, czy biznes plan zostanie doczytany
do końca.

We wstępie projektu przedsięwzięcia powinny być zawarte informacje o
bieżącym stanie firmy oraz jej zamierzeniach na przyszłość. Kredytodawca
powinien dowiedzieć się w ogólnej formie, z jaką firmą ma do czynienia,
jakie informacje szczegółowe zawarto w biznes planie oraz jaki był cel
konstrukcji planu. We wstępie muszą być jasno i czytelnie przedstawione
wszystkie najistotniejsze dla całego opisanego w planie przedsięwzięcia
elementy:

• cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści,
• wysokość środków finansowych potrzebnych do osiągnięcia celu,
• krótki opis produktu oraz rynku,
• zestawienie najważniejszych elementów planów finansowych (sprzedaż, zysk
w okresie 3-5 lat),
• opis kadry menedżerskiej

Pomimo tego, że streszczenie pisze się już po opracowaniu projektu
przedsięwzięcia, powinno być ono zamieszczone na samym początku jako
wstęp, aby skrótowo zapoznać potencjalnych inwestorów z zawartością biznes
planu. Wstęp powinien być zwięzły i obejmować nie więcej jak jedną lub
dwie strony, a tylko w przypadku wyjątkowo dużych przedsięwzięć może być
dłuższy.
Wstęp, jako pierwsza informacja o projektowanych zamierzeniach, odgrywa
istotna rolę, dlatego wielu autorów sugeruje, aby poddać go ocenie
fachowców, która będzie wskazówką dla inwestorów.


PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY

Celem tej części biznes planu jest zapoznanie zainteresowanych z
działalnością przedsiębiorstwa od chwili jego założenia aż do chwili
obecnej. Dlatego powinna ona opisywać zarówno historię firmy (jeżeli
przedsiębiorstwo już działa na rynku) jak i obecną pozycję firmy. Ta cześć
biznes planu powinna zatem zawierać:

Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (nazwa, adres, numer regonu, rodzaj
działalności, forma prawna, misja i cele przedsiębiorstwa).

• historię przedsiębiorstwa - należy przedstawić tu takie informacje, jak:
data rozpoczęcia działalności gospodarczej, najważniejsze dane finansowe,
najbardziej znaczące osiągnięcia firmy (z uwzględnieniem wyrobów ich
rozwoju, sukcesów rynkowych), dane o poprzednich i aktualnych
udziałowcach, obecny stan prawny, finansowy i organizacyjny firmy,

Strukturę organizacyjną firmy, która obejmuje opis stanowisk i komórek
organizacyjnych, zakres ich kompetencji i odpowiedzialności, sposób
powiązań między nimi a także schemat organizacyjny,

• dane o właścicielu lub udziałowcach firmy, które zawierają nazwisko i
imię, numer dowodu osobistego, pesel, miejsce zamieszkania, telefon, fax,
wiek, stan cywilny, wykształcenie, zawód i miejsce zatrudnienia
współmałżonki (-a), doświadczenie z pracy na stanowisku kierowniczym,
przebieg pracy zawodowej, doświadczenie zawodowe związane z planowanym
przedsięwzięciem, aktualne miejsce zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko,
majątek osobisty właściciela, jego spadkobiercy. Ponadto trzeba zaznaczyć,
czy właściciel firmy prowadził już prywatne przedsiębiorstwo i jakiego
rodzaju, a jeżeli zrezygnował z prowadzenia poprzedniej działalności
należy podać przyczynę rezygnacji,

• informacje na temat załogi, jej cechy obiektywne, np. wiek, płeć, staż
pracy, wykształcenie, a także subiektywne, np. stosunek do pracy,
sumienność, pomysłowość, rzutują na działalność przedsiębiorstwa i jego
efektywność. Dlatego ważnym elementem opisu firmy jest charakterystyka
jego załogi uwzględniająca liczebność, działające związki zawodowe oraz
strukturę według następujących kryteriów kwalifikacyjnych: wykształcenie,
wiek, płeć, staż pracy. Przedstawiając załogę trzeba zaprezentować
działające w niej związki zawodowe, ich liczbę i liczbę pracowników.
Jeżeli firma nie prowadzi jeszcze działalności produkcyjnej (usługowej),
to należy wskazać źródła pozyskiwania personelu oraz sposoby jego
szkolenia,
• dane o profesjonalistach współpracujących z firmami, do których można
zaliczyć konsultantów, prawników, doradców, księgowych,
• informacje o radzie nadzorczej i charakterystykę jej członków,
• zaciągnięte kredyty (lub ubieganie się o nie w innych bankach),
• proponowane zabezpieczenie kredytu,
• lokalizację firmy, która jest określona przez jej adres.


OPIS PRODUKTU I PROCESU PRODUKCYJNEGO

Ten rozdział biznes planu ma duże znaczenie w przypadku firm o charakterze
produkcyjnym. Możliwie najdokładniej należy w nim opisać omawiany produkt
(usługę), używając języka prostego i zrozumiałego oraz pełny cykl
produkcyjny. W tym przypadku również, niezależnie od planowanej formy
organizacji produkcji, proces wytwarzania musi być opisany szczegółowo i
zrozumiale dla laika. Nie należy w nim używać skomplikowanej terminologii
oraz umieszczać szczegółów technicznych i technologicznych zasłaniających
obraz zagadnienia.

Opisując produkt (usługę) należy przede wszystkim przedstawić informacje
dotyczące rodzaju produktu (usługi), główne cechy i zalety produktu
(usługi), wyjaśnić czy są to produkty (usługi) już istniejące, czy dopiero
projektowane, wskazać czym dany produkt (usługa) różni się od innych
produktów (usług) dostępnych na rynku oraz na czym polega jego unikalność,
jaki jest koszt jednostkowy produktu (usługi), ceny produktu (usługi),
zysk jednostkowy, sposób zapewnienia jakości produktów (usług), posiadane
patenty i znaki towarowe. Ważne jest także wskazanie, czy wyrób stwarza
możliwość jego modyfikacji lub ulepszeń przy stosunkowo niewielkich
zmianach, jaka jest planowana wielkość produkcji (miesięczna, kwartalna,
roczna), a także jakie są planowane usługi posprzedażne lub gwarancyjne.
Cechy i główne zalety produktu (usługi) powinny być tak zaprezentowane,
aby wzbudzić zainteresowanie inwestora. Powinny one przekonać, że wyrób ma
szansę pokonania konkurentów swoją jakością, użytecznością, ceną,
atrakcyjnością, itp. Trzeba podać jakie koszty należy ponieść, aby
rozpocząć produkcję i zwiększyć jej rozmiary. Opracowanie planu kosztów
często stwarza duże kłopoty z powodu trudności z jednoznacznym
wcześniejszym ich oszacowaniem, dlatego jeżeli występują takie wątpliwości
zaleca się wprowadzanie rezerwy kosztów.

W tej części biznes planu należy wyjaśnić czy produkt (usługa) jest już w
sprzedaży, czy dopiero na etapie opracowywania projektu. Jeśli jest to
dopiero faza badań projektowania lub prototypów, wtedy należy podać kiedy
przewidywana jest próbna produkcja i zwiększona jej skala.

Opisując produkt należy także opisać czynniki, które pomogą mu wejść na
rynek lub pokonać konkurencję, a także należy podkreślić jakie mogą być
utrudnienia związane z wprowadzeniem produktu na rynek.

W opisie procesu technologicznego należy scharakteryzować proces,
przewidywane zdolności produkcyjne, stopień wykorzystania urządzeń
produkcyjnych oraz niezbędne na ten cel nakłady. W opisie procesu
technologicznego przede wszystkim należy podać informacje na temat rodzaju
procesu produkcyjnego, jego poszczególnych faz, aktualnych i przyszłych
zdolności produkcyjnych, niezbędnych środków produkcyjnych (czyli
potrzebnych do produkcji materiałów, surowców, maszyn, urządzeń),
planowanego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej, rodzaju
dostawców, wykonawców, norm produkcyjnych, technicznych i
technologicznych, kontroli jakości, gwarancji i serwisu pogwarancyjnego,
problematyki sezonowości produkcji, sprzedaży, podaży surowców,
planowanych zakupów maszyn i urządzeń oraz planowanej modernizacji i
rozbudowy majątku produkcyjnego, pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych.


Opisanie poszczególnych faz procesu produkcyjnego pozwala na określenie
przyszłych kosztów produkcji, a także ich wpływu na wielkość planowanych
dochodów.

Należy pamiętać, aby przebieg procesu produkcyjnego był opisany rzeczowo,
technologicznie i organizacyjnie. Dobrze opracowana ta część biznes planu
stanowi gwarancję osiągnięcia celów projektowanego przedsięwzięcia.


OPIS RYNKU I KONKURENCJI

Marketing decyduje o powodzeniu firmy na rynku. Jakość działań
marketingowych, z uwzględnieniem kilku innych czynników, określa stopień
sukcesu lub porażki firmy. Istotnym elementem skutecznego marketingu jest
znajomość upodobań, antypatii oraz oczekiwań potencjalnych klientów.
Identyfikując te elementy możemy opracować strategię marketingu, która
pozwoli rozwinąć i zaspokoić ich potrzeby.

W tym rozdziale biznes planu należy scharakteryzować rynek w ujęciu
geograficznym i demograficznym, koncentrując się przede wszystkim na
nabywcach, dostawcach i konkurentach. Uwzględnić należy ceny, reklamę,
promocję i dystrybucję.

Dane zawarte w tym rozdziale powinny pomóc w podjęciu właściwych decyzji
strategicznych oraz umożliwić wybór odpowiedniej dla działalności firmy
(przedsięwzięcia) strategii rynkowej.

Wybór strategii rynkowej musi być oparty na dokładnym rozpoznaniu rynków.
Bardzo istotnym jej elementem jest zidentyfikowanie klientów zarówno
obecnych, jak i przyszłych, ich lokalizacja, liczba i preferencje rynkowe.
Charakterystyka klientów sprowadza się do określenia ich zwyczajów,
wymagań, potrzeb i nawyków oraz rozmiarów i sposobów zakupów (np.
zamówienia, przetargi).
Sprawą podstawową jest poznanie potrzeb nabywców, wiedza o nich jest
podstawowym elementem sukcesu. Żaden przedsiębiorca nie może rozpocząć
działalności bez tej wiedzy, a jej brak jest jedną z najważniejszych
przyczyn upadku wielu nowych firm.
Ważnym elementem koncepcji marketingowej jest segmentacja rynku, czyli
nabywców na grupy o podobnych cechach i upodobaniach. Ma to duży a nawet
decydujący wpływ na decyzje marketingowe.
Bardzo ważne są również informacje o liczbie nabywców, czyli pojemności
rynku oraz o tendencjach rozwoju rynku. Są one punktem wyjścia do
oszacowania wielkości przyszłej sprzedaży i określenie udziału firmy w
rynku.
Oprócz charakterystyki nabywców oraz ich liczbie ważne są informacje
dotyczące czynników wpływających na podjęcie decyzji o zakupie.
Szczególnie są to takie cechy produktów (usług) jak: cena, jakość, wygląd,
itd.

Plan marketingowy, stanowiący część biznes planu, powinien odpowiadać na
następujące pytania:
• Kim są Twoi klienci?
Klienci indywidualni, hurtownie, sklepy detaliczne, ...
Staraj się wyliczyć wszystkich, którzy mogą kupić Twój produkt.
Pomysł jak wyobraża sobie Twoją firmę każda z grup.
• W jaki sposób dasz się poznać swoim klientom?
Czy wykorzystujesz wszystkie dostępne strategie promocji swoich produktów.
• Opisz jak otrzymujesz zamówienie od klienta i w jaki sposób Ci klient
płaci?
• Czy twój rynek rośnie, nie zmienia się czy maleje?
Czytaj na bieżąco artykuły w prasie specjalistycznej.
• Określ granice rynku na pierwszy rok działalności.
Później stopniowo go rozszerzaj. Czy Twój rynek jest wystarczająco duży by
gwarantować rozwój firmie?
• Jak utrzymasz lub zwiększysz swój udział w rynku?
• Podaj planowaną wielkość sprzedaży na pierwszy rok działalności.
Oprzyj ocenę na: wielkości rynku, poziomie konkurencji, Twoich cenach,
strategii promocji oraz tendencjach na rynku. Wykonaj prognozy
optymistyczne, pesymistyczne i neutralne.
• Jeśli prowadzisz franchise, jakie są segmenty Twojego rynku?
• Jeśli prowadzisz franchising, czy dostawca licencji prowadzi promocje na
Twoim terenie? Bazując na strategii dawcy franchisingu, jak będziesz
promował sprzedaż? Jaką planujesz strategię cenową?


Rynek wiąże się z konkurencją. Walka konkurencyjna jest sposobem życia.
Walczymy o pracę, wykształcenie, zwycięstwo sportowe, większość aspektów
naszego życia. Kraje walczą o klientów na rynku międzynarodowym, podobnie
jak poszczególni przedsiębiorcy na lokalnych rynkach. Można rzec, że
biznes to ogromna arena walki, dlatego trzeba znać swoich konkurentów.
Na początku trzeba ich zidentyfikować, a następnie podzielić na głównych,
drugorzędowych i potencjalnych. Podział ten jest potrzebny dla
ograniczenia liczby firm, które muszą być dobrze obserwowane oraz z uwagi
na strategię marketingową, którą można zróżnicować dla każdej grupy.

W tej części biznes planu powinno się znaleźć szereg informacji o głównych
konkurencjach między innymi: liczba konkurentów, wielkość ich firm i
liczba posiadanych oddziałów, jakość produktu (wyrobu), wielkość ich
sprzedaży i udział w rynku, ceny, godziny prowadzenia działalności, metody
sprzedaży, kanały zbytu, reklama i promocja, reputacja firmy, poziom
zapasów, itp. Informacje te, to kryteria oceny konkurencji, które
odgrywają ważną rolę w każdej branży. Należy nadać im odpowiednią rangę,
dokonać analizy porównawczej oraz wyciągnąć wnioski odnośnie strategii
działania, która wskaże, jak skutecznie konkurować na określonym rynku.

Powinny także w tej części biznes planu być scharakteryzowane zasady
ustalania ceny produktów (usług). Są one nie tylko decydującym czynnikiem
o dochodach firmy i podejmowaniu decyzji zakapowanych przez nabywców, ale
również narzędziem walki z konkurencją.
Ceny nie mogą być zbyt niskie, bo mogą przyczynić się do bankructwa, ani
zbyt wysokie, bo wówczas nie zostaną zaakceptowane przez nabywców i
stworzą szansę opanowania rynku konkurentom.

Ta cześć biznes planu obejmuje plan reklamy i promocji produktów (usług),
gdzie trzeba dokonać wyboru środków oraz form reklamy, przy pomocy których
uda się dotrzeć do najszerszej grupy odbiorców przy najniższych kosztach.

Rynek i konkurencja pełni jedna z podstawowych funkcji kształtujących
działalność i pozycję firmy na rynku, często wyodrębnia się osobny,
specjalny, bardzo zresztą ważny, rozdział biznes planu.CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANIA

Sukces firmy zależy przede wszystkim od jej kierownictwa. To ono zarządza
firmą czyli wykonuje czynności związane z planowaniem, organizowaniem,
motywowaniem oraz kontrolowaniem. Kierownictwo decyduje o strategii
rozwoju firmy, podejmuje decyzje o zaciąganiu kredytów i zobowiązaniu do
terminowego ich zwrotu razem z oprocentowaniem. Z tego względu prezentacja
kadry kierowniczej jest bardzo ważnym elementem każdego biznes planu.
Powinny się na nią składać informacje na temat menedżerów zarządzających
firmą dotyczące wykształcenia, doświadczenia w sektorze, zainteresowań,
osiągnięć zawodowych, awansów i kariery, umiejętności organizacyjnej, itd.

Plan organizacyjny powinien odpowiadać na następujące pytania:

• Jak właściciela firmy dotychczasowe doświadczenie wspiera rozwój nowej
działalności?
• Jakie są właściciela słabości i jak można je skompensować wynajętymi
pracownikami?
• Kto będzie w grupie osób zarządzających firmą?
• Jakie są słabe i silne punkty kierownictwa firmy?
• Jakie są obowiązki kierownictwa?
• Czy obowiązki kierownictwa są jasno zdefiniowane?
• Jeśli prowadzi on franchise, jakiej pomocy spodziewa się od dostawcy
licencji? Jakie są potrzeby pracowników jego firmy ?
• Jakie są plany odnośnie zatrudnienia i szkolenia pracowników ?
• Jakie pensje, dodatkowe wynagrodzenie, wypoczynek oferuje właściciel?
Jeśli franchise, czy te elementy są w standardowym pakiecie
licencjonodawcy.
• Jakie płaci ubezpieczenia? Co może zrobić więcej w tym temacie?

O skuteczności zarządzania firmą przesądza sposób motywowania personelu.
Bardzo ważne są narzędzia motywowania (płace, bodźce pozapłacowe, itp.)
oraz ich dobór do rodzaju działalności, grupy pracowników, ich
wykształcenia, mentalności, itd. Podstawowym instrumentem motywowania
pozostają płace, dlatego dla osiągnięcia sukcesu należy powiązać płace, z
efektami pracy, a także stosować różnego rodzaju baźce zachęty.

W części biznes planu przedstawiającej zarządzanie należy umieścić
podstawowe informacje na temat planowania w firmie, które w szczególności
dotyczą zakresu planowania, stosowanych metod planowania oraz stopnia
realizacji planowanych zadań.

Ta część biznes planu powinna zawierać charakteryzację podstawowych zasad
organizacji pracy uwzględniając: podział zadań i odpowiedzialności,
delegowanie uprawnień decyzyjnych, obciążenia pracą poszczególnych komórek
organizacyjnych a także współpracę między poszczególnymi komórkami
organizacyjnymi i stanowiskami pracy.

Część biznes planu dotycząca zarządzania i kierowania powinna również
przedstawić zasady kontroli, zwracać uwagę na sposób przeprowadzania
kontroli merytorycznej zadań, kontrolę przez system finansowy oraz sposób
formułowania zaleceń pokontrolnych i śledzenia ich realizacji.

Poziom kwalifikacji i doświadczeń kadry kierowniczej ma podstawowe
znaczenie dla sukcesu zaplanowanego przedsięwzięcia, dlatego temat ten
budzi szczególne zainteresowanie potencjalnych inwestorów. W związku z tym
staranne opracowanie problemów związanych z zasobami ludzkimi przynosi
znaczne korzyści przedsiębiorstwu. Ponadto analiza organizacji zarządzania
prowadzi zwykle do zmian organizacyjnych podnoszących sprawność działania
firmy. Bardzo istotne są zatem opisy sposobów zarządzania finansami i
informatycznych systemów zarządzania zastosowanych w przedsiębiorstwie.ANALIZA FINANSOWA

Do tej części biznes planu potencjalni inwestorzy i banki przywiązują
największą wagę. Stanowi on bowiem „fundament” całego biznes planu i punkt
wyjścia do jego opracowania. Powinna przedstawiać dane ilustrujące finanse
firmy w przyszłości oraz prognozę finansów na przyszłość.

Plan działalności gospodarczej jest obrazem zasobów rzeczowych nowo
zakładanej firmy. Urzeczywistnienie tego planu jest związane z
finansowaniem, które jest zapewnieniem projektowi niezbędnych środków
finansowych własnych lub obcych.

Plan finansowy jest najważniejszym elementem biznes planu, ponieważ w nim
skupiają się różne analizy finansowe dotyczące przedsiębiorstwa,
określające w sposób liczbowy efektywność podjętych działań gospodarczych
przedsiębiorstwa. Ponadto określa relacje pomiędzy różnymi wartościami
ekonomicznymi oraz umożliwia dokonania wyceny firmy metodami dochodowymi i
metodą skorygowanych aktywów netto.

Przy planowaniu finansów, dobrze jest spojrzeć jak najdalej w przeszłość,
by zobaczyć jak firma osiągnęła swój obecny stan, wtedy zdobywamy lepsza
perspektywę. Wiele banków wprowadziło do polityki kredytowej zasadę, że
należy sprawdzić dane dotyczące pięciu ostatnich lat, by móc wyodrębnić
pewne trendy. Jeżeli firma funkcjonuje krócej niz. pięć lat należy
przedstawić dane z całego okresu jej funkcjonowania.

W przypadku nowo uruchomionego przedsięwzięcia w biznes planie przedstawia
się przede wszystkim prognozę finansów. Co do długości okresu na jaki
opracowuje się prognozę zdania są podzielone, jednak zazwyczaj bankowcy
wymagają prognozy na taki okres, na jaki klienci chcą zaciągnąć kredyty,
gdyż chcą się przekonać, czy będą mogli odzyskać pożyczone pieniądze wraz
z odsetkami.

Część finansowa biznes planu powinna zawierać: kopie aplikacji
zaciągniętych pożyczek, listę wyposażenia biura z wyceną sprzętu, projekt
bilansu, projekt przewidywanych rezultatów finansowych czyli różnicy
pomiędzy dochodem firmy i związanymi z nim wydatkami oraz projekt
planowanych przepływów finansowych ( cash flow ), informujący o wyjściu i
wejściu środków finansowych. Projekt przewidywanych rezultatów finansowych
oraz projekt przepływów finansowych powinien być wykonany na okres trzech
lat, z dokładnością do miesiąca dla pierwszego roku i kwartału dla dwóch
kolejnych lat. System księgowania i kontroli inwentaryzacyjnej powinien
być również przedstawiony w tej części biznes planu.

Punktem wyjścia do opracowania prognoz są informacje na temat sytuacji
finansowej firmy z okresu poprzedzającego opracowanie biznes planu, jednak
muszą być one uzupełnione określonymi założeniami co do przyszłości.
Założenia powinny uwzględniać koniunkturę gospodarczą, perspektywy rozwoju
sektora, przewidywany popyt na wyroby (usługi) firmy, inflacyjny wzrost
cen, kursy walut, stopy procentowe kredytów, politykę podatkową a także
cła wywozowe i przywozowe.

Założenia te powinny być spójne, sensowne , oparte na danych pochodzących
z wiarygodnych źródeł i możliwie do sprawdzenia.

Podstawowymi elementami planu finansowego są przede wszystkim:

Prognoza sprzedaży, gdzie informacja o dotychczasowej sprzedaży to bardzo
ważne zestawienie liczbowe, które musi się znajdować w każdym biznes
planie. Dane o sprzedaży potrzebne są do opracowania rachunku wyników,
przepływu gotówki oraz opłacalności przedsięwzięcia i jego rentowności.
Prognoza sprzedaży potrzebna jest także przy wycenie majątku firmy, w
dużym stopniu wpływa na decyzję banków, dotyczącą udzielania firmie
pożyczki.
Przy opracowywaniu prognozy sprzedaży należy wziąć pod uwagę własne
doświadczenia, jeżeli firma już prowadzi działalność i posiada stałe rynki
zbytu, oczekiwany dochód, pojemność rynku, pozycje konkurentów, sezonowość
sprzedaży w ciągu roku, cykl życia produktów oraz obecnych i potencjalnych
nabywców.

Prognoza kosztów, które stanowią wyrażone w pieniądzu niezbędne zużycie
środków rzeczowych oraz usług obcych, czasu pracy pracowników a także
niektóre wydatki odzwierciedlające zużycie związane z normalną
działalnością firmy w danym okresie. Ogół kosztów ponoszonych w danym
okresie dzieli się na:
• koszty uzyskania przychodów składające się z kosztów wytworzenia
produkcji sprzedanej, kosztów operacji finansowych, wartości sprzedanych
towarów w cenie zakupu oraz podatków i innych obciążeń przychodów,
• koszty i wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (np.
grzywny, kary wraz z odsetkami, odsetki od pożyczek przeterminowanych,
itp.)
Informacje o ponoszonych i zaplanowanych na przyszłość kosztach potrzebne
do określenia wyniku finansowego firmy. Pokazują czy działalność firmy
była w przeszłości efektywna i jakie rokowania na przyszłość. Wskazują
także jaki był kierunek i siła oddziaływania kosztów na wynik finansowy
oraz umożliwiają po wyodrębnieniu kosztów stałych i zmiennych, obliczenia
progu rentowności.

Rachunek wyników (zysków i strat), który pokazuje jak firma radzi sobie w
zakresie sprzedaży, kosztów i zyskowności oraz prezentuje elementy
składowe wyniku finansowego. Ukazuje i bada przychody oraz koszty ich
uzyskania w pewnych odstępach czasu, które wynikają z potrzeb lub
specyfiki firmy i mogą wynosić miesiąc, kwartał, rok,

Rachunek przepływów gotówki, który umożliwia ocenę sprawności finansowej
firmy z punktu widzenia generowania pieniędzy. Jego celem jest
zobrazowanie przepływu gotówki przez firmę, czyli uwzględnienie w rachunku
tych wszystkich zdarzeń gospodarczych, które powodują ruch pieniądza w
formie wpływów i wydatków pieniężnych,

Bilans jest dokumentem zawierającym zestawienie na określony moment stanu
majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania. Jest on
najważniejszym sprawozdaniem finansowym firmy, umożliwiającym prezentację
stanu jej gospodarki, a w szczególności stratę, obliczenie, w jakim
stosunku do kapitałów własnych ukształtował się zysk oraz jaki był ten
wskaźnik w stosunku do oprocentowania depozytów bankowych, uzyskanie
informacji o wartości własnego majątku firmy, odczytanie źródeł przychodów
pieniężnych oraz sposobów ich rozchodowania, obliczenie rentowności
sprzedaży, majątku ogółem, kapitału a także odczytanie czy
przedsiębiorstwo jest w stanie regulować na bieżąco swoje zobowiązania

Podobne prace

Do góry