Ocena brak

Strony i podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Pojęcie strony postępowania administracyjnego - Pierwsza norma mówi, że stroną będzie podmiot, którego „interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie". Druga zaś, że  stroną będzie podmiot, który „żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". W pierwszym przypadku istnieje podstawa prawna do wezwania do udziału w postępowaniu podmiotu będącego w nim stroną, a w przypadku drugim, w dacie żądania wniesionego do organu adm. pub. następuje wszczęcie postępowania.

Reprezentacja stronorgan ma obowiązek dopilnowania, ażeby strona była w postępowaniu należycie reprezentowana. Dbałość o to jest dyktowana na pewno względami społecznym, a czasem humanitarnymi, ale prowadzenie postępowania bez należytej prawnej reprezentacji strony będzie wyczerpywać znamiona przesłanki wznowienia postępowania.

Podmioty na prawach strony. Działają obok i niezależnie od strony. Posiadają tylko prawa procesowe. KPA wymienia:

A) Org. Społ.

- rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne, które muszą spełniać dwa warunki:

a) musi być to uzasadnione celami statutowymi organizacji

b) musi istnieć potrzeba obiektywna ochrony interesu społecznego. Organizacja społ. ma następujące prawa procesowe:

1.żądania wszczęcia postępowania,

2.dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny.

B) Prokurator stoi na straży praworządności. Przysługuje mu:

- prawo zwrócenia się do właściwego urzędu o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem,

- prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postep. i rozstrzygnięcie było zgodne z prawem,

- prawo do wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia

– sprzeciwu na drodze adm, i skargi na drodze sądowej, - prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub szczególne przewidują wznowienie postęp., stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę. Bada on tylko legalność a nie celowość wydania rozstrzygnięć.

C) RPO

Instytucję tę powołano w celu rozbudowania systemu gwarancji prawnych przestrzegania praw i wolności obywatelskich określonych w konstytucji i innych przepisach prawnych. Podobnie jak prokurator może:

- żądać wszczęcia postępowania ale tylko wtedy gdy zachodzi konieczność ochrony praw i wolności człowieka i obywatela,

- uczestniczyć w postępowaniu adm. na prawach przysługujących prokuratorowi,

- wnosić skargi do sądu adm,

Podobne prace

Do góry