Ocena brak

Stosunki międzynarodowe - test

Autor /Cintia Dodano /10.04.2011

 

 1. Teoria Heckschera-Ohlina tłumaczy występowanie korzyści komparatywnych różnicami w:

 1. zamożności pomiędzy krajami,

 2. poziomie technologii,

 3. wydajności pracy,

 4. żadna z powyższych.

 

 1. Handel określony jako wewnątrzgałęziowy jest charakterystyczny dla wymiany odbywającej się pomiędzy:

 1. krajami wysoko rozwiniętymi gospodarczo,

 2. krajami określanymi jako słabo rozwinięte gospodarczo,

 3. krajami tworzącymi Unię Celną,

 4. żadna z powyższych.

 

 1. Warunki konkurencji niedoskonałej sprzyjają:

 1. handlowi wewnątrzgałęziowemu,

 2. rozwojowi handlu międzygałęziowego,

 3. a i b,

 4. żadne z powyższych.

 

 1. W przypadku występowania korzyści ze skali produkcji specjalizacja będzie określona przede wszystkim przez ( w znacznym stopniu przez):

 1. wielkość kraju – przewagę będzie miał zawsze duży kraj,

 2. wielkość kraju nie będzie miała większego znaczenie, decydować będzie pierwszeństwo w rozpoczęciu produkcji danego dobra,

 3. przewagę technologiczną,

 4. przewagę w zarobkach,

 5. przewagę jaką daje wielkość (duży kraj),

 6. przewagę wynikającą z pierwszeństwa w rozpoczęciu produkcji danego dobra.

 

 1. Teoria korzyści komparatywnych wyjaśnia występowanie korzyści z handlu pomiędzy:

 1. krajami podobnymi jeżeli chodzi o wyposażenie w zasoby (czynniki) produkcji,

 2. krajami różniącymi się jeżeli chodzi o wyposażenie w zasoby (czynniki) produkcji,

 3. każdego przypadku wymiany międzynarodowej,

 4. specjalizacja będzie określana przez aktualne koszty komparatywne.

 

 1. Teoria korzyści komparatywnych wyjaśnia występowanie korzyści z:

 1. handlu międzygałęziowego,

 2. handlu wewnątrzgałęziowego,

 3. każdego przypadku wymiany międzynarodowej.

 

 1. Korzyści komparatywne będą określane przez:

 1. relacje w poziomie płac między krajami,

 2. relacje w nakładach pracy między krajami,

 3. relacje w nakładach pracy i poziomie płac między krajami,

 4. relacje pomiędzy tempem wzrostu płac w poszczególnych krajach.

 

 1. Który z poniższych warunków musi być spełniony aby handel międzynarodowy przynosił korzyści obu partnerom (model 2 kraje):

 1. jeden kraj musi produkować jedno dobro taniej od drugiego kraju,

 2. jeden kraj misi mieć jedno dobro tańsze i drugie droższe od drugiego kraju,

 3. muszą występować różnice w poziomie płac między tymi krajami,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi,

 5. jeden kraj nie może produkować wszystkich dóbr taniej.

 

 1. Transfer kapitału z kraju A do B prowadzi do:

 1. spadku stopy procentowej w A i wzrostu w B,

 2. wzrostu stopy procentowej w A i spadku w B,

 3. spadku stopy procentowej w obu krajach,

 4. wzrostu stopy procentowej w obu krajach.

 

 1. Transfer siły roboczej z kraju A do B:

 1. jest korzystny dla pracodawców w A,

 2. jest korzystny dla pracodawców w B,

 3. jest korzystny dla robotników w A i B,

 4. żadna z powyższych.

 

 1. Jeżeli siła robocza przepływa z kraju A o niskich płacach do kraju B o wysokich płacach, to:

 1. płace w A wzrosną, a w B spadną: będzie to korzystne dla pracodawców w kraju B,

 2. płace w B wzrosną, a w A spadną: będzie to korzystne dla pracowników w obu krajach,

 3. tego typu transfer siły roboczej nie wpływa na relacje płac ale korzyści odniosą pracodawcy w obu krajach.

 

 1. Korzyści z Unii Celnej polegają główne na:

 1. zwiększeniu konkurencyjności zagranicznej,

 2. zwiększeniu konkurencyjności wewnętrznej,

 3. przesunięciu popytu z dóbr zagranicznych na krajowe,

 4. żadne z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Strefa wolnego handlu tym różni się od Unii Celnej, że:

 1. strefa wolnego handlu jest pojęciem szerszym, obejmuje nie tylko politykę celną,

 2. Unia Celna znosi cło wewnątrz Unii, ale pozostawia jej członkom możliwość dowolnego ustawienia stawek celnych wobec krajów trzecich,

 3. strefa wolnego handlu pozostawia członków strefy wolny wybór

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Strefa wolnego handlu tym różni się od Unii Celnej, że:

 1. strefa wolnego handlu obejmuje eliminację wszystkich środków ochrony w obrocie wewnętrznym, Unia Celna tylko cła,

 2. w strefie wolnego handlu każde państwo utrzymuje własny system celny, w Unii Celnej system ochrony wobec krajów trzecich jest ujednolicony (wspólny),

 3. w Unii Celnej każde państwo utrzymuje własny system celny, w strefie wolnego handlu system ochrony wobec krajów trzecich jest ujednolicony (wspólny),

 4. żadna z powyższych odpowiedzi,

 

 1. Efekt przesunięcia handlu (trade division efect) to:

 1. zmiana kierunku handlu spowodowana różnym tempem wzrostu gospodarczego różnych krajów,

 2. spadek obrotów handlowych spowodowany recesją w jednym kraju lub grupie krajów,

 3. zmiany kierunku handlu spowodowane nałożeniem wysokich ceł przez jeden z krajów,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Efekt kreacji handlu to:

 1. wzrost handlu spowodowany poprawą koniunktury,

 2. wzrost dochodu spowodowany wzrostem obrotów handlowych,

 3. wzrost handlu spowodowany obniżeniem ceł lub innych ograniczeń w handlu,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Dewaluacja:

 1. zmniejsza poziom płac realnych,

 2. zwiększa poziom płac realnych (lub kraju dewaluującego swoją walutę),

 3. nie ma wpływu na poziom płac realnych, zmniejsza tylko poziom płac nominalnych,

 4. w zależności od warunków może być odpowiedz i a i b.

 

 1. Aprecjacja waluty krajowej:

 1. zmniejsza poziom płac realnych,

 2. zwiększa poziom płac realnych,

 3. nie ma wpływu na poziom płac realnych, zmniejsza tylko poziom płac nominalnych,

 4. nie ma wpływu na poziom płac realnych, zwiększa tylko poziom płac nominalnych.

 

 1. Deprecjacja waluty krajowej:

 1. zmniejsza poziom płac realnych,

 2. zwiększa poziom płac realnych,

 3. nie ma wpływu na poziom płac realnych, zmniejsza tylko poziom płac nominalnych.

 

 1. 01.03. za 1 zł kupujemy 70 $, a 15.03. za 1 zł kupujemy tylko 65 $. To:

 1. złotówka uległa deprecjacji wobec dolara,

 2. złotówka uległa aprecjacji wobec dolara,

 3. dolar uległ deprecjacji wobec złotówki,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. W roku t w ciągu 1 godz. pracy w kraju A można było wyprodukować 5 odbiorników TV albo 10 rowerów, a w kraju B 6 odbiorników TV albo 14 rowerów. W roku n+5 wydajność pracy w kraju A zwiększyła się o 50% a w kraju B o 40%. Jednocześnie kraj B przeprowadził dewaluacje swojej waluty o 30%. W roku n+5:

 1. kraj A będzie się specjalizował w produkcji rowerów a B w produkcji TV,

 2. kraj A będzie się specjalizował w produkcji TV a B w produkcji rowerów,

 3. kraj B będzie się specjalizował w produkcji obu dóbr,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Jeżeli ma miejsce deprecjacja DM względem wszystkich walut za wyjątkiem PLN (stabilny kurs PLN względem DM i innych walut) oznacza, że:

 1. wystąpi skłonność do przesuwania polskiego eksportu z rynku niemieckiego na inne rynki,

 2. wystąpi skłonność do przesuwania polskiego eksportu na rynek niemiecki,

 3. nie będzie to miało bezpośredniego wpływu na nasz eksport,

 

 1. W długim okresie jedynym skutkiem dewaluacji będzie wzrost cen; dewaluacja zwiększa możliwości eksportowe kraju. Twierdzenie to jest:

 1. bezwzględnie fałszywe,

 2. bezwzględnie prawdziwe,

 3. raczej fałszywe, ponieważ dewaluacja zwiększa na ogół podaż dóbr określanych jako handlowe,

 4. raczej prawdziwe, ponieważ dewaluacja zmniejsza na ogół podaż dóbr określanych jako handlowe.

 

 1. Wzrost inwestycji na ogół:

 1. nie ma wpływu na bilans płatniczy,

 2. pogarsza sytuację w bilansie płatniczym,

 3. polepsza sytuację w bilansie płatniczym.

 

 1. W przypadku utrzymania się nadwyżki w bilansie płatniczym i presji inflacyjnej korzystne jest:

 1. obniżenie stopy procentowej,

 2. przeprowadzenie dewaluacji waluty krajowej,

 3. zmniejszenie krajowej absorpcji,

 4. przeprowadzenie rewaluacji.

 

 1. Zwiększenie podaży pieniądza doprowadzi z reguły do:

 1. poprawy sytuacji w bilansie płatniczym,

 2. pogorszenia sytuacji w bilansie płatniczym,

 3. trudno powiedzieć – obie odpowiedzi są jednakowo prawdopodobne,

 4. wzrost podaży pieniądza nie ma istotnego wpływu na stan bilansu płatniczego.

 

 1. Nadwyżka bilansu płatniczego:

 1. zwiększa presję inflacyjną,

 2. zmniejsza presję inflacyjną

 3. zmniejsza presję inflacyjną przy małym poziomie rezerw dewizowych i zwiększa przy wysokim poziomie rezerw dewizowych,

 4. nie ma wpływu na inflację.

 

 1. Przy nadwyżce w bilansie płatniczym i presji inflacyjnej korzystne jest:

 1. obniżenie stopy procentowej,

 2. zmniejszenie krajowej absorpcji,

 3. przeprowadzenie rewaluacji,

 4. przeprowadzenie dewaluacji,

 

 

 

 

 1. Przy nadwyżce w bilansie płatniczym i presji inflacyjnej korzystne jest:

 1. podniesienie stopy procentowej przez Bank Centralny,

 2. obniżenie stopy procentowej przez Bank Centralny,

 3. nie koncentrować się na zmianach stopy procentowej, wystarczy zwiększyć absorpcję (poziom wydatków), ?

 4. najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie przeprowadzenie rewaluacji.

 

 1. Jeżeli występuje deficyt bilansu płatniczego i inflacja, to właściwa polityka gospodarcza powinna polegać na:

 1. zmniejszeniu absorpcji i dążeniu do stabilizacji kursu waluty,

 2. zwiększeniu absorpcji i przeprowadzeniu dewaluacji waluty,

 3. zmniejszeniu absorpcji i przeprowadzeniu dewaluacji,

 

 1. Jeżeli występuje deficyt bilansu płatniczego i inflacja, to polityka gospodarcza:

 1. dąży do obniżenia produktu krajowego,

 2. dąży do podniesienia produktu krajowego,

 3. dąży się do zwiększenia oszczędności prywatnych i rządowych,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Zwiększenie podaży pieniądza doprowadzi z reguły do:

 1. poprawy sytuacji w bilansie płatniczym,

 2. pogorszenia sytuacji w bilansie płatniczym,

 3. wzrostu podaży pieniądza nie ma istotnego wpływu na bilans płatniczy,

 4. trudno powiedzieć – obie możliwości są jednakowo prawdopodobne.

 

 1. Nadwyżka w bilansie płatniczym:

 1. zwiększa podaż pieniądza w kraju,

 2. zmniejsza podaż pieniądza w kraju,

 3. na ogół nie ma bezpośredniego wpływu na obieg pieniądza.

 

 

 1. Przyjmuje się, że bilans płatniczy jest dodatni jeżeli:

 1. eksport dóbr i usług jest większy od importu,

 2. rośnie kurs waluty danego kraju,

 3. rosną rezerwy walutowe Banku Centralnego danego kraju,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Dodatni bilans płatniczy:

 1. zwiększa presję inflacyjną,

 2. zmniejsza presję inflacyjną,

 3. nie ma związku pomiędzy nadwyżką bilansu płatniczego a inflacją.

 

 1. Przyjmuje się, że bilans płatniczy jest ujemny jeżeli:

 1. eksport dóbr i usług jest mniejszy od importera,

 2. spada kurs waluty danego kraju,

 3. ma miejsce zmniejszenie poziomu rezerw dewizowych sektora bankowego danego kraju,

 4. rosną rezerwy walutowe Banku Centralnego danego kraju,

 5. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Jeżeli bilans płatniczy jest ujemny należy:

 1. obniżyć stopę procentową,

 2. podnieść stopę procentową,

 3. obniżyć podatki,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Bilans handlowy jest ujemny gdy:

 1. import towarów i usług jest większy niż eksport,

 2. zmniejszają się rezerwy walutowe,

 3. spada kurs waluty krajowej,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Deficyt bilansu płatniczego oznacza, że:

 1. podaż pieniądza w kraju będzie prawdopodobnie malała,

 2. podaż pieniądza w kraju będzie prawdopodobnie rosła,

 3. w zależności od przyjętego systemu kursowego deficyt bilansu płatniczego może doprowadzić zarówno do wzrostu jak i do spadku podaży pieniądza.

 4. deficyt bilansu płatniczego nie ma na ogół wpływu na podaż pieniądza.

 

 1. Bilans płatniczy na ogół ulega poprawie jeżeli:

 1. ma miejsce wzrost inwestycji,

 2. ma miejsce wzrost oszczędności prywatnych,

 3. ma miejsce spadek oszczędności rządowych (sektora rządowego),

 4. odpowiedz a i b

 

 1. Bilans płatniczy na ogół ulega pogorszeniu jeżeli:

 1. ma miejsce wzrost inwestycji,

 2. ma miejsce wzrost oszczędności prywatnych,

 3. ma miejsce spadek oszczędności rządowych (sektora rządowego),

 4. odpowiedz a i b

 

 1. Wzrost oszczędności prywatnych na ogół:

 1. nie ma wpływu na bilans płatniczy,

 2. pogarsza sytuację w bilansie płatniczym,

 3. poprawia sytuację w bilansie płatniczym.

 

 1. Transakcje typu Forward mogą zabezpieczyć importera przed:

 1. skutkami aprecjacji waluty obcej, (lub deprecjacji waluty krajowej)

 2. skutkami deprecjacji waluty obcej,

 3. odpowiedz a i b.

 

 1. Transakcje typu Forward zabezpieczają przed:

 1. spadku kursu waluty kontrahenta zagranicznego,

 2. spadkiem kursu naszej waluty,

 3. zmianami w stopach procentowych waluty kontraktu,

 4. odpowiedz a i b.

 

 1. Transakcje typu Forward mogą zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi ruchami kursu walutowego:

 1. kupującego dewizy (importera),

 2. sprzedającego dewizy (eksportera),

 3. odpowiedz a i b.

 

 1. Jeżeli jesteśmy importerem, kupno waluty zagranicznej na rynku na rynku Forward zabezpiecza nas przed:

 1. spadkiem kursu waluty zagranicznej,

 2. spadkiem kursu waluty krajowej,

 3. odpowiedz a i b,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Jeżeli kupuję walutę X w kraju, gdzie jej kurs jest względnie niski i sprzedaję w kraju, gdzie jej kurs jest względnie wysoki, to:

 1. spekuluję,

 2. przeprowadzam transakcję arbitrażową,

 3. przeprowadzam transakcję zabezpieczającą typu Hedżing.

 

 1. Jeżeli stopa procentowa od depozytu w DM wynosi 1 %, od USD 3%, kurs Forward DM 2,00 a kurs spot DM/USD 1,98 to:

 1. należy inwestować w DM,

 2. należy inwestować w USD,

 3. opłacalność inwestycji jest taka sama.

 

 1. Efektywna stopa protekcji to:

 1. taki poziom ochrony celnej, przy którym producent krajowy ma wyraźną przewagę konkurencyjną nad importerem,

 2. poziom ochrony celnej wyrównujący warunki konkurencyjne producenta krajowego i importera,

 3. system chroniący w równym stopniu producentów dóbr końcowych i komponentów

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Ile wynosi efektywna stopa protekcji jeżeli udział importowanych komponentów w wartości produktu wynosi 50%, cło na te komponenty 40%, a cło na dobro finalne 20%:

 1. 10%,

 2. 50%,

 3. 0 %,

 4. 10%.

 

 1. Jeżeli kraj A wprowadza cła importowe, ceny towarów importowanych wzrosną, doprowadzi to do pogorszenia taryf. Twierdzenie to jest:

 1. prawdziwe tylko w przypadku kraju dużego,

 2. prawdziwe tylko w przypadku kraju małego,

 3. bezwzględnie prawdziwe,

 4. bezwzględnie fałszywe.

 

 1. Jeżeli kraj A wprowadza cła importowe, ceny towarów importowanych wzrosną, doprowadzi to do pogorszenia terms of trade. Twierdzenie to jest:

 1. prawdziwe tylko w przypadku kraju dużego,

 2. prawdziwe tylko w przypadku kraju małego,

 3. bezwzględnie prawdziwe,

 4. bezwzględnie fałszywe.

 

 1. Jeżeli kraj A wprowadzi cła importowe, ceny towarów importowych wzrosną doprowadzi to do pogorszenia terms of trade kraju. Twierdzenie to jest:

 1. prawdziwe tylko w przypadku kraju dużego,

 2. prawdziwe tylko w przypadku kraju małego,

 3. bezwzględnie prawdziwe,

 4. bezwzględnie fałszywe.

 

 1. Incydencja ceł oznacza:

 1. eksporterzy otrzymują zwrot ceł zapłaconych przy imporcie komponentów używanych przez nich do produkcji dóbr eksportowych,

 2. kraj eksportujący podnosi własne cła w reakcji na cła wprowadzone przez importera,

 3. importerzy otrzymują częściowy zwrot zapłaconego cła (np. w formie obniżonych podatków),

 4. eksporterzy obniżają ceny towarów w celu „obejścia” naszych ceł,

 5. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Incydencja ceł następuje gdy:

 1. opłata celna od jednego towaru jest sumą opłat celnych komponentów z których zbudowany jest towar,

 2. część opłaty celnej zostaje zwrócona importerowi z powodu dokonanych przez niego poprzednich eksportów,

 3. eksporter podnosi ceny na skutek obniżenia przez nas stawek celnych,

 4. eksporter obniża ceny na skutek wprowadzenia przez nas cla.

 

Cło specyficzne – to cło obliczane od ilości importowanego towaru.

 

 1. Klauzula najwyższego uprzywilejowania oznacza:

 1. przyznanie specjalnych preferencji krajowi, który ją otrzymał,

 2. zobowiązanie do traktowania towaru danego kraju tak jak towarów producentów krajowych,

 3. wyeliminowanie wszystkich obciążeń celnych wobec importu z kraju, który otrzyma KNU,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Jedną z podstawowych korzyści z integracji jest:

 1. zwiększenie konkurencji wewnątrz ugrupowania,

 2. zmniejszenie konkurencji wewnątrz ugrupowania (lub/i prowadzenia wspólnej polityki gospodarczej w ramach ugrupowania),

 3. zmniejszenie konkurencji zagranicznej,

 4. możliwość prowadzenia wspólnej polityki gospodarczej.

 

 

 1. Wprowadzenie ceł prowadzi do:

 1. zwiększenia wynagrodzenia czynnika produkcji, który w danym kraju występuje we względnej obfitości,

 2. zwiększenia wynagrodzenia względnie rzadkiego czynnika produkcji,

 3. zwiększenia wynagrodzenia obu czynników produkcji,

 4. zmniejszenie wynagrodzenia obu czynników produkcji.

 

 1. Wprowadzenie ograniczeń ilościowych (kontyngentów) doprowadzi do:

 1. wzrostu cen wewnętrznych na skutek podniesienia cen przez eksporterów,

 2. wzrostu cen wewnętrznych niezależnie od reakcji eksporterów,

 3. obniżenia cen przez producentów,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 

 1. Ograniczenia ilościowe (kontyngent importowy) prowadzi do:

 1. obniżenia cen przez firmy eksportujące na dany rynek,

 2. podwyższenia cen przez firmy eksportujące na dany rynek,

 3. obniżenia cen przez producentów krajowych,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Ograniczenia ilościowe (kontyngenty) w porównaniu z cłami:

 1. zwiększają bardziej dochody producentów,

 2. zwiększają bardziej dochody państwa,

 3. zwiększają bardziej dochody państwa ale w mniejszym stopniu dochody producenta,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Cło fiskalne to:

 1. cło nakładane na dobra nie produkowane w kraju,

 2. specjalne wysokie cło nakładane na niektóre towary,

 3. specjalne wysokie cło nakładane w przypadku występowania wysokiego deficytu bilansu handlowego (lub deficytu budżetowego),

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Jako cło fiskalne określa się:

 1. nadzwyczajne cło nakładane w przypadku występowania deficytu budżetowego,

 2. cło nakładane na import z kraju, który wprowadził wyższe cła na nasz eksport,

 3. cło wyższe od przyjętego zgodnie z zasadami KNU,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Subwencja wypłacana eksporterowi obciąża:

 1. konsumenta w kraju eksportującym,

 2. konsumenta w kraju importującym,

 3. podatnika w kraju eksportującym,

 4. odpowiedz a i c.

 

 1. Koszty subwencji eksportowej ponosi:

 1. konsument w kraju eksportującym,

 2. podatnik w kraju eksportującym,

 3. producent w kraju importera,

 4. wszystkie powyższe odpowiedzi,

 5. podatnik w kraju importującym,

 6. tylko b i c.

 

 1. Teoria parytetu siły nabywczej w wersji względnej stwierdza, że:

 1. relatywne zmiany w kursach walut są skutkiem relatywnych zmian w poziomie cen w danym kraju,

 2. zmiany w relacji w poziomach cen pomiędzy krajami są skutkiem relatywnych zmian w kursach odpowiednich walut,

 3. zmiany w sile nabywczej walut są proporcjonalne do relatywnego tempa wzrostu dochodu narodowego danych krajów.

 

 1. Przejście ze stanu autarkii do gospodarki otwartej doprowadzi najprawdopodobniej do:

 1. w krótkim okresie do spadku płac we wszystkich sektorach,

 2. w długim okresie do wzrostu płac we wszystkich sektorach gospodarki,

 3. i w długim i krótkim okresie do zróżnicowania płac pomiędzy sektorami.

 

 1. W przypadku występowania zewnętrznych korzyści skali największe korzyści z handlu odniesie prawdopodobnie (założenie – wolny handel):

 1. firma największa,

 2. firma, która najwcześniej rozwinęła produkcję dobra będącego przedmiotem handlu,

 3. firma z największego kraju,

 4. firma, która będzie w stanie w przyszłości osiągnąć najniższe koszty produkcji.

 

 1. Które z poniższych twierdzeń jest najbliższe realiom:

 1. wielkość kraju nie ma wpływu na wielkość korzyści osiągniętych z wymiany międzynarodowej,

 2. poziom rozwoju gospodarczego kraju nie ma wpływu na wielkość korzyści osiągniętych z wymiany międzynarodowej,

 3. i wielkość i poziom rozwoju gospodarczego na ogół mają wpływ na wielkość korzyści z wymiany międzynarodowej, nie jest to jednak argument obalający zasadę korzyści komparatywnych,

 4. i wielkość i poziom rozwoju gospodarczego na ogół mają wpływ na wielkość korzyści z wymiany międzynarodowej, zasada korzyści komparatywnych ma znaczenie tylko jako teoria.

 

 1. Określenie, że A jest short w dolarach oznacza, że:

 1. A kupuje dolary,

 2. A ma zobowiązania dolarowe, których nie można pokryć,

 3. A ma większe zobowiązania niż wierzytelności w dolarach,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 1. Określenie, że A jest short w dolarach oznacza:

 1. A poszukuje sprzedawcy dewizy dolarowej,

 2. A zgłasza duży popyt na dolary,

 3. A ma większe należności niż zobowiązania,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Określenie, że A jest long w dolarach oznacza, że:

 1. A sprzedaje dolary,

 2. A ma zobowiązania dolarowe, których nie możemy pokryć,

 3. A ma większe zobowiązania niż wierzytelności w dolarach,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

 1. Ograniczenia ilościowe:

 1. zwiększają bardziej niż cła dochody budżetowe,

 2. zwiększają mniej niż cła dochody budżetowe,

 3. zwiększają dochody budżetowe tylko wtedy, jeżeli rosną ceny wewnętrznego wprowadzeniu tych ograniczeń,

 4. żadna z powyższych możliwości.

 

 1. Jeżeli przewiduję, że kurs DM w stosunku do USD wzrośnie, to powinienem:

 1. utrzymać pozycję short (krótką) w DM

 2. utrzymać pozycję long (długą) w DM,,

 3. utrzymać pozycję zamkniętą w DM,

 4. żadna z powyższych możliwości.

 

 1. Przyjmuje się, że bilans płatniczy jest ujemny, jeżeli:

 1. spada kurs waluty danego kraju,

 2. import kapitału jest większy od eksportu kapitału,

 3. rośnie zadłużenie zagraniczne naszego kraju,

 4. żadna z powyższych możliwości.

 

 1. Jeśli bilans płatniczy jest ujemny i występuje presja inflacyjna, to należy:

 1. zmniejszyć stopę wzrostu gospodarczego podnosząc stopę procentową i obniżając podatki,

 2. tak jak w a, ale dodatkowo wskazana jest rewaluacja waluty,

 3. zwiększyć stopę wzrostu zmniejszając podatki i obniżając stopę procentową,

 4. tak jak w c, ale dodatkowo jest wskazana niewielka dewaluacja.

 

 1. Korzyści z integracji gospodarczej polegają w znacznym stopniu na:

 1. zwiększeniu konkurencji wewnątrz ugrupowania,

 2. ograniczeniu konkurencji z zewnątrz ugrupowania,

 3. możliwości prowadzenia wspólnej polityki gospodarczej,

 4. wszystkie powyższe możliwości.

 

 1. Transfer siły roboczej z kraju A do B jest korzystny dla:

 1. pracodawców (przedsiębiorców) i pracobiorców w A,

 2. pracobiorców (robotników) w A i w B,

 3. pracobiorców w A i pracodawców w B,

 4. jest generalnie korzystny dla A, trudno powiedzieć czy jest korzystny dla B.

 

 1. W warunkach wspólnego obszaru walutowego skuteczność polityki pieniężnej krajów członkowskich:

 1. rośnie,

 2. maleje,

 3. utworzenie takiego obszaru nie ma wpływu na skuteczność polityki pieniężnej.

 

 1. Aby poprawić sytuacje w bilansie płatniczym należy (saldo ujemne):

 1. zwiększyć inwestycje,

 2. zmniejszyć inwestycje,

 3. zmiany w poziomie inwestycji nie mają jednoznacznego wpływu na bilans płatniczy.

 

 1. Efekt kreacji handlu to:

 1. wzrost handlu spowodowany poprawą koniunktury,

 2. wzrost dochodu spowodowany wzrostem obrotów handlowych,

 3. wzrost handlu spowodowany obniżeniem ceł lub innych ograniczeń w handlu,

 4. żadna z powyższych możliwości.

 

 1. Korzyści z integracji polegają między innymi na:

 1. ograniczeniu konkurencji zagranicznej,

 2. ograniczeniu konkurencji wewnątrz ugrupowania i możliwości prowadzenia wspólnej polityki gospodarczej w ramach ugrupowania.

 3. zwiększeniu konkurencji wewnątrz ugrupowania,

 4. i a i b.

 

 1. Kraj będzie odnosił korzyści z wymiany tylko wtedy, kiedy będzie produkował niektóre dobra taniej a inne drożej od konkurentów – twierdzenie to jest:

 1. fałszywe,

 2. prawdziwe,

 3. prawdziwe tylko w przypadku krajów dużych,

 4. prawdziwe tylko w przypadku krajów małych.

 

 1. Występowanie handlu określanego jako wewnątrzgałęziowy może być wyjaśnione:

 1. różnicami w kosztach komparatywnych,

 2. różnicami w kosztach absolutnych,

 3. silnym zróżnicowaniem poziomu rozwoju gospodarczego partnerów,

 4. występowaniem korzyści ze skali produkcji.

 

 

 

 

 

 1. Zmiany w układzie korzyści komparatywnych mogą być określane przez:

 1. zmiany w zasobach,

 2. zmiany w technologii,

 3. zmiany w kursach walut,

 4. wszystkie powyższe możliwości,

 5. tylko a i b.

 

 1. Cło najczęściej:

 1. poprawia sytuację eksporterów z kraju, który cło wprowadził,

 2. pogarsza sytuację tych eksporterów,

 3. wprowadzenie ceł nie ma wpływu na sytuację eksporterów.

 

 1. Przejście ze stanu autarkii do stanu wolnego handlu doprowadzi najprawdopodobniej do:

 1. wzrostu plac we wszystkich sektorach gospodarki,

 2. wzrostu plac w sektorach eksportowych i spadku w konkurujących z importerem,

 3. początkowo do spadku a następnie do wzrostu płac we wszystkich sektorach,

 4. w takiej sytuacji zmiany w poziomie płac są trudne do przewidzenia.

 

 1. Cło fiskalne to:

 1. cło obliczane od ilości importowanego towaru,

 2. cło importowe nakładane na towary nie produkowane w kraju,

 3. nadzwyczajne, wysokie cło nakładane przez Ministerstwo Finansów,

 4. żadne z powyższych.

 

 1. Jeżeli cło nominalne na dobra finalne wynosi 50%, cło na importowane komponenty wynosi 25% a udział tych komponentów w wartości dobra finalnego wynosi 50% to efektywna stopa produkcji (ESP) wynosi:

 1. 75%,

 2. 25%,

 3. 2%,

 4. 25%,

 5. 75%,

 6. 2%.

 

 1. Przyznanie Klauzuli Największego Uprzywilejowania (KNU) oznacza:

 1. wyeliminowanie wszystkich ceł wobec importu z kraju, który otrzymał KNU,

 2. zobowiązanie do traktowania importu z tego kraju tak, jak producentów krajowych,

 3. obniżenie wszystkich ceł na import z tego kraju, który KNU otrzymał, do poziomu takiego samego, jaki miał dotychczas kraj o najniższych cłach,

 4. żadna z powyższych możliwości.

 

 1. Jeżeli przewiduję, że kurs DM w stosunku do USD spadnie, to powinienem:

 1. utrzymać pozycję short (krótką) w DM,

 2. utrzymać pozycję long (długą) w DM,

 3. utrzymać pozycję zamkniętą w DM,

 4. żadna z powyższych możliwości.

 

 1. Jako efekt przesunięcia określa się:

 1. zmiany kierunków handlu krajów tworzących strefę wolnego handlu,

 2. zwiększenie obrotów handlowych wewnątrz Unii Celnej,

 3. zmniejszenie obrotów handlowych z krajami, które pozostały poza Unią Celną,

 4. żadne z powyższych.

 

 1. Znaczny napływ kapitału z zagranicy do kraju A doprowadzi do:

 1. wystąpienia presji inflacyjnej,

 2. wystąpienia presji deflacyjnej,

 3. zmniejszenia deficytu budżetowego,

 4. zwiększenia deficytu budżetowego,

 5. żadna z powyższych nie jest zbyt prawdopodobna.

 

 1. W przypadku ujemnego salda bilansu płatniczego wskazane jest:

 1. zmniejszenie deficytu budżetowego,

 2. zwiększenie deficytu budżetowego,

 3. zmiany w wysokości deficytu budżetowego nie mają jednoznacznego wpływu na bilans płatniczy,

 4. zwiększenie inwestycji.

 

 1. Jeżeli cło nominalne na dobra finalne wynosi 15%, cło na importowane komponenty wynosi 30% a udział tych komponentów w wartości dobra finalnego wynosi 40% to efektywna stopa produkcji (ESP) wynosi:

 1. 20%,

 2. 10%,

 3. 5%,

 4. 20%

 5. 10%,

 6. 5%.

 

 1. Wprowadzenie subwencji eksportowej na ogół:

 1. obniża cenę krajową (na rynku wewnętrznym) towaru eksportowego,

 2. podwyższa cenę krajową tego towaru,

 3. wprowadzenie subwencji eksportowych nie ma wpływu na ceny wewnętrzne.

 

 

**********************************************************

 1. Handel zagraniczny jest charakterystyczny dla sytuacji, w której:

 1. występują korzyści ze skali produkcji

 2. występuje znaczne zróżnicowanie w poziomie wydajności pracy partnerów

 3. występuje znaczne zróżnicowanie w wyposażeniu w czynniki produkcji partnerów

 4. występują znaczne różnice w wielkości gospodarek partnerów

 5. żadne z powyższych odpowiedzi

 

 1. Kraj A produkuje dwa towary, oba znacznie taniej od kraju B. W takiej sytuacji korzystny handel między tymi krajami będzie możliwy jeżeli:

 1. kraj B wprowadzi ochronę celną na jeden z tych towarów

 2. kraj B wprowadzi dewaluację swojej waluty

 3. kraj B dopuści do aprecjacji swojej waluty

 4. po podjęciu wymiany kraj B będzie tylko importował, co doprowadzi do spadku stawki płac w tym kraju i prawdopodobnie cen co poprawi jego konkurencyjność

 5. żadne z powyższych odpowiedzi

 

 1. Kraj A kończy z polityką autarki gospodarczej. Podstawowy czynnik produkcji – praca jest mało mobilny. W takiej sytuacji:

 1. wzrośnie zróżnicowanie płac w tym kraju

 2. zmniejszy się zróżnicowanie płac w tym kraju

 3. nie będzie to miało wpływu na zróżnicowanie płac, wzrośnie tylko przeciętny poziom płac

 4. nie będzie to miało wpływu na zróżnicowanie płac, spadnie tylko przeciętny poziom płac

 

 1. Cło importowe może poprawić sytuację eksporterów jeżeli:

 1. jest to cło specyficzne

 2. panują warunki zbliżone do wolnej konkurencji

 3. występują wyraźne korzyści ze skali produkcji w gałęzi chronionej cłem

 4. cło nie jest nałożone na artykuły będące przedmiotem eksportu

 

 1. Przyznanie Klauzuli Najwyższego Uprzywilejowania KNU przez kraj A krajowi B oznacza:

 1. wyeliminowanie wszystkich barier celnych w kraju A wobec importu z B

 2. zobowiązanie do traktowania importu z kraju B tak jak towarów producentów krajowych

 3. zobowiązanie A do automatycznego obniżania stawek celnych na import z B do poziomu ceł na import z kraju, który ma aktualnie niższe stawki

 4. zobowiązanie kraju A do traktowania importu z kraju B w sposób specjalny, uzgodniony w umowie o przyznanie KNU

 

 1. Ile wynosi efektywna stopa protekcji ESP jeśli udział części (komponentów) z importu w wartości produkcji finalnej wynosi 20%, cło na te komponenty 40%, a cło na dobro finalne 20%.

ESP = + 15%

 

7. Koszty subwencji eksportowej ponosi:

 1. podatnik w kraju subwencjonującym eksport

 2. producent w kraju importującym, konkurujący z subwencjonowanym importem

 3. podatnik w kraju importującym subwencjonowane towary

 4. konsument w kraju importującym subwencjonowane towary

 5. a i b

 6. a i c

 

 1. Przez efekt przesunięcia handlu po powstaniu unii celnej rozumie się:

 1. zmniejszenie importu z krajów które pozostały poza unią

 2. zmniejszenie importu od tańszych producentów spoza unii i zwiększenie od droższych z unii

 3. zmniejszenie importu od droższych producentów spoza unii i zwiększenie od tańszych, którzy weszli do unii

 4. zmianę struktury handlu pomiędzy krajami tworzącymi unię po powstaniu unii

 

 1. Przyjmuje się, że bilans płatniczy kraju jest ujemny jeżeli:

 1. import dóbr i usług jest większy od eksportu

 2. import kapitału jest większy od eksportu kapitału

 3. deficyt w bilansie obrotów kapitałowych jest mniejszy od deficytu bilansu obrotów bieżących

 4. nadwyżka w bilansie obrotów kapitałowych jest mniejsza od deficytu bilansu obrotów bieżących

 

 1. Napływ kapitału z zagranicy:

 1. działa deflacyjnie

 2. działa raczej proinflacyjnie

 3. zmniejsza deficyt budżetowy

 4. poprawia sytuację w bilansie obrotów bieżących

 5. c i d

 

 1. Oczekiwana jest aprecjacja DM do $. Dysponuję wolnymi środkami w wysokości 100 tys. DM, w takiej sytuacji powinienem:

 1. przyjąć pozycję long w DM

 2. przyjąć pozycję long w $

 3. trudno powiedzieć – informacja taka nie jest wystarczająca dla podjęcia racjonalnej decyzji

 

 1. Mam podpisany kontakt eksportowy do Niemiec płatny w DM. Po podpisaniu kontraktu kurs DM w stosunku ZLP uległ deprecjacji. W takiej sytuacji, przy braku zabezpieczenia:

 1. mój zysk z transakcji będzie niższy od oczekiwanego (skalkulowanego w kontrakcie)

 2. mój zysk z transakcji będzie wyższy od oczekiwanego

 3. trudno powiedzieć – to zależy od zmiany kursu DM w stosunku do EURO

 

 1. W sytuacji niskiej inflacji i wysokiego deficytu w bilansie obrotów bieżących dla przywrócenia równowagi wewnętrznej i zewnętrznej należy:

 1. zwiększyć podatki, podnieść stopę procentową i doprowadzić do deprecjacji waluty

 2. zwiększyć podatki, podnieść stopę procentową i doprowadzić do aprecjacji waluty

 3. zmniejszyć podatki, obniżyć stopę procentową i doprowadzić do deprecjacji waluty

 4. zmniejszyć podatki, obniżyć stopę procentową i doprowadzić do aprecjacji waluty

 

 1. Mam podpisany kontrakt importowy z Niemiec na 1 mln DM płatny za 6 miesięcy, dla zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym mogę:

 1. sprzedać forward 6 miesięcy 1 mln DM

 2. kupić forward 6 miesięcy 1 mln DM

 3. pożyczyć w banku 1 mln DM i sprzedać je natychmiast forward 6 miesięcy

 4. może być a i c

 

 1. Dodatni bilans płatniczy jest korzystny dla kraju:

 1. zawsze

 2. jeżeli występuje presja inflacyjna

 3. jeżeli występuje presja deflacyjna (jest wys

Podobne prace

Do góry