Ocena brak

Stosunki między rodzicami a dziećmi

Autor /Cibor Dodano /21.02.2012

 

przepisy dotyczące stosunków między rodzicami a dziećmi obejmują trzy grupy zagadnień - nazwisko dziecka, wzajemne prawa i obowiązki rodziców i dzieci oraz władzę rodzicielska;

A) nazwisko dziecka:

- podstawą norm dotyczących nazwiska jest zasada dobra dziecka, zasada równouprawnienia dzieci poza małżeńskich z dziećmi urodzonymi w czasie trwania małżeństwa, przepisy różnią się w zależności od sytuacji:

a) dzieci wspólne małżonków:

- dziecko, którego domniemanym ojcem jest małżonek matki nosi jego nazwisko, chyba, że małżonkowie zadecydują o nadaniu nazwiska matki, oświadczenie takie składane jest równocześnie z oświadczeniami dotyczącymi nazwisk przyszłych małżonków;

- dziecko urodzone przed ślubem rodziców może otrzymać ustalone nazwisko, jeśli ukończyło 13 lat: musi wyrazić na to zgodę;

b) nazwisko dziecka uznanego:

- dziecko, co do którego ojcostwo ustala się przez uznanie dziecka przybiera nazwisko ojca;

- jeśli ukończyło lat 13 - musi osobiście wyrazić na to zgodę;

- dziecko może przyjąć nazwisko matki, jeśli odpowiednie osoby wydadzą taką zgodę;

- jeżeli uznanie nastąpiło po sporządzeniu aktu urodzenia dołącza się do niego wzmiankę o uznaniu oraz zmianie nazwiska.

c) sądowe ustalenie ojcostwa:

- sąd w wyroku ustalającym ojcostwo (sąd opiekuńczy w wydanym postanowieniu) nadaje dziecku nazwisko ojca;

- jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda;

- nazwisko można nadać niezależnie od wieku dziecka;

- jeżeli ustalenie ojcostwa nastąpiło po sporządzeniu aktu urodzenia, dołącza się do niego wzmianę o ustaleniu ojcostwa oraz o wynikającej z tego zmianie nazwiska;

d) nazwisko dziecka, którego ojciec nie jest znany:

- jeżeli ojcostwo jest nie ustalone, ale znana jest matka dziecka, dziecku nadaje się nazwisko matki;

- dziecko kobiety niezamężnej: rodowe nazwisko matki, dziecko urodzone po upływie 300 dni od rozwodu lub dziecko wdowy nosi nazwisko, które matka nosiła podczas urodzenia dziecka;

- wzmianka w akcie urodzenia;

e) nazwisko dziecka, którego rodzice nie są znani:

- gdy oboje rodzice są nieznani sąd opiekuńczy nadaje nazwisko dziecku, ustala się w miarę możliwości datę i miejsce urodzenia, nadaje się imię i nazwisko oraz ustala jakie imiona i nazwiska rodowe rodziców zostaną wpisane do aktu urodzenia dziecka, nazwisko nadane dziecku wpisuje się jako nazwisko rodziców;

f) nadanie dziecku nazwiska przez męża matki:

- w przypadku gdy mąż matki nie jest ojcem dziecka, w celu zbliżenia dziecka do rodziny, małżonkowie mogą złożyć do kierownika urzędu stanu cywilnego wniosek o nadanie dziecku nazwiska męża matki;

- jeżeli dziecko ukończyło lat 13 musi wyrazić na to zgodę;

- nadanie nazwiska nie zmienia stosunku powinowactwa między ojczymem a dzieckiem.

B) prawa i obowiązki między rodzicami a dziećmi:

- rodzice i dzieci są zobowiązani wspierać się wzajemnie;

- obowiązek udzielenia sobie pomocy we wszystkich sferach życia;

- obowiązek ten istnieje niezależnie od sprawowania i niesprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i trwa przez całe życie;

- zapewnienie poczucia bliskości, więzi duchowej, pomocy materialnej i niematerialnej, etc.;

- jeżeli dziecko mieszka z rodzicami, a otrzymuje własne dochody powinno łożyć na utrzymanie;

- jeżeli dziecko mieszka z rodzicami i nie otrzymuje własnych dochodów, zobowiązane jest pomagać w gospodarstwie domowym;

- obowiązek ten dotyczy dzieci nieletnich i pełnoletnich, obowiązki są dostosowane do wieku i możliwości dziecka, nie powinny kolidować z realizacją planu zawodowego czy edukacyjnego;

- obowiązki istnieją niezależnie od zawarcia małżeństwa przez rodziców;

- rodzic ma prawo do osobistej styczności z dzieckiem niezależnie od posiadania władzy rodzicielskiej, chyba, że dla dobra dziecka ustanowiono inaczej.

Do góry