Ocena brak

Stopa procentowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011

Charakterystyka

Stopa procentowa jest to wynagrodzenie przysługujące właścicielowi kapitału za jego użyczenie danemu podmiotowi na określony czas. Analizując to pojęcie od strony dłużnika stopa procentowa jest miarą ceny kapitału- oznacza to że dłużnik pożyczając pewną sumę od kredytodawcy zobowiązuje się spłacić wyjściową sumę pożyczki z dodatkowymi odsetkami w określonym momencie w przyszłości (D. Begg, 1996, s.44).


Załóżmy że udzielamy pożyczki w kwocie 100 PLN na 1 rok na 10% rocznie. Oznacza to że po upływie roku dłużnik musi nam oddać 110 PLN (z czego 10 PLN stanowi odsetki wynikające z wysokości stopy procentowej).

Rodzaje

Rozróżniane są pojęcia stopa procentowa|nominalnej oraz stopa procentowa|realnej stopy procentowej. Realna stopa procentowa w odróżnieniu od nominalnej (rynkowej, oferowanej przez banki) jest skorygowana o wpływ inflacji.


Stopa procentowa oferowana na rynku przez banki jest zróżnicowana w zależności od wysokości wkładu (pożyczki), długości okresu umowy oraz stopy przewidywanej inflacji. Na ogół im dłuższy jest okres wkładu (pożyczki) tym wyższa jest stopa procentowa. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na wysokość oferowanej na rynku stopy procentowej są wysokość przewidywanej inflacji, relacja podaży i popytu na pieniądz oraz kierunek polityki centralny|banku centralnego działającego jako regulatora na rynku pieniężnym w danym kraju.

</div>

Rola stopy procenowej

Stopy procentowe odgrywają ważną rolę na rynku walutowym- w zależności od różnic w stopach procentowych oferowanych dla depozytów w danych walutach kształtowana jest konkurencyjność walut krajowych a co za tym idzie atrakcyjność inwestycyjna danego kraju. Stopy procentowe od depozytów denominowanych w różnych walutach odzwierciedlają różne warunki rynkowe, w związku z czym ich zachowanie się w czasie może być całkiem odmienne.


walutowy znajduje się w równowadze, jeśli depozyty we wszystkich walutach oferują taką samą oczekiwaną zwrotu|stopę zwrotu. Z tego stwierdzenia wynika bezpośrednio warunek nazywany w ekonomii warunkiem parytetu stóp procentowych. W konsekwencji tego twierdzenia potencjalni posiadacze depozytów w różnych walutach będą je uważać za jednakowo atrakcyjne, jeśli oczekiwane stopy zwrotu z nich będą takie same- tylko wówczas zostanie osiągnięta równowaga pomiędzy popytem a podażą depozytów w danej walucie (P. Krugman, M. Obsfeld, 2007, s.69).


Rodzaje stóp procentowych

Wysokość stóp procentowych w Polsce ustala Polityki Pieniężnej (RPP), powstała w 1998 roku przy Bank Polski|Narodowym Banku Polskim (NBP). Istnieją cztery główne stopy procentowe ustalane przez Radę: stopa referencyjna, lombardowa depozytowa oraz redyskontowa.

  • referencyjna - jest minimalną rentownością 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP;
  • lombardowa- koszt uzyskania pieniądza w NBP
  • depozytowa- jest stopą procentową po jakiej banki komercyjne składają w banku centralnym depozyty jednodniowe
  • redyskontowa- jest stopą procentową po jakiej centralny udziela kredytów komercyjny|bankom komercyjnym.

  • Autor: Katarzyna Kieljan
    Źródło: Encyklopedia Zarządzania
    Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry