Ocena brak

Sto i tysiąc

Autor /Elig Dodano /28.05.2013

„Liczba sto uchodziła w kręgach hellenistycznych, do których należał Filon z Aleksandrii, za liczbę doskonałą, oznaczającą »doskonałe dobro«. Z tej samej symboliki liczb czerpie Orygenes, kiedy przez liczbę sto rozumie liczbę pełną i doskonałą, która obejmuje tajemnicę całego rozumnego stworzenia (aniołów i ludzi), i kiedy określa ją jako liczbę świętą, Bogu przynależną. Uzasadnia tę myśl zaś przypowieścią ewangeliczną o Dobrym Pasterzu, który pozostawia 99 owiec, aby szukać jednej zagubionej. Ogólna liczba owiec wynosiła więc sto i jest »totiius creaturae rationabilis numerus«.

Liczba sto, jako liczba świętych, pojawia się również w aktach męczeńskich św. Maksymiliana, a jako symbol nieba i zbawienia w pismach Ambrożego pozostającego pod wpływem Orygenesa.”  „Tysiąc bowiem obejmuje doskonałą i pełną liczbę, składającą się z setki pomnożonej przez dziesięć.” Sw. Augustyn zauważa, objaśniając wiersz 8 Psalmu 104: „Pamiętał na wieki o swoim testamencie (...) Na słowo, które posłał na tysiąc pokoleń”; z racji pełności tej liczby przez tysiąc pokoleń należy rozumieć ogół ludzi.

Podobne prace

Do góry