Ocena brak

Starosta

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Starosta organizuje pracę zarządu powiatu jako jego przewodniczący i starostwa powiatowego jako jego kierownik

  • Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży

  • Kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz

  • Starosta jako zwierzchnik powiatowych służb, inspekcji i straży, powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek w uzgodnieniu z wojewodą zatwierdza programy ich działania, uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu, w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami, zaleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli

  • Taki układ zależności pozwala staroście organizować pracę zarządu z pomocą aparatu urzędniczego powiatu.

  • Kierowanie bieżącymi sprawami powiatu nie jest sprecyzowane ustawowo. Można przyjąć, że chodzi tu o sprawy powtarzające się, wymagające operatywnego działania i rozstrzygania, które nie są zastrzeżone na rzecz rady czy zarządu.

  • Staroście przysługuje kompetencja podejmowania działań o charakterze doraźnym, w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, z wyłączeniem możliwości wydawania przepisów porządkowych.

  • Starosta może wydawać decyzje administracyjne – decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Starosta może upoważnić wicestaroste, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania tych decyzji w jego imieniu.

Podobne prace

Do góry