Ocena brak

Stany skupienia materii

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

W celu zrozumienia zjawisk zamarzania i wrze­nia należy najpierw uświadomić sobie czym są stany skupienia materii. Wyróżniamy trzy podsta­wowe stany materii - stały, ciekły i lotny (gazo­wy). W ustalonej temperaturze ciało stałe charak­teryzuje się określonym kształtem i rozmiarem. Płyn zmienia swój kształt, jednak jego objętość pozostaje niezmienna. Natomiast w przypadku gazu zarówno kształt jak i rozmiar są zmienne. Substancja w stanie lotnym rozszerza się lub kur­czy, tak by wypełnić całą objętość naczynia, w którym się znajduje. Jest to spowodowane tym, że materia zbudowana jest z atomów, zwykle zorganizowanych w grupy zwane cząsteczkami. Cząsteczki te znajdują się w ciągłym ruchu i od energii związanej z ich ruchem - zwanej energią kinetyczną - zależy to, czy substancja znajduje się w stanie stałym, ciekłym czy lotnym. W przypad­ku ciała stałego cząsteczki mają niską energię kinetyczną i drgają względem ustalonych punk­tów. Z tego powodu ciała te zachowują swój kształt. Cząsteczki substancji ciekłych mają wy­starczająco wysoką energię kinetyczną, żeby po­konać wzajemne przyciąganie. Dlatego mogą się przemieszczać, powodując zmiany kształtu pły­nu. Cząsteczki substancji lotnej charakteryzują się wysoką energią kinetyczną i mogą niemal zu­pełnie swobodnie przemieszczać się. Dlatego gaz wypełnia sobą każde naczynie, w którym się znajdzie - jego cząsteczki oddalają się od siebie aż do momentu dotarcia do ścianek pojemnika.

Podobne prace

Do góry